Polis cunta kar??tlar?na sald?rd?

Cunta kar??t? protestolarla bir anda d?nya g?ndemine oturan G?neydo?u Asya ?lkesi Myanmar?da polis, Yangon?daki y?r?y??e sald?rd?. ?lkedeki yasa?? ve sald?r?ya ra?men cunta kar??t? g?steriler s?rd?. Hatta kat?l?m daha da artt?.


Cunta kar??t? protestolarla bir anda d?nya g?ndemine oturan G?neydo?u Asya ?lkesi Myanmar?da polis, Yangon?daki y?r?y??e sald?rd?. ?lkedeki yasa?? ve sald?r?ya ra?men cunta kar??t? g?steriler s?rd?. Hatta kat?l?m daha da artt?. Askeri y?netimin daha kanl? y?ntemler kullanmas?ndan endi?e ediliyor.
Cuntac? generallerin ?Sava? Dairesi?nde ?lkede dokuzuncu g?n?n? geride b?rakan eylemlere y?nelik yapt?klar? toplant?n?n ard?ndan gelen sald?r?da, 1rahibin ?ld???, 300??n?n tutukland??? ifade edildi. G?venlik g??lerinin, protestocular?n y?r?y??lerine son verdi?i Sule Pagoda Tap?na?? ve Shwedagon Pagoda Tap?na?? civar?na girmelerini engellemek i?in b?lgede plastik maddeleri yakt??? ve ortal???n dumanla kapland??? belirtildi.
G?rg? tan?klar?, polisin baz? Budist rahipleri s?r?kleyerek kamyonlara bindirmesi kar??s?nda kalabal???n ?fkelendi?ini belirtirken, g?n boyunca gerginli?in t?rmand??? ifade ediliyordu. Rahiplerden biri, AFP?ye yapt??? a??klamada, ?y?r?y??lerine devam edeceklerini, bu eylemlerini halk?n iyili?i ve g?venli?i i?in yapt?klar?n?? s?yledi.
Bu arada ?lkenin en tan?nm?? akt?r? komedyen Zaganar ile Win Naing adl? ?l?ml? bir siyaset?i de Yangon?da g?zalt?na al?nd?.
Meydan okuma
Di?er taraftan artan eylemler nedeniyle ?lkede ?nceki gece de soka?a ??kma yasa?? ilan edildi. B?lgedeki kaynaklar, yasa??n yan? s?ra g?venlik g??lerinin, manast?rlar ?n?nde n?bet tuttu?unu ve giri?-??k??? engellediklerini bildirdi. ?lkenin Yangon, Ragun ve baz? ?nemli kentlerinde sokaklara askerler konu?land?r?l?rken, yap?lan anonslarda ise halktan ?eylemlere kat?lmamas?? isteniyor.
Ancak cuntan?n bask?s?na ra?men rahiplerin Yangon merkezine do?ru yapt?klar? d?nk? y?r?y??e kat?l?m?n artt??? da ifade edildi. G?rg? tan?klar?, ?askeri y?netimin yasalar?n bu tip izinsiz g?sterilere izin vermedi?i, aksi takdirde yasalar gere?i m?dahale edilece?i? uyar?s?n? dikkate almayan Budist rahiplerle onlara destek veren 10 bin ki?ilik bir kalabal???n kentin merkezine do?ru y?r?d?klerini belirtti.
G?rg? tan?klar?, al?nan geni? ?g?venlik? ?nlemlerine meydan okuyan eylemciler ile rahiplerden baz?lar?n?n, g?venlik g??lerinin kulland??? g?z ya?art?c? gazdan korunmak i?in t?bbi maske takt?klar?n? da kaydetti.
?Kyi cezaevinde? iddias?
?te yandan hen?z kesinle?memi? olmakla birlikte ??le saatlerinde Myanmarl? demokrasi aktivisti ve N?bel Bar?? ?d?l sahibi Aung San Suu Kyi?nin tutukland???na ili?kin haberler de geliyordu. 10 y?l? a?k?nd?r ev hapsinde tutulan Kyi?nin cezaevine g?nderildi?ine ili?kin iddialar bulunuyordu.
Bu arada Myanmar?daki duruma bug?ne de?in seyirci kalan ABD ile ?ngiltere?den askeri y?netime tepkiler geldi. ABD Ba?kan? George W. Bush, BM Genel Kurulu?nda yapt??? konu?mada Myanmar?daki duruma da de?indi ve ?ABD?nin Myanmar?a uygulad??? yapt?r?mlar? art?raca??n?? ifade etti.
?ngiltere Ba?bakan? Gordon Brown da benzer bir tehditte bulundu. ?The Independent? gazetesinin ?Burma: D?nya ?zliyor? ba?l???yla verdi?i haberde, ?Burma?n?n askeri y?netimi kanl? bir bask?na haz?rlan?rken, Gordon Brown, Burma?ya yapt?r?mlar?n artaca?? tehdidinde bulundu? diye yazd?. (DI? HABERLER)

Myanmar??n cunta ile sava??

