Ahmedinecad: ?mparatorluklar?n sonu gelmi?tir

Birle?mi? Milletler (BM) Genel Kurulu?nun 61. ola?an toplant?s?n?n ?nceki g?nk? oturumu, ?ran ile ABD liderlerinin kar??l?kl? a??klamalar?yla s?rd?.?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad BM Genel Kurulu?ndaki ...


Birle?mi? Milletler (BM) Genel Kurulu?nun 61. ola?an toplant?s?n?n ?nceki g?nk? oturumu, ?ran ile ABD liderlerinin kar??l?kl? a??klamalar?yla s?rd?.
?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad BM Genel Kurulu?ndaki konu?mas?nda, ??lkesinin n?kleer dosyas?n?n art?k bir siyasi mesele olarak kapand???n?, normal bir konu haline geldi?ini ifade etti ve ?N?kleer faaliyetler devam edecek? dedi. Konu?mas?nda ??mparatorluklar?n sonu gelmi?tir? ifadesini de kullanan Ahmedinecad, ??lkesinin yap?c? diyaloga? haz?r oldu?unu s?ylemeyi de ihmal etmedi. Bat?l? g??lerin ?ran?? ekonomik yapt?r?mlar?n yan? s?ra, askeri sald?r?yla da tehdit etti?ini ifade eden Ahmedinecad, ??ran halk? direniyor ve end?striyel d?zeyde n?kleer yak?t ?retim teknolojisini elde etmi? durumda? dedi.
Tarihten ders al?n
Ahmedinecad, ABD?nin ba??n? ?ekti?i ?lkeleri ima ederek, ??ran halk?na k?t? davranan b?y?k g??lere baz? tavsiyelerim var. Siz y?llard?r ?ran halk?na k?t? davrand?n?z ama, art?k tarihten ve kendi yapt?klar?n?zdan ibret al?n. Bug?n d?nya halklar? uyanm??t?r. D?nya halklar?n?n size ihtiyac? yok. ?eytana uymaktan vazge?in, art?k Allah?a teslim olun? dedi.
Ahmedinecad, Filistin meselesine de?inirken de ?Art?k b?t?n esirler kendi evlerine d?necek, i?gal alt?ndaki topraklar i?galcilerden kurtar?lacak. Filistin ve Irak da i?galden, ABD ve Avrupa halk? da siyonist bask?dan kurtulacak? diye konu?tu. (DI? HABERLER)

Bush h?z?n? alamad?

BM Genel Kurulu?nda ?nceki g?n konu?ma yapanlar aras?nda George W. Bush da vard?. ABD Ba?kan? a??klamas?nda h?z?n? alamad? ve ?ran?dan K?ba ve Kuzey Kore?ye kadar bir?ok rejime a??r ithamlarda bulundu. Irak ile Afganistan?da devam eden i?galleri a?z?na dahi almayan Bush?un konu?mas?, K?ba temsilcisi taraf?ndan protesto edildi.
BM ?nsan Haklar? Konseyi?nin, Filistin?de t?rl? insanl?k d??? uygulamaya imza atan ?srail de?il, ?ran gibi ?lkeler ?zerine e?ilmesi gerekti?ini savunan Bush, ?Bu kurulu?; Havana, Caracas, Pyongyang ve Tahran gibi rejimlerin zulm? kar??s?nda sesini ??karmay?p ?srail?e y?kleniyor? ifadelerini kullanmaktan ?ekinmedi.
Sarkozy ile Merkel?den tehdit
?ran??n n?kleer program?, BM Genel Kurulu?nda konu?an di?er d?nya liderlerinin de g?ndemindeydi. Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy ve Almanya Ba?bakan? Angela Merkel, n?kleer program? ?bar????l? olan Tahran??n n?kleer silah elde etmesine izin verilmemesi gerekti?ini s?yledi.
Fransa Cumhurba?kan? Sarkozy, ?Zay?fl?k bar??a de?il sava?a neden olur? derken, Alman Ba?bakan? Merkel de ??ran, G?venlik Konseyi kararlar?n? g?z ard? ediyor, ?ran ?srail?i tehdit ediyor. Kendimizi kand?rmayal?m; e?er ?ran n?kleer bomba elde ederse sonu?lar? korkun? olur? diye konu?tu. (DI? HABERLER)

??gal kar??tlar? protesto etti

ABD Ba?kan??n?n, BM Genel Kurulu?ndaki konu?mas? sadece K?ba temsilcisi taraf?ndan de?il, BM binas? ?n?ndeki eylemcilerce de protesto edildi. Bush?un konu?mas? ?ncesinde BM binas? ?n?nde toplanan eylemciler, Irak i?gali ve i?kence uygulamalar?n? protesto etti. G?steriye kat?lan onlarca ki?i g?zalt?na al?nd?. ABD?deki eylemlerin, ABD?nin ?ran lideri Mahmud Ahmedinecad?? ??eytanla?t?ran? s?ylemi nedeniyle devam edece?i de ??renildi. Sava? kar??t? bir g?steri grubunun, Beyaz Saray ?n?nde ?ran sava??na kar?? ??kan protesto ba?latt??? bildirildi. 25 ki?ilik grup Beyaz Saray ?n?nde ?Irak?tan ??k?n!?, ? ?ran?dan uzak durun!?, ??ran?? ter?rize etmeyin!?, ??srail?in g?nl?n? yapmaya ?al??may?n? sloganlar? att?. Cumartesi g?n?ne de?in s?recek olan eylemin, ayn? g?n ABD Kongresi ?n?nde sona erecek y?r?y???n bir par?as? oldu?u da ifade edildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net