t?rbe t?rbe t?rkiye 3

 • Yurdumuzdaki alternatif t?rbeleri tan?tmaya devam ediyoruz...
  Malez Baba T?rbesi
  Melez de?il, yanl?? anla??lmas?n, alt?n? ?izerek s?yl?yoruz,...


  Yurdumuzdaki alternatif t?rbeleri tan?tmaya devam ediyoruz...
  Malez Baba T?rbesi
  Melez de?il, yanl?? anla??lmas?n, alt?n? ?izerek s?yl?yoruz,
  Malez Baba T?rbesi... Efendim, Malez, Malezya halk?ndan olan kimse anlam?na gelir. T?rbe, Cihangir?de merdivenler var ya, oraya arkan? verip Sercan?lar?n evin o taraftan sola do?ru y?r?d???n?zde 50 metre ileride. Bulamazsan?z Bakkal Memet Abiye sorun, o, kimin ne cevizler k?rd???na kadar, oraya dair her ?eyi biliyor. Efsane ?udur ki, Pad??ah Vahdeddin d?neminde, bir k?s?m medya e?raf? ve muharrirler ?Amman efendim, Malezya?ya m? d?n?yoruz, yamman efendim, Falezya?ya m? d?n?yoruz!? mukabilinde yaz?lar if?a etmek suret?yle ve haberler derleyerekten ortal??? kar??t?r?rlar. Her ne kadar, kafas?nda Malezya?ya dair en ufak bir intiba dahi olmasa bile, halk? bir anda korku salar. Ya da korku sarar... Neyse i?te... Derken Tercuman-? Ahval matbuat?, d?? istihbarat muhabiri Seyfet Efendi, g?r?? ve izlenimlerini aktarmas? i?in bu ?lkeye g?nderilir. Seyfet Efendi, gider Malezya?ya ama gidi? o gidi?... Malezyal? bir hatunla evlenerek Malezya vatanda?? olur, ?olu?a ?ocu?a kar???r. S?per bir ortam kurar kendine. Fakat o t?rbe nereden gelmi?tir, Seyfet Efendi ne zaman yurda d?n?p vefat etmi?tir, yoksa naa?? Malezya?dan memlekete mi getirtilmi?tir... B?t?n bunlar? ara?t?rd?k biz de, bir sonuca ula?amad?k. Muamma yani... Yine de, ?T?rkiye Malezya?ya d?nmesin? isteyen vatanda?lar, t?rbeye gidip dileklerini tutar, dualar?n? ederler... Garip lan!
  Diksiyon Baba T?rbesi
  T?rbe, Ca?alo?lu?ndaki ?ran Konsoloslu?u?nun arka duvar?ndaki ?T?rkiye ?ran Olmas?n!? yaz?lamas? ile ??ran T?rkiye Olsa Ke?ke!? yaz?lamas? aras?nda yer al?r. Duvara biti?iktir. Adeta i? i?e ge?mi?tir duvarla. Hatta baz? vatanda?lar?m?z ?ran Konsoloslu?u?nu t?rbe sanarak bah?eye dalmakta, kap?da g?venlik g?revlilerinin ?Ne vard? karde?!? ?eklindeki uyar?lar?na maruz kalmaktad?r. Efsane ?udur ki, ?lkeye ilk radyo istasyonu kuruldu?u y?llarda, Namzed Kur?uni adl?, ?ran as?ll? bir radyocu varm??. Radyocu derken spiker... Bu adam ?ran as?ll? oldu?u i?in T?rk?esi haliyle bozukmu? biraz. Bir g?n bir gurup TRT sans?r kurulu ?yesi, Galata K?pr?s? ?zerinde Namzed?in yolunu kesip buna bir araba sopa atm??lar. Yedi?i sopadan sonra Namzed?in diksiyonu bir g?zelle?mi?, bir g?zelle?mi? ki sormay?n... Sonra Namzed de, konsolosluktan ?a??rd??? arkada?lar?na bunlar?n a?z?n?, burnunu k?rd?rm??. Bunlar da ?ak?r ?ak?r Fars?a konu?maya ba?lamazlar m?? Bular?n ak?llar? ba?lar?na gelmi? ve s?rf Namzed?e yalakal?k olsun diye, adam daha ?lmeden konsolasluk duvar?na tebe?irle Namzed Kur?uni t?rbesi ?izmi?ler ve t?rbenin ad?n? da Diksiyon Baba T?rbesi koymu?lar. ??te efsane b?yle sevgili okurlar. Ve ?imdilerde, diksiyonu bozuk olan k?zlar?m?z, o?ullar?m?z solu?u hemmen Diksiyon Baba T?rbesi?nde al?rlar.
  Mehmet ?ner
  www.evrensel.net