t?rbe t?rbe t?rkiye 2

 • Co?rafyam?zdaki alternatif t?rbeleri tan?tmaya devam ediyoruz...
  Filinta Nene T?rbesi
  Zaman?n birinde... ?imdi zaman?n birinde derken yanl?? anla??lma olmas?n...


  Co?rafyam?zdaki alternatif t?rbeleri tan?tmaya devam ediyoruz...
  Filinta Nene T?rbesi
  Zaman?n birinde... ?imdi zaman?n birinde derken yanl?? anla??lma olmas?n... Yani Milattan Sonra 1 tarihinde de?il. (Millattan Sonra 1 de ne ?irkin bir tarihtir bu arada. Adam soruyor: Yangi y?lday?z abi? Cevap veriyorsun: Bir. Ne acayip? ?imdi bizim yapmaya ?al??t???m?z gibi eskiye dair bir ?ey antalacaks?n misal... ??yle ba?l?yorsun c?mleye: Y?l bir. Hi?bir a??rl??? yok. Fakat bizim kast?m?z Milattan ?nce ya da Milattan Sonra 1 de?il... Bu arada Milattan ?nce 1 ile Milattan sonra 1 aras?nda iki y?l var:-)
  Zaman?n birinde derken fii tarihinde yani... (Fii tarihi: Yukar?dan a?a??ya bilinmeyen bir tarih)
  ?i?man m? ?i?man, t?knaz m? t?knaz, hen?z 18?inde olmas?na ra?men fil gibi bir hatun ya?arm?? Amasya merkeze ba?l? Ortacakumrucular k?y?nde. Ad? Zekiye?ymi? bu hatunun; ama fazla kilolar?ndan dolay? Fil Zekiye derlermi? bu k?zca??za. Osmanl? d?nemi, Amasya sancak o d?nem... ?ehzade bir g?zellik yar??mas? tertip etmi?. Ve b?t?n gen? k?zlar?n kat?lmas?n? mecbur tutmu?. Kurnaz ?ehzade gelin se?ecek asl?nda kendine. Zekiye de kat?cak yar??maya fakat utan?yor fazla kilolar?ndan. Yar??maya 6 ay var daha... Jimnasti?e ba?l?yor Zekiye, diyet ekmekleri al?yor aktarlardan, paso salatalar yiyor ama yok, yok i?te, kilo veremiyor, forma giremiyor bir t?rl?. Denemedi?i k?r kalm?yor k?zca??z?n. Ama akl?na takm?? bir kere, ?ehzadeyle evlenecek. Bunun i?in yar??mada birinci olmas? gerekiyor, yar??mada birinci olmas? i?in de d?z bir karna sahip olmas?... Bu arada 3 ay kal?yor ?ehzadenin d?zenledi?i g?zellik yar??mas?na. Bir g?n pazarlamac? bir Frenk ??kageliyor bizim k?z?n k?y?ne... Valizinde Ap ?eyp?r zay?flama edevat?... K?y meydan?na kuruyor ?ad?r?n?, ba?l?yor anlatmaya icad?n?n fahidelerini: Efendim, imdi ?u demir ?ubuklar? birle?tirdi?imde birbirine, ortaya d?nyalar harikas? bir alet ??kacak! ?Bu biiir, bu ikiiiii!? deyip geiriyor ?ubuklar?. Bi?imsiz bir ?ey ??k?yor ortaya. Otura??na ??meliyor, ba?l?yor meki?e. ?ekiyor ?ekiyor ?ekiyor... Saatler g?nleri, g?nler haftalar? koval?yor... Frenk ?ekiyor da ?ekiyor ha bire... Ne ki iki aya??n?n ?zerine dikildi?inde ahalinin kar??s?nda bir filinta duruyor, t?? gibi bir delikanl?... Bal?ketli k?zlar paral?yorlar kendilerini edevat? kapmak i?in... Nihayetinde Zekiye?nin bubas? ?k?zleri sar?k?zla takas ediyor edevat?. Bu esnada ?ehzadenin g?zellik yar??mas?na da bir ay kalm??. Zekiye veriyor kendini spora... Ve filinta gibi kat?l?yor yar??maya. Amma velakin, j?ri, Zekiye?yi daha birinci turda eliyor. Fakat, Zekiye?nin efsanesi bug?ne dek dilden dile artar?l?yor. ??te Amasya merkeze ba?l? Filinta Nene T?rbesi?nin hikayesi de budur sevgili okurlar. ?imdilerde Fil Zekiye gibi tombul k?zlar?m?z, filinta gibi olmak i?in u?rarlar bu t?rbeye. Yar?n yeni alternatif t?rbelerle g?r??mek ?zere...
  Mehmet ?ner
  www.evrensel.net