EMEK G?NL??

 • Hak-?? Konfederasyonu ile ba?layan, Tek G?da-?? ve T?rk-?? ile devam eden sosyal diyalog toplant?lar? devam ediyor. Toplant?larda i??i sendikalar? ve patron sendikalar? y?neticileri birbirlerine ?vg?ler diziyorlar.


  Hak-?? Konfederasyonu ile ba?layan, Tek G?da-?? ve T?rk-?? ile devam eden sosyal diyalog toplant?lar? devam ediyor. Toplant?larda i??i sendikalar? ve patron sendikalar? y?neticileri birbirlerine ?vg?ler diziyorlar. ??lk defa bu kadar yak?n temas i?inde oluyoruz, biz asl?nda birbirimizi yanl?? tan?m???z, oysaki ortada kavga edecek bir durum yok, ta??n alt?na hepimiz elimizi sokmal?y?z. Ayn? gemideyiz, gemi batarsa hepimiz batar?z? gibi veciz s?zler d?zmeye devam ediyorlar.
  B?t?n bunlar? konu?tuktan sonra militan ve m?cadeleci sendikac?l???n arkas?ndan ?Allah rahmet eylesin. Aman o g?nlere bir daha d?nmeyelim? diye dilek ve temennilerde bulunuyorlar. Bunlar? gazetelerde ve televizyonlarda okurken, seyrederken inan?n, onlar?n yerine benim y?z?m k?zar?yor. Fakat bu cenahta t?k yok. Demek herkes memnun.
  Yine de biz bir sorun oldu?unu d???nerek bu konuyu farkl? bir yerden tart??maya a?mak istiyorum. ??nk? gavurun ekme?ini yiyen, gavurun k?l?c?n? ?alar derler. Biz de sermayenin ekme?ini yiyen, sermayenin k?l?c?n? ?alar diyerek bir ?eyi yeniden anlatmak istiyoruz.
  Bizim memleketin sendikac?lar? ne okuyorlar, ya da nas?l okuyorlar. ?rne?in sabah kalkt?klar?nda ilk i?leri ne oluyor. Hangi gazeteleri okuyorlar, hangi dergilere g?z at?yorlar. Hangi televizyonlar? izliyorlar. D?nyada ve T?rkiye i?inde hangi konulara ?ncelik veriyorlar. Kitapla aralar? nas?l, hangi kitaplar? tercih ediyorlar. ??kard?klar? yay?n organlar?n?, yani sendika dergilerini, kitaplar?n? nas?l de?erlendiriyorlar. Bu kitap ve dergiler i??iler ?zerinde nas?l etkiler b?rak?yor hepsi merak konusu.
  ?imdi diyeceksiniz bu kadar i?in i?inde bunlar nas?l olacak, sendikac?lar?n i?i zaten ba??ndan a?k?n, birde bunlarla vakit ge?irecek de?iller. Hadi zamanlar? yok diyelim, kimi sendikalar?m?z?n merkezlerinde kadrolu bas?n yay?n daireleri var, bunlar ne yap?yor, Dan??manlar nereye y?nlendiriyorlar sendikac?lar?. Y?neticilerimiz bizden ne istiyorlarsa, biz onu veriyoruz, ?yleyse b?yle gelmi?, b?yle gider, maa?lar? t?k?r t?kar al?r?z bizden bu kadar olur diyorlarsa, bu topu taca atarlar ve sosyal diyalog yolunu sorunsuz d??emeye devam ederler.
  D?nk? Evrensel?in 8. sayfas?nda, ?eng?l Karada? imzas?yla Novamed i??ilerinin bir y?ll?k grevlerinin ve ya?ad?klar?n?n k?sa bir ?zeti vard?. ??yerinde ya?ad?klar? ko?ullar?n ?ekilecek bir yan? kalmad???nda nas?l gizlice ?rg?tlendiklerini ve patronun s?reci ba?ar?s?zl??a u?ratmak i?in i?yerinde greve evet ??ks?n ve i??ilerin burnu s?rts?n diye nas?l taktik geli?tirdi?ini okuduk. Patronunu i??ilerden ayr?nt?l? tuvalet raporunun nas?l istedi?ini yazd? gazete. Ve bu gazeteyi okuyan sendikac? sadece Novamed i??ileri de?il, Mersin Serbest B?lgesi?ndeki tekstil i??ilerinin k?lelik ko?ullar? ve asgari ?cretin yar?s?na ?al??maya nas?l zorland?klar?ndan haberdar olacakt?r. ?ftar ?ad?rlar?ndaki yoksullu?u ve ?aresizli?i g?recektir. Adana?da k?le pazarlar?n?n varl???na tan?kl?k edecektir. Anayasa tart??malar?n?n i??iler ve emek?iler a??s?ndan ne anlama geldi?ini ve T?rk ve K?rt halk?n?n nas?l karde?lik i?inde ya?ayaca??n?n tart??malar?n? g?rme f?rsatlar? olacakt?r. Son bir haftal?k Evrenseli gazetesini izleyen ve okuyan her sendikac?, ?lkenin ve d?nyan?n ger?ek g?ndemini ya?ayacakt?r. D?zenli bir okur ve sendikac? be? y?ld?zl? otellerde sosyal diyalog aray??lar?yla, bir yere var?lmayaca??n?n ve bunun bir aldatmadan ibaret oldu?unun g?rmesi m?mk?n olacakt?r.
  Ancak bu tepeden t?rna?a yeni bir anlay?? ve i??ilerin ya?am?? oldu?u ko?ullar?n penceresinden bakmakla ve bunun i?in m?cadele etmekle olur. Sermayenin ve onun bas?n?n?n penceresinden d?nya ve T?rkiye toz pembe g?r?n?yor olabilir. Sermeye bas?n?n? bunu b?yle yans?tabilir. Esas olan, kendi s?n?f?n?n penceresinden bakmak ve sermayeye kar?? nas?l m?cadele edilece?inin g?rmektir. D???ncesi ne olursa olsun, Evrensel okumayan, emekten yana yay?nlar? izlemeyen bir sendikal anlay???n ve sendikac?l???n gidece?i yer sosyal diyalog ad? alt?nda teslimiyettir. ?yleyse bir kez daha soruyor ve tart??maya a??yorum, sendikac?lar ne okuyorlar, okuduklar?ndan ne anl?yorlar?
  Seyit Aslan
  www.evrensel.net