Meyveleri kabuklar?yla t?ketin

Elma, armut, incir gibi kabuklu meyvelerin, g?ne?ten sa?lad?klar? renk maddelerindeki vitamin de?erleri dolay?s?yla kabuklar?yla t?ketilmesi gerekti?i bildirildi.


Elma, armut, incir gibi kabuklu meyvelerin, g?ne?ten sa?lad?klar? renk maddelerindeki vitamin de?erleri dolay?s?yla kabuklar?yla t?ketilmesi gerekti?i bildirildi.
?anakkale Onsekiz Mart ?niversitesi (?OM?) M?hendislik Mimarl?k Fak?ltesi G?da M?hendisli?i B?l?m Ba?kan? Prof. Dr. Arsan Bili?li, meyvelerin renk maddelerinin olu?mas? i?in g?ne? ????? g?rmesi gerekti?ini, bu sayede vitamin C ve glikozun olu?tu?unu s?yledi.
Meyvelerdeki renk maddelerinin t?m?n?n, antikanserojen oldu?u i?in kabu?uyla t?ketilmesinin ?nemli oldu?unu vurgulayan Bili?li, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Kabuklar?, meyvelerin do?al koruyucu unsurudur. Organik asitler y?n?nden ?ok zengindirler. Ancak, meyveler ne kadar y?kan?rsa y?kans?n zirai ila? kal?nt?s? olabilir. Bu nedenle g?da g?venli?i a??s?ndan kabu?unu soymak zorunda kal?yoruz. Elma, armut, incir gibi meyveler, g?ne?ten sa?lad?klar? renk maddelerindeki vitamin de?erleri dolay?s?yla kabuklar?yla t?ketilmelidir.? (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net