Butto ABD?ye hizmete haz?r

Pakistan??n s?rg?nden d?nmek i?in g?n sayan eski ba?bakan? Benazir Butto, ?nceki g?n yapt??? a??klamada ABD Kongre?sine seslenerek, El Kaide?yle m?cadele konusunda kendisinin ABD i?in daha iyi bir m?ttefiki olaca??n? ilan etti.


Pakistan??n s?rg?nden d?nmek i?in g?n sayan eski ba?bakan? Benazir Butto, ?nceki g?n yapt??? a??klamada ABD Kongre?sine seslenerek, El Kaide?yle m?cadele konusunda kendisinin ABD i?in daha iyi bir m?ttefiki olaca??n? ilan etti. ?Pakistan Halk Partisi? lideri (PPP) Butto, son g?nlerde siyasi gerilimin art??? Pakistan?da Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?e nazaran kendisinin daha daha iyi bir m?ttefik olaca??n? ifade etti?i a??klamas?nda, George W. Bush ba?kanl???ndaki ABD y?netiminin, ?ter?rle m?cadele? konusunda kendisine ortak olarak General M??erref?i se?mesinin ?stratejik bir hata? oldu?unu da savundu.
Halen ?ngiltere?nin ba?kenti Londra?da bulunan Butto, M??erref?in kendisini ?Pakistan?da olabilecek bir radikal darbenin ?n?ndeki tek engel? olarak lanse etti?ini ifade ederken, ?Bana ?yle geliyor ki, askeri diktat?rl?k radikal ?slam? k?r?kl?yor? ifadelerini kullanmaktan da geri durmad?.
Pakistan?da son d?nemde ?s?nan siyasi arenada ABD, ne M??erref?i ne de Butto?yu g?zden ??karam?yor. General?i uzun zamand?r ?Taliban ve El Kaide ile m?cadele konusunda yetersiz kalmak? ile su?layan ABD, bu ele?tirilerine ra?men M??erref?i desteklemeyi de ihmal etmiyor.
?lkede ?zellikle L?l Medresesi?ne yap?lan kanl? bask?ndan sonra gerilen siyasi ortam i?in Beyaz Saray??n form?l? ise M??erref ile Butto ortakl???nda bir ?g??ler dengesi? iktidar?. Ancak bu form?l de, Butto?nun, M??erref?in genelkurmay ba?kanl???na muhalefeti ve M??erref?in de hem devlet ba?kanl??? hem de genelkurmay ba?kanl???n? bir arada g?t?rme ihtiras? nedeniyle t?kanm?? durumda.
PPP?nin M??erref?e kar?? aday? yok
?te yandan Butto?nun partisi PPP ise 6 Ekim?de yap?lacak devlet ba?kanl??? se?imleri i?in kendi devlet ba?kan? aday?n?, Y?ksek Mahkeme?nin, M??erref?in ??niforma? ile ayn? g?reve bir kez daha aday olmas?n? engellemesi durumunda ortaya ??karaca??n? a??klad?. Pakistan Halk Partisi?nden yap?lan a??klamada, ?M??erref?in aday olamamas? durumunda Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mahdum Emin Fehim?in, se?imde yar??aca??? belirtildi.
A??klama, ?Butto?nun partisinin M??erref?e kar?? aday ??karma plan? olmad???? olarak yorumland?. M??erref kar??t? avukatlar ise ge?en g?nlerde General?e se?imlerde rakip olarak eski bir yarg?c? aday g?stermi?ti. Pakistan Y?ksek Mahkemesi?nin, M??erref?in Genelkurmay Ba?kanl???n? b?rakmadan ayn? g?reve yeniden aday olmas?n?n anayasaya ayk?r? oldu?u y?n?ndeki itirazlara ili?kin karar?n? bu hafta vermesi bekleniyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net