G?l: ?niversiteler topluma ?nderlik etmeli

Ba?bakan Erdo?an??n, ?kendi i?lerine baks?nlar, siyaset yapmas?nlar? diyerek azarlad??? ?niversite rekt?rlerine, Cumhurba?kan? G?l s?cak mesajlar g?nderdi. Cumhurba?kan? Abdullah G?l, ?niversitelerin ?lke sorunlar?, s?k?nt?lar ve ...


Ba?bakan Erdo?an??n, ?kendi i?lerine baks?nlar, siyaset yapmas?nlar? diyerek azarlad??? ?niversite rekt?rlerine, Cumhurba?kan? G?l s?cak mesajlar g?nderdi. Cumhurba?kan? Abdullah G?l, ?niversitelerin ?lke sorunlar?, s?k?nt?lar ve g?ncel tart??malar konusunda ortaya koyaca?? g?r??lerle topluma ?nderlik etmesi gerekti?ini belirterek, ??niversitelerin de?erlendirmelerini, demokrasinin, ?o?ulculu?un, sa?duyunun, akl?n ve bilimin rehberli?inde ortaya koymalar? toplumun ortak paydada bulu?turulmas?na ve sorunlar?n a??lmas?na en ?nemli katk?y? sa?layacakt?r? dedi.
G?l, Bah?e?ehir ?niversitesi?nin 2007-2008 e?itim ??retim y?l? a??l?? t?reninde konu?ma yapt?. ?niversitelerin ?lke sorunlar?, s?k?nt?lar ve g?ncel tart??malar konusunda ortaya koyaca?? g?r??lerle topluma ?nderlik etmesi gerekti?ini vurgulayan G?l, ?Bu, sorunun tan?m?ndan, ??z?m?ne kadar ?ok boyutlu bir s?reci i?ermektedir. Toplumu ayd?nlatma, toplumun sesinin duyurulmas?na arac?l?k etme ve kamuoyu olu?turma ?niversitelerin temel g?revlerinden biridir. ?niversitelerin de?erlendirmelerini demokrasinin, ?o?ulculu?un, sa? duyunun, akl?n ve bilimin rehberli?inde ortaya koymalar? toplumun ortak paydada bulu?turulmas?na ve sorunlar?n a??lmas?na en ?nemli katk?y? sa?layacakt?r? diye konu?tu.
Vak?f ?niversitelerine destek
G?l, T?rkiye?de y?ksek ??retimin ?n?ndeki b?y?k y???lma devam etti?i s?rece bu konuda ??z?m aramaya devam edeceklerini ifade ederek, ?Bir taraftan yeni devlet ?niversiteleri a?aca??z ama bir yandan da vak?f ?niversitelerinin kurulu?lar?n? belli bir kriter ve denetim anlay??? ?er?evesinde destekleyece?iz? dedi.
T?rkiye?de y?ksek ??retim kurumlar?n?n yayg?nla?t?r?lmas? ?al??malar? devam ederken, ??retim eleman? a????n?n da h?zla kapat?lmas? gerekti?ini dile getiren G?l, ?Bu konuda vak?f ?niversiteleri de baz? sorumluluklar ?stlenmeli ve ??retim ?yesi yeti?tirmesi konusuna ?zel ?nem vermelidirler. Devlet ?niversitelerini de vak?f ?niversiteleriyle rekabet edebilecek bir gelene?e, kaynak ve imkanlara kavu?turmal?y?z. Ben ba?ta Y?K olmak ?zere bu yeni durum i?in hepimizin d???nmesi ve ??z?m ?retmesi gerekti?ini d???n?yorum? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net