?Sanat sat?l?yor? protestosu

Bir haftad?r gazetelerin seri ilan sayfalar?nda yay?nlanan ilgin? bir ilanla bir protesto ger?ekle?tiriliyor. S?radan bir i? ilan?na benzeyen bu ilan asl?nda bir sanat ele?tirisi. ?lan ??yle ba?l?yor:


Bir haftad?r gazetelerin seri ilan sayfalar?nda yay?nlanan ilgin? bir ilanla bir protesto ger?ekle?tiriliyor. S?radan bir i? ilan?na benzeyen bu ilan asl?nda bir sanat ele?tirisi. ?lan ??yle ba?l?yor: Bienal ve festivallere uygun i? ?retilir...
10. ?stanbul Bienaliyle e? zamanl? ve bir hafta s?reyle yay?nlanmaya devam edecek bu ilan? veren ise sanat?? Fatih Balc?. Balc? ?retti?i bir i? ile sanat ortam?na ili?kin ele?tirisini daha a??k ve somut hale getirmek i?in bir ilan arac?l???yla eylem yap?yor.
Sanat son 30 y?ld?r uluslararas? Bienal etkinlikleriyle hep ?n plana ??kar hale geldi. G?ncel sanat denilen ?ey, post-modern d?nem sanat piyasas?n?n sembol kavram? halini ald?. ?okuluslu ?irketlerde y?netici konuma gelmi?, iyi e?itimli yeni ku?ak neo-liberal burjuvalar g?ncel sanat?n potansiyel t?keticileri/al?c?lar? oldular. Se?kin ailelerin yeni ku?ak ?yeleri, aile b?y?kleri gibi pent?r ya da heykel toplamak yerine gittikleri ?lkelerdeki bienallerde sergilenen g?ncel sanat ?r?nlerinin al?c?s? oldular.
Art?k bienallerin uluslararas? sanat al?c?s? yeni nesil burjuvalar?n ?zg?rce al??veri? ettikleri, sanat hipermarketleri halini ald???n? s?ylemek zorlama olmayacak.10. ?stanbul Bienal?inin g?steri?i aras?nda 22 eyl?l tarihinden itibaren gazetelerde kar??m?za ??kan ?uluslar aras? bienallere uygun i? ?retilir? ilan? da, hala piyasa orjisinin ayart?c? bask?s?na kap?lmam?? huzursuz ruhlara dair bir red ilan? olarak okunmal?. Sanat?? Fatih Balc? verdi?i ilanla Bienale dair ele?tiri yazman?n ?tesine ge?ip, muzip ama uyar?c? bir eylem hayata ge?irdi. Fatih Balc? bu protestosu ile sanat??n?n ?l?m?n?, yani sanat??n?n pazara i? ?reten bir meta ?reticisine d?n??mesinin alt?n? ?iziyor. Tabii reddin evrensel leh?esi kara mizahla?
Uluslararas? sanat arenas?nda yer arayan bir i??iye d?n??en sanat??, gelece?e dair bir anti-?topyadan ?ok ger?e?e d?n??meye ba?lam?? durumda. Art?k; ?zel sans?r yasalar?na gerek yok, piyasa en yarat?c? alanda yani sanatta da kendi totaliterli?ini kuruyor. T?ketimin yeni polis devletinde sanat??, Orwell?in ifadesi ile bir ?proll?e, yarat?da seri ?retim bir i?e d?n???yor. Ruhtan yoksun bir panay?ra d?n??m?? Bienalin ???lt?s?na inat, red ad?na bu ilana ses verin.
Rafet Arslan
www.evrensel.net