1948 y?l?nda ?ngiltere?den ba??ms?zl???n? ilan eden Myanmar?daki eylemler, cuntan?n a?ustos ortalar?nda yak?t fiyatlar?n? tam iki kat?na ??karmas?yla patlak vermi?ti. Cuntan?n s?rekli sald?r? ihtimaline ra?men devam eden eylemlerde, ekonomik taleplerle birlikte siyasi talepler de ba?land?. Eylemler, Budist rahiplerin d?n dokuzuncu g?n?ne giren y?r?y??? ile h?z kazand?. Cunta y?netimi ise ?nceki g?n acil olarak topland? ve eylemlere nas?l tav?r al?naca??n? tart??t?. Toplant?dan k?sa bir s?re sonra ise demokrasi eylemlerine ilk sald?r? geldi. Cunta 1984?teki isyan? da kanl? bir bi?imde bast?rm?? ve 3 bini a?k?n Myanmarl?y? katletmi?ti. Y?netimin, s?ren eylemlere de benzer ?ekilde kar??l?k vermesinden endi?e ediliyor. (DI? HABERLER)

De?i?im i?in yeterli g?c?m?z var

Myanmar?daki cunta kar??t? g?steriler, yasak ve polis sald?r?lar?na ra?men devam ederken, bu protestolara kat?lan 22 ya??ndaki gen? bir Myanmarl? ya?ad?klar?n? ?The Guardian?a yazd?. ?lkesini terk etmek zorunda kalan ?Min Neing? takma adl? Myanmarl?, kat?ld??? eylemleri ve cunta bask?s?n? anlat?yor.
Siyasi de?i?ime susam??l?k
H?k?metin, eylemcileri tutuklayaca??na dair s?ylentiler, her yere yay?ld?. Bu y?zden oradan oraya geziyorum. En yak?n arkada?lar?m, ya sokak g?sterilerinde ya da devletin yapt??? ?misafir? operasyonlar?nda tutukland?. G?venlik g??leri, mimlenmi? eylemcilerin evlerini de s?rekli g?zetliyor. Ve her mahallede yeni gelenleri onlara bildiren muhbirleri var.
Rahiplerin y?r?y??e ba?lad???nda; halk ?a?k?nl??a u?rad?. B?yle bir ?eyin olaca?? ak?llar?n?n ucundan bile ge?mezdi, ama sonra onlar da rahiplere kat?ld?. Halk, siyasi de?i?ime susam?? durumda ve giderek de yoksulla??yorlar. Ayr?lmak zorunda kalmadan ?nce ben de onlara kat?ld?m. D?nmek i?in sab?rs?zlan?yorum. Arkada?lar?m halen eylemlere kat?l?yorlar. ??kenceye maruz kalaca??m?z? biliyoruz, fakat ba?ka se?ene?imiz de yok!
Yoksullar sefalete s?r?kleniyor
Yoksullukla bo?u?an ?ok fazla insan g?rd?m ve halk?n kar?? kar??ya oldu?u zorluklar? azaltmak i?in bir ?eyler yapmak zorunday?m. Aileler, ?ocuklar?n? okula g?nderemiyor, ?n?ne g?nde bir ???nden fazla yemek ??karam?yor. ?nsanlar?n ?o?u bu y?zden hasta, ilaca verecek paralar? yok. Adaletsizlik her ?eyi sard?. Her g?n yeni k?s?tlamalar konuyor. Orta s?n?flar yoksulla??yor, yoksullarsa sefalete s?r?kleniyor. Rangun?da g?nde 5-6 saat s?ren elektrik kesintileri ya?an?yor, saat ak?am 22.00?den sonra sokaklarda kimse kalm?yor. ???iler, otob?s paras?n? ?deyemediklerinden eve y?r?yerek d?n?yorlar. Halk, korku dolu ve gergin. Ama benim h?l? heyecan?m var. Demokratik d?n???m? ger?ekle?tirecek yeni bir ortam yaratmaya g?c?m?z de var. Ordu k??las?na geri d?nmeli ve siyasetle ilgilenmemeli. (The Guardian?dan ?eviren Burak ?lker)
www.evrensel.net