?Derbiye rahat bakm?yoruz?

Galatasaray Teknik Direkt?r? Karl Heinz Feldkamp, Be?ikta? ile bu sezon ligde oynayacaklar? 34 ma??n ?nemli olanlar?ndan bir tanesinde kar??la?acaklar?n? s?yledi.


Galatasaray Teknik Direkt?r? Karl Heinz Feldkamp, Be?ikta? ile bu sezon ligde oynayacaklar? 34 ma??n ?nemli olanlar?ndan bir tanesinde kar??la?acaklar?n? s?yledi.
Feldkamp, sabahki antrenman sonras?nda Florya Metin Oktay Tesisleri?nde bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlad?.
Bu sezon oynayacaklar? t?m ma?lar? ??nemli? olarak g?rd?klerini ifade ederek, ?Her ne kadar ad? derbi de olsa Be?ikta? kar??la?mas?, bizim i?in oynayaca??m?z 34 ma??n ?nemli olanlardan bir tanesi. Ama 34 ma??n 34?? de ?nemli. Puan cetvelinde her iki tak?m?n da bulundu?u yer, bu ma??n ?nemini veya heyecan?n? daha da artt?r?yor. Ama bu da ligde oynayaca??m?z 34 ma?tan sadece bir tanesi? diye konu?tu.
Bir bas?n mensubunun, ?Be?ikta??a g?re daha rahats?n?z? demesi ?zerine Feldkamp, ?Bu bizim i?in de ?ok g?zel bir ma? olacak. Ancak rahat oynayaca??m?z veya bizim i?in Be?ikta??tan daha rahat bakaca??m?z bir ma? olmayacak? ifadesini kulland?.
Seyircisiz bir derbi ma??n T?rk futbol tarihinde bir ilk olaca??n?n hat?rlat?lmas? ?zerine Feldkamp, kendisi i?in de bu kar??la?man?n, taraftarlar?n olmad??? ilk derbi ma? olaca??n? s?yledi.
Alman ?al??t?r?c?, ?Sadece T?rkiye?de de?il, benim futbol ya?am?mda da seyircisiz tak?m?m? y?netece?im, ad? derbi olan ilk ma?. Daha ?nce Almanya?da ?ok ma? ve derbi oynad?m ama bunlar?n hepsi seyirciliydi? dedi.
Sivasspor?a ?vg?
Bir bas?n mensubunun, Galatasaray??n, Fenerbah?e?nin 7, Be?ikta???n 2 puan ?n?nde oldu?unu hat?rlatmas? ?zerine Feldkamp, burada Sivasspor?un da b?y?k bir ??k?? yapt???n? ve konu?ulmas? gerekti?ini vurgulad?.
Karl Heinz Feldkamp, Sivasspor?a ?zellikle de?inmek istedi?ini belirterek, ?Geli?melere g?re onlar?n alaca?? 3 puan, bu ekibi ikincili?e oturtuyor. Bununla birlikte Sivasspor da Fenerbah?e?nin ?n?nde. O y?zden, tabii ki Fenerbah?e?yi hi?bir zaman ?nemsemiyor anlam?nda s?ylemiyorum ama Sivasspor gibi kul?plerin bu ??k??lar?nda onlardan da bahsedilmesi, ortaya koyduklar? performans? takdir etmek gerekir? ?eklinde konu?tu.
?Derbide oyun anlay??lar? de?i?mez?
Be?ikta??ta oyun anlay??? olarak b?y?k de?i?iklikler olaca??n? sanmad???n? belirten Alman teknik adam, ?Ertu?rul hocay? hem futbolculuk, hem antren?rl?k d?neminden iyi tan?yorum. Kendisi ?ok de?er verdi?im, ?ok iyi olarak nitelendirdi?im hocalardan biri ?u an. O y?zden hafta sonunda ne onun g?r???nde, anlay???nda, ne de benimkinde bir de?i?iklik olaca??n? tahmin etmiyorum? ?eklinde konu?tu.
Feldkamp, Be?ikta??? b?t?n bir ekip olarak sayg?ya de?er g?rd???n? dile getirerek, ?Hepsi dikkat edilmesi gereken oyuncular. B?yle oldu?u i?in de onlar da ?st s?ralardalar.
Be?ikta???n da bu sezon yeni bir hocas? var. G?reve ba?lad?klar?ndan bu yana da iyi bir performans ortaya koydular? ifadelerini kulland?.
Kas?mpa?a ma??ndaki oyuncu de?i?ikliklerini durup dururken yapmad???n? belirten Feldkamp, sakatl?klar nedeniyle mecbur kald??? i?in savunmada de?i?ikli?e gitti?ini s?yledi.
Feldkamp, baz? ki?ilerin, kendilerinin seyircisiz oynamaya al??t???n? s?ylese de y?neticilerin buna al??amad???n? vurgulad?.
?u anda, seyircisiz oynad?klar? 3 ma?ta ekonomik olarak b?y?k kay?plar?n?n oldu?unu s?yleyen Karl Heinz Feldkamp, ??ki ma?? daha d???nd???m?zde de bu toplam 5 ma? olacak. Bu da ekonomik y?nden bizim planlar?m?za yans?d?. Biz al??sak da y?neticilerimiz al??amad? buna? dedi. (SPOR SERV?S?)

Gol provas? yapt?lar

Galatasaray, Be?ikta? ile hafta sonunda oynayaca?? derbi ma??n haz?rl?klar?n? yapt??? antrenmanla s?rd?rd?.
Teknik direkt?r Karl Heinz Feldkamp y?netiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri?nde ger?ekle?tirilen ve 1.5 saat s?ren idmanda, sar?-k?rm?z?l? futbolcular gol provas? yapt?. Futbolcular idmanda kaleleri adeta ?ut ya?muruna tutarken, ?zellikle Hakan ??k?r??n formda olu?u ve g?zel golleri dikkati ?ekti. Antrenmandan sonra Brezilyal? oyuncu Lincoln de bir s?re tek ba??na ?al??t?.
Belindeki a?r?lar nedeniyle Kas?mpa?a ma??n?n devre aras?nda oyundan ??kmak zorunda kalan Hasan, tak?mla birlikte idmana kat?ld?.
Sakatl?klar? s?ren Servet ve Arda tak?mdan ayr? ?al???rken, Nonda, Okan ve Sabri ise salonda idman yapt?.
Bu arada, antrenmanda d?z ko?u yapan Hakan Balta, daha sonra teknik direkt?r Feldkamp ve kul?p doktoru Murat ?evik ile bir s?re g?r??me yapt?.
www.evrensel.net