?rg?tl?l???n ?n?nde hi?bir g?? duramaz

BES?e ait bildirileri i?yeri temsilcisi oldu?u Y?ld?r?m Beyaz?t Vergi Dairesi?nde da??tt??? i?in memuriyetten at?lan H?lya ?a?lar??n, a?t??? davay? kazanarak g?revine geri d?nmesi kamu emek?ileri taraf?ndan kutland?.


BES?e ait bildirileri i?yeri temsilcisi oldu?u Y?ld?r?m Beyaz?t Vergi Dairesi?nde da??tt??? i?in memuriyetten at?lan H?lya ?a?lar??n, a?t??? davay? kazanarak g?revine geri d?nmesi kamu emek?ileri taraf?ndan kutland?.
BES ?ye ve y?neticileri d?n ?a?lar??n yeniden i?ba?? yapt??? Y?ld?r?m Beyaz?t Vergi Dairesi ?n?nde topland?lar. Burada bir a??klama yapan BES Ankara 2 No?lu ?ube Ba?kan? Cemal Y?ld?r?m, 183 g?n ?nce, 8 Mart D?nya Emek?i Kad?nlar G?n??nde sendika bildirisi da??tt?klar? i?in iki kad?n ?yeleri H?lya ?a?lar ve Z?lbiye Ayg?n??n de aralar?nda bulundu?u 5 ?yeleri hakk?nda, d?nemin Ankara Defterdar Vekili Cemal Boyal? taraf?ndan, ?siyasal ve ideolojik bildiri da??tt?klar?? iddias?yla soru?turma a??ld???n?, iki ki?i hakk?nda memuriyetten men, 3 ki?i hakk?nda da kademe ilerlemesinin durdurulmas? karar? verildi?ini hat?rlatt?. Y?ld?r?m, 4 y?l i?inde a?t?klar? 300??n ?zerinde davada oldu?u gibi H?lya ?a?lar davas?nda da hakl?l?klar?n?n ortaya ??kt???n? ve ?a?lar??n yeniden i?e d?nd???n? dile getirdi.
H?lya ?a?lar da mart ay?ndan bu yana i?inden uzak oldu?unu belirterek, ?Hepinizi ?zledim? dedi. Verilen cezan?n ?ahs?na de?il, ?rg?tl? m?cadeleye kar?? bir ceza oldu?unu kaydeden ?a?lar, ?Ama s?re? g?stermi?tir ki hi?bir g??, ?rg?tl? g?c?n kar??s?nda duramaz? dedi.
BES Genel Ba?kan? Mustafa ??nar da ?Arkada??m?z? u?urlarken, masas?n? bo? b?rak?n, geri gelecek demi?tik. Ger?ekle?ti de? dedi. ??nar, sonucun fiili ve me?ru m?cadelelerinin kazan?m? oldu?unu ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net