?Adalet? gazeteciyi otelde buluyor!

Arkada??m?z Celal Ba?lang????n g?zalt?na al?nd???n? duyunca akl?mdan ?Eyvah, bir ifade ?zg?rl??? davas?nda habersiz ?ekilde ceza alm??t?r? diye ge?ti. Hay?r ?yle de?il!


Arkada??m?z Celal Ba?lang????n g?zalt?na al?nd???n? duyunca akl?mdan ?Eyvah, bir ifade ?zg?rl??? davas?nda habersiz ?ekilde ceza alm??t?r? diye ge?ti. Hay?r ?yle de?il! Konuyla ilgili gazete haberini okuyunca ?kar??l?ks?z ?ek verme?den g?zalt?nda bulundu?unu ??rendim.
17 A?ustos?ta IPS ?leti?im Vakf? ve Press Now?un Hazar G?l??nde d?zenledi?i habercilik at?lyesi?ne kat?lan Dicle Haber Ajans? (D?HA) Diyarbak?r muhabiri Mehmet Cevizci, sabaha kar?? saat 05.00?te toplant?n?n d?zenlendi?i Mavi G?l oteline gelen Jandarma taraf?ndan g?zalt?na al?nm??t?.
Zaten ?ok ge?meden de gazetecinin tutukland???n? avukat? Bar?? Yavuz a??klayacakt?. ?stanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, ?kar??l?ks?z ?ek verme?den a??lan davadan, ??denmi? parayla ilgili ?ikayet geri ?ekilmesi unutulunca? Ba?lang????n tutuklanmas?na karar vermi?..
Sonu?ta ?ikayet geri al?n?nca da gazeteci d?n (24 Eyl?l) Diyarbak?r Cezaevi?nden serbest kald?. Dikkatimi ?eken nokta ?u: Ba?lang??, ba?ka bir vesileyle de?il Musa Anter ve Bas?n ?ehitleri Gazetecilik ?d?lleri t?renine kat?lmak i?in Diyarbak?r?a gitti?i s?rada g?zalt?na al?n?yor.
?lgin? olan sadece gazetecilerin polisi kar??lar?nda bulduklar? yer de?il, gerek?eler de ?nemli. Son alt? y?la bir g?z at?ld???nda aranmad?klar? ve bas?n davalar?ndan beraat ettikleri halde aran?yorlarm?? gibi g?zalt?na al?nan gazetecilerin say?s? az de?il.
Sabah yazar? Mahmut ?v?r, Cumhuriyet Genel Yay?n Y?netmeni ?brahim Y?ld?z, Tempo dergisi muhabiri Hatice Se?kin Aku?ur, karikat?rist Do?an G?zel, ?zg?r G?ndem gazetesi yaz? i?leri m?d?r? I??k Yurt?u, Evrensel gazetesi yazar? Kamil Tekin S?rek ve Sokak dergisi yaz? i?leri m?d?r? Hatice ?demi? bu davalarla ilgili Adliye-Emniyet aras?ndaki ili?kinin kopuklu?undan kaynaklanan nedenlerle ?e?itli s?relerle karakollarda tutuldular.
Demem o ki, hukukun hangi ?artlarda olursa olsun ?kay?ts?z ?arts?z? gazetecilere kar?? uygulanmas?na hayran?m! Onca i?kenceci ve h?rs?zs?n ?adresi me?hul? kald??? ?lkemizde, geceleri otellerdeki gazeteci av? adalet ad?na umut veriyor! (?stanbul/B?A)
Erol ?ndero?lu
www.evrensel.net