Meclis a??l?yor

1 Ekim?de yeni yasama y?l?na ba?layacak olan TBMM?yi yo?un bir g?ndem bekliyor. Yeni d?nemde Meclis?in ele alaca?? ?nemli d?zenlemeler aras?nda; T?rk ticaret, sosyal sigortalar ve genel sa?l?k sigortas?, karayollar? trafik, pasaport, ...


1 Ekim?de yeni yasama y?l?na ba?layacak olan TBMM?yi yo?un bir g?ndem bekliyor. Yeni d?nemde Meclis?in ele alaca?? ?nemli d?zenlemeler aras?nda; T?rk ticaret, sosyal sigortalar ve genel sa?l?k sigortas?, karayollar? trafik, pasaport, kat m?lkiyeti, kentsel d?n???m alanlar?, T?rk vatanda?l??? ile ilgili konular yer al?yor.
Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n 1 Ekim?de yapaca?? a??? konu?mas?yla yeni yasama y?l?na ba?layacak olan TBMM?nin ?al??malar?na 10 g?n ara vermesi bekleniyor. Ancak bu konuda hen?z karar verilmedi, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ABD?den d?nd?kten sonra nas?l bir takvim izlenece?i kesinlik kazanacak.
TBMM, ?al??ma takvimi belli olduktan sonra yo?un bir g?ndemle mesai yapacak. Jeotermal enerji kaynaklar?, elektrik, do?al gaz ile petrol piyasas?, ses ve gaz fi?e?i atabilen silahlar, ter?rle m?cadele, kat m?lkiyeti, kentsel d?n???m alanlar?, T?rk vatanda?l???, milli ar?iv, kamula?t?rma, tan?k koruma, dernekler, elektronik haberle?me, d?zenleyici ve denetleyici kurumlar, tapu ile ilgili d?zenlemeler de ?ncelikle ele al?nacak konular aras?nda yer alacak.
Anayasa Mahkemesi taraf?ndan iptal edilen ve y?r?rl??? 2008 y?l?na ertelenen Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? Yasas? ile ilgili yeni bir d?zenleme yapmak da Meclis?in ilk i?lerinden biri olacak.
Anayasa gere?i en ge? 17 Ekim?de Meclis?e sunulmas? gereken B?t?e Kanunu Tasar?s? da ?nemli yer tutacak. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net