PKK?ye s?cak takip Irak??n iznine ba?l?

T?rkiye ile Irak aras?nda ?ter?rle m?cadele? anla?mas?n?n detaylar?na ili?kin uzla?maya var?ld??? ve anla?man?n bug?n imzalanaca?? bildirildi. Anla?ma kapsam?nda, Irak??n iznini almak ?art?yla s?n?r ?tesi s?cak takip ...


T?rkiye ile Irak aras?nda ?ter?rle m?cadele? anla?mas?n?n detaylar?na ili?kin uzla?maya var?ld??? ve anla?man?n bug?n imzalanaca?? bildirildi. Anla?ma kapsam?nda, Irak??n iznini almak ?art?yla s?n?r ?tesi s?cak takip yap?labilece?i belirtiliyor.
??i?leri Bakan? Be?ir Atalay, ?nceki g?n T?rkiye?ye gelen Irak ??i?leri Bakan? Cevad Bolani ile d?n yakla??k 1.5 saat g?r??t?. Irak ??i?leri Bakanl??? M?ste?ar? Ayd?n Halit, g?r??menin ard?ndan gazetecilere yapt??? a??klamada, ?ter?rle m?cadele? anla?mas?n?n imzalanmas? konusunda herhangi bir problem bulunmad???n? ve anla?man?n bug?n imzalanaca??n?, anla?maya ili?kin gerekli a??klamalar?n da bug?n yap?laca??n? s?yledi.
Anla?man?n T?rk?e, Arap?a ve ?ngilizceye ?evirilerinin yap?laca??n? ifade eden Halit, T?rkiye?nin ?nemle ?zerinde durdu?u s?n?r ?tesi s?cak takip konusuyla ilgili soru ?zerine ?Evet bu konuya da anla?mada yer verildi? yan?t?n? verdi. Ancak konunun hangi ?er?evede anla?ma metninde yer ald??? hen?z belli olmad?.
Edinilen bilgilere g?re T?rkiye ancak Irak?tan izin almak kayd?yla s?cak takip yapabilecek. Bunun yan? s?ra ter?rle m?cadeleye y?nelik olarak T?rkiye Irak s?n?r?nda irtibat b?rolar? a??lacak ve bu b?rolar PKK?yle m?cadelede koordinasyon g?revi yapacak ?ddialara g?re anla?man?n iki taraf?nda uzla?t?klar? b?l?m?nde PKK ?ter?r ?rg?t?? olarak tan?mlan?yor.
Irak ??i?leri Bakan? Cevad Bolani?nin ziyaretinden birka? g?n ?nce Irak?taki K?rt y?netimi de PKK ve PJAK?? ?yasad??? ?rg?t? olarak ilan etmi?ti.
Mutabakat muht?ras?
Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n daveti ?zerine bir g?nl?k ziyaret i?in 7 A?ustos?ta beraberinde 30 ki?ilik heyetle Ankara?ya gelmi?, iki lider, ter?rle m?cadele konusunda mutabakat muht?ras? imzalam??t?.
Mutabakat muht?ras?nda ?u sat?rlar yer al?yor: ??ki Ba?bakan PKK/KONGRA-GEL ter?r ?rg?t? dahil olmak ?zere Irak?ta faaliyet g?steren t?m ter?r ?rg?tlerinin mevcudiyetlerine son verilmesinde ?aba g?stermeye mutab?k kalm??lard?r... ?ki Ba?bakan ?Ter?rle M?cadele ??birli?i Anla?mas?? ?al??malar?n?n h?zland?r?larak iki ay i?inde sonu?land?r?lmas? talimat?n? vermi?tir. S?z konusu anla?malar? haz?rlamak amac?yla Irak ??i?leri Bakan? T?rkiye?yi iki hafta i?inde ziyaret edecektir.?
Irak??n ilk kez alt?na imza att??? bir metin ile PKK?yi ?ter?r ?rg?t?? olarak tan?mas? i?in Maliki, ?Irak ter?rden b?y?k s?k?nt? ?eken bir ?lkedir. PKK/KONGRA-GEL dahil olmak ?zere t?m ter?r ?rg?tleri ile m?cadelede mutabakata varm?? durumday?z? diye konu?mu?tu.
Babacan ve Zebari g?r??t?
Bu arada New York?ta temaslarda bulunan D??i?leri Bakan? Ali Babacan, Irak D??i?leri Bakan? Ho?yar Zebari ile ter?rle m?cadele konusunu g?r??t?.
Zebari, T?rkiye ile Irak aras?nda yap?lacak bir ter?rle m?cadele anla?mas?na esasen kar?? olmad???n? s?yledi. Ali Babacan, Ho?yar Zebari ile g?r??mesinde ter?rle m?cadele konusunda mutlaka bir ?eylerin yap?lmas? gerekti?ini kaydetti.
Zebari de ter?rizmle ortak m?cadelede kararl? olduklar?n?, ??i?leri Bakan? Cevad Bolani?nin Ankara?da olmas?n?n da bunun bir g?stergesi oldu?unu s?yledi.
ABD: Irak ve T?rkiye?yle birlikte ?al???yoruz
?te yandan ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc? Yard?mc?s? Tom Casey, PKK sorununun T?rkiye i?in ne kadar ?nemli oldu?unu anlad?klar?n? belirterek ?Bu ?ok ciddi sorunu ??zmek i?in Irakl?lar ve T?rkler ile ?ok yak?n ve i?birli?i i?erisinde ?al???yoruz? dedi.
Tom Casey, g?nl?k ola?an bas?n bilgilendirme toplant?s?nda Kara Kuvvetleri Komutan? Orgeneral ?lker Ba?bu??un PKK konusunda ABD?ye y?neltti?i ele?tirilerin an?msat?lmas? ?zerine, Ba?bu??un a??klamalar?n? g?rmedi?ini belirterek ?Ancak elbette ki bu konunun T?rkiye i?in ne kadar ?nemli oldu?unu anl?yoruz. Bizim i?in de ?nemlidir? ?eklinde konu?tu.
PKK?nin ABD taraf?ndan ?ter?r ?rg?t?? olarak ilan edildi?ini an?msatan Casey, ?Kuzey Irak?ta veya ba?ka bir yerde g?venli bir bi?imde faaliyet g?stermemesini sa?lamak i?in T?rk h?k?meti ve Irak h?k?meti ile birlikte ?al???yoruz? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net