DTP?den anayasa ?a?r?s?

Demokratik Toplum Partisi (DTP), T?rkiye?nin yeni anayasa olu?umu ile 21. y?zy?l?n ?a?da? bir ?lkesi olma yolunda ?nemli bir de?i?im f?rsat? yakalamas?na ra?men anayasa ?zerinde y?r?t?len tart??malar?n ?Kutupla?t?r?c? d?zeyde ...


Demokratik Toplum Partisi (DTP), T?rkiye?nin yeni anayasa olu?umu ile 21. y?zy?l?n ?a?da? bir ?lkesi olma yolunda ?nemli bir de?i?im f?rsat? yakalamas?na ra?men anayasa ?zerinde y?r?t?len tart??malar?n ?Kutupla?t?r?c? d?zeyde y?ntemsiz geli?mesinin bu tarihi f?rsat?n heba olmas?na yol a?aca??n?? belirtti.
DTP Genel Merkezi?nden yap?lan yaz?l? a??klamada, ?Partinin kutupla?t?r?c? tart??ma tarz?yla en u? d?zeyde hedef al?nd??? ve bunun manidar oldu?u? dile getirildi. DTP a??klamas?nda, ?Demokratik sivil anayasa kampanyas?, neredeyse partimize ve temsil etti?i demokratik de?erlere kar?? bir lin? kampanyas?na d?n??t?r?lm??t?r. D???ncelerin ?zg?rce tart???ld??? bir ortam yaratmak yerine tehditler havalarda savrulmakta, gerginlik politikas?yla her t?rl? farkl? d???nce bast?r?lmak istenmektedir. En ?st d?zeyde geli?tirilen bu lin? dalgas?n?n nerede, nas?l bir provokasyona yol a?aca?? bilinmez. Buna derhal son verilmeli, t?m kesimler sa?duyu ile hareket etmelidir? ifadesine yer verildi.
Lin?e d?n??t?r?ld?
?H?k?metin, toplumsal uzla?may? sa?lamada koordinasyon rol?n? g?rmesi gerekirken ?lkeyi k?s?r hesapla?malar i?ine s?r?kledi?i? belirtilen a??klamada, ?Bir yerlere ?irin g?r?nme d?rt?leriyle hareket eden AKP, K?rtlerden ald??? emanet oylar?n ne anlama geldi?ini de ?abucak unutup partimize kar?? sald?rgan bir y?nelim i?ine girmi?tir. Genel Ba?kan Yard?mc?s? Say?n Dengir Mir Mehmet F?rat??n en ?stten egemen bir dille bize da? yolunu g?stermeye kalkmak gibi talihsiz bir a??klamada bulunmas?, hemen ard?ndan askeri yetkililerin al???ld?k tarzda, k?lt?rel farkl?l?klar? dillendirmeyi tehlike sayan a??klamalar? ve hemen her g?n kar??la?t???m?z bask?lay?c? yakla??mlar uluslararas? d?zeyde ?e?itli organizasyonlar?n T?rkiye ?zerinde oyunlar oynad??? ve bunda da ba?ar?l? olduklar? ??phesini do?urmaktad?r? ifadelerine yer verildi.
?Toplumdaki farkl?l?klar? ?at??t?rma siyasetiyle T?rkiye nereye do?ru s?r?klenmek istenmektedir? Bunun sonu?lar? kime yaramakta, kim kazanmaktad?r?? sorular?na soran DTP, kendini ?lkenin tek sahibi g?ren zihniyetin ?at??malar? k?r?kledi?ini belirtti. Farkl?l?klar?n kendini ?zg?rce ifade edebilmesinin ?n?ne hi?bir g?c?n zorla, bask?yla ge?emeyece?ine dikkat ?ekilen a??klamada, ?T?rkiye?nin zihinsel ve sistemsel bir de?i?imi ya?amas? ka??n?lmazd?r. Bu de?i?imi ne otoriter tek?i zihniyetle ne de ?slam dinini fa?izmle bulu?turmaya kalkan zihniyetle sa?lamak m?mk?n de?ildir. Sivil toplumun de?i?im g?c?n? ve iradesini ortaya koyma zaman? gelmi?tir? denildi.
Korkulardan kurtulmal?y?z
T?rkiye?nin ?n?n?n a??lmas? i?in tart??man?n, ?Toplumsal realiteyi olu?turan t?m farkl?l?klar?n kendini ?zg?rce ifade edebilmesinin anayasal g?vencesi nas?l sa?lanabilir?? ve ?Merkezi, b?rokratik, hantal devlet yap?lanmas? yerine nas?l bir sistem halk? ger?ek irade haline getirebilir?? sorular? ?zerinde yo?unla?mas? gerekti?i ifade edilen a??klamada, ?Sistemsel d???n?lmedi?i ve de?i?ime buradan ba?lanmad??? m?ddet?e korkular?n esiri olmu? bir T?rkiye tablosundan kurtulamay?z. Anayasa konusunda sivil toplum ?rg?tlerinin ortaya koydu?u tavr? destekliyoruz fakat dar ?er?evede kalmay?p demokrasi k?lt?r?ne hizmet edecek boyutlarda tart??malara ?nc?l?k etmeleri gerekti?ini d???n?yoruz? denildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net