H?C anayasa tasla?? ?nerdi

Haklar ve ?zg?rl?kler Cephesi (H?C), Mecidiyek?y K?lt?r Merkezi?nde Haluk Gerger, Mihri Belli ve Sevim Belli?nin kat?l?m?yla haz?rlad??? ?Halk Anayasas? Tasla???n? a??klad?.


Haklar ve ?zg?rl?kler Cephesi (H?C), Mecidiyek?y K?lt?r Merkezi?nde Haluk Gerger, Mihri Belli ve Sevim Belli?nin kat?l?m?yla haz?rlad??? ?Halk Anayasas? Tasla???n? a??klad?. A??klamada s?z alan Haluk Gerger, AKP taraf?ndan haz?rlanan ?anayasan?n? yerel ve ulusal sermeyenin direktifleri sonucu haz?rland???n?, toplumsal ?retimin ?ekirde?ini olu?turan halklar?n ve i??i s?n?f?n?n fikrinin dahi al?nmad???n? belirtti.
Sevim Belli, ?Haz?rlanan anayasa devletin halklar? nas?l y?netece?i ve nas?l bask? uygulayaca??n?n anayasas?d?r? de?erlendirmesi yaparken, Mihri Belli haz?rlanan ?Halk Anayasas? Tasla???n?n alt?na imza koyabilece?ini ufak tefek eksiklerinin bulundu?unu bunun ise d?zeltilmeye ve tart??maya a??k oldu?unu s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net