TABLO

 • Bir ?deme arac? olarak ortaya ??kan kredi kartlar?n?n, ortaya ??k???ndan beri her ge?en g?n adeta bir soygun arac? haline geldi?i s?ylenebilir. Kredi kartlar?, harcamalar?n kar??l???n? nakit ?demek yerine,...


  Bir ?deme arac? olarak ortaya ??kan kredi kartlar?n?n, ortaya ??k???ndan beri her ge?en g?n adeta bir soygun arac? haline geldi?i s?ylenebilir. Kredi kartlar?, harcamalar?n kar??l???n? nakit ?demek yerine, kredi kart? vas?tas?yla ?denmesini sa?layarak belge d?zeninin (kay?tl? sistemin) olu?mas?na katk? sa?lamak gibi bir i?leve sahip olmas? gerekir.
  Ancak g?r?nen odur ki, ?lkemizde kredi kartlar? farkl? ama?larla kullan?l?r ve kulland?r?l?r hale gelmi?tir. Bankalar bu ayg?t? bir t?r soygun arac? haline, t?keticilerin ise kar??l?ks?z ?deme arac? haline getirdikleri s?ylenebilir.
  ?nce t?keticin bu ayg?t? nas?l kulland???na ve hangi sonu?lar? ortaya ??kard???n? ele alal?m:
  ?? sahibi olan veya olmayan t?keticilerin cebinde ta??d??? kredi kartlar?n?n say?s? birden fazlad?r ve bu say? toplamda yakla??k 42 milyona ula?m??t?r. Bir i?e dolay?s? ile gelire sahip olan ki?inin gelirini dikkate alarak ve dengeyi bozmadan kredi kart?n? kullanmas? gerekir. Ancak herhangi bir gelire sahip olmayan i?siz bir ?t?keticinin? kredi kart?n? kullanmas? tamamen bor?lanmad?r. ?unu s?yleyebiliriz ki her iki grup da bir t?r ?deme arac? olan kredi kart?n? t?ketici a??s?ndan anla??lmas? gereken anlama uygun kullan(a)mamaktad?r. Bu durumda ?denmeyen kredi kart? bor?lar?, bir karttan ?ekilen nakitle di?er kart?n borcunu ?deme zorunlulu?u,biriken bor?, i?leyen astronomik faizler ve icra takipleri gibi sonu?lar ortaya ??kmaktad?r.
  Bankalar?n bu ayg?t? hangi ama?la t?keticiye verdi?i ve ne bekledi?ini irdelersek; i?sizlik, yoksulluk, d???k ?cretlerle ?al??an milyonlarca emek?inin ekonomik durumu dikkate al?nd???nda b?ylesi bir ?deme arac?n?n hangi ama?la kullanabilece?ini tahmin eden bankalar bu durumu f?rsata ?evirerek talep edilmedi?i halde kredi kart? da??tmaktad?r. Bir d?nem kald?r?mlara kurduklar? standlarda yoldan ge?en her yurtta?a kredi kart? verildi?i d???n?ld???nde bu tutumun ne anlama geldi?i tahmin edilebilir.
  T?keticilerin kredi kart?n? kullanmas? i?in bankalar?n s?rekli te?vik edici ancak aldat?c? kampanyalara ba?vurmas?, kredi kart? bor?lar?na uygulad?klar? y?ksek faizler bu ayg?tlar?n d???k gelir sahibi emek?iler, yoksullar ve i?sizler i?in soygun arac? olmaktan ?te bir anlam ifade etmeyecektedir.
  Son g?nlerde tart???lan ?nemli konulardan biri de kredi kartlar?ndan al?nan ?y?ll?k ?yelik? bedelidir.
  Her banka keyfine g?re 2 YTL ile 40 YTL aras?nda de?i?en miktarlarda ?cretler tahakkuk etmektedir. Ziraat Bankas?, Vak?fbank ve Halk Bankas??n?n 3 ila 5 YTL aras?nda, Finansbank, Akbank, Garanti Bankas? ve Yap? Kredi Bankas? ba?ta olmak ?zere di?er bankalar ise 10 ila 40 YTL aras?nda de?i?en miktarlarda kredi kartlar?ndan ?y?ll?k ?yelik? ad? alt?nda hukuki olmayan ?cretler almaktad?rlar.
  Bankalar?n bu ?ekilde milyonlarca t?keticiyi soydu?u tart??mas?zd?r. Bug?n ortalama y?ll?k kart ?cretleri 30 YTL ve kart say?s?n?n yakla??k 42 milyon oldu?u d???n?ld???nde, bankalar?n y?ll?k, 1 milyar 260 milyon YTL haks?z kazan? elde ettikleri ortaya ??kmaktad?r.
  Kamuoyuna yans?yan haberlere g?re bu ?cretlere itiraz eden t?keticilerin itirazlar? kabul edilmekte ve yarg? kararlar? da kesinle?mektedir. Peki buna ra?men bankalar?n bu ?cretleri tahakkuk (tahsil) etmekte ?srarc? olmalar? ne anlama gelmektedir? ?Ne koparabildiysem k?rd?r? mant??? ile hareket etti?i a??kt?r. Bir gelire sahip olmayan 10 milyona yak?n i?sizin, a?l?k s?n?r? alt?nda ?al??an milyonlarca emek?inin durumunu f?rsat bilerek, t?keticilere verdi?i kredi kartlar?n? bir soygun arac? haline getiren bankalar?n bu hukuk tan?mazl?k tutumuna her kredi kart? kullanan t?ketici itiraz etmelidir.
  T?keticilerin kredi kart? ekstresini ald??? tarihten itibaren 30 g?n i?inde, illerde valilikler ve il?elerde kaymakaml?klarda g?rev yapan T?ketici Hakem Heyetleri?ne ba?vurarak bu haks?z ?cretlere itiraz etmesi lehlerine olacakt?r. Bu itiraz s?recinde herhangi bir harcama s?z konusu de?ildir. Y?lda bir al?n?yor olsa da bu haks?z ?cretlere seyirci kal?nmas? durumunda , devam?nda ba?ka yeni haks?z ?cretlerin al?nmas? s?z konusu olabilir.
  Hasan H?seyin K?rm?z?toprak
  www.evrensel.net