27 Eylül 2007 00:00

Emekli komutanlar?n itiraflar? ara?t?r?ls?n.

Emekli Korgeneral Altay Tokat??n, ?Baz? kamu g?revlilerini ter?re kar?? bilin?lendirmek i?in evlerinin yak?nlar?na bomba att?k? s?zlerinin ard?ndan, ?imdi de Emekli Albay Erdal Sar?zeybek, ??haneti G?rd?m? adl? kitab?nda ...

Paylaş

Emekli Korgeneral Altay Tokat??n, ?Baz? kamu g?revlilerini ter?re kar?? bilin?lendirmek i?in evlerinin yak?nlar?na bomba att?k? s?zlerinin ard?ndan, ?imdi de Emekli Albay Erdal Sar?zeybek, ??haneti G?rd?m? adl? kitab?nda benzer y?ntemlere ba?vurduklar?n? itiraf etti. Sar?zeybek yazd??? kitapta, 1990?larda ?emdinli?de g?rev yapt??? s?rada ?ter?rle m?cadele? ad?na s?k s?k ?at??ma havas? yaratt?klar?n?, il?e merkezine roketle ate? a?t?klar?n? ve askerleri PKK?li k?l???nda dola?t?rd?klar?n? ifade etti.
Emekli askerlerden pe? pe?e gelen itiraflar, tart??malar? da beraberinde getirdi. Hukuk?ular, toplumsal bar???n sa?lanmas? i?in 1990?l? y?llarda b?lgede ya?anan karanl?k olaylar?n b?t?n y?nleriyle ayd?nlat?lmas? gerekti?ini dile getirdiler. Hukuk?ular, b?lgedeki olaylar?n ara?t?r?lmas? i?in bir komisyon ?nerdi.
??emdinli hareketi ba?lat?lmal??
Diyarbak?r Barosu Ba?kan? Sezgin Tanr?kulu, d?nemin emekli askerlerinin ?zellikle zamana??m? s?resi dolduktan sonra bu t?r itiraflarda bulunmalar?n?n dikkat ?ekici ve ?ok ?nemli olu?unu vurgulad?. Tanr?kulu, bu itiraflar?, bir d?nem buralarda nelerin ya?and???n? g?stermesi bak?m?ndan ?nemli oldu?unu s?yledi.
?Devletin tek tek bu if?aatlar? beklemeden, yarg? organlar?n?n o d?nemde i?lenmi?, hen?z a???a ??kmam?? t?m hukuksuz uygulamalar?n ortaya ??kar?lmas? bak?m?ndan harekete ge?melidir? diyen Tanr?kulu, bu y?zden ge?mi?le y?zle?me, adalet ve hakikat komisyonunun ?nemli oldu?una dikkat ?ekti. Birileri taraf?ndan ?s olarak se?ilen ?emdinli?nin y?llar boyunca bombaland???n?n anla??ld???n? ve bunun kendisini en bariz ?ekliyle 2005 Kas?m??nda g?sterdi?ini ifade eden Tanr?kulu, ?Bizler de ?emdinli?yi esas alarak, karanl?kta kalan olaylar?n ayd?nlanmas? i?in bir kar?? hareket olu?turmal?y?z? dedi.
Tek tek bu itiraflarda bulunan askerler hakk?nda su? duyurusunda bulunman?n ?ok sonu? al?c? olamad???n? ifade eden Tanr?kulu, ?O d?nemi t?mden sorgulayacak, o d?nemin hukuksuzluklar?n? ortaya ??karacak bir hareket ba?latmal?. Ve bu hareketin ad? da ?emdinli?yle an?lmal?? dedi.
?Savc?lar harekete ge?meli?
Avukat Ergin Cinmen ise, ?Emekli albay?n yazd?klar?, ?emdinli davas?ndaki iddia konusu olaylar?n ne kadar do?ru oldu?unu ortaya koyuyor? diyerek kesinlikle askeri savc?lar?n bu itiraflar kar??s?nda harekete ge?erek, derhal soru?turma a?malar? gerekti?ini ifade etti. Cinmen, aksi takdirde ba?ta T?rk Silahl? Kuvvetleri olmak ?zere devletin ilgili kurumlar?n?n bu su?a ortak oldu?unun ortaya ??kaca??n? savundu.
?Komisyon olu?turulmal??
Van Barosu Ba?kan? Ayhan ?abuk da benzer bir?ok olay?n b?lgede ya?and???n? hat?rlatarak, ?O d?nem oralarda g?rev yapm?? komutanlar ??k?p birtak?m a??klamalarda bulunuyor ve bunlar ya?ananlar?n ?ok k???k bir kesimi. ?lkemizin tarihinin karanl?k y?z? bu a??k?as?? diye konu?tu.
Ge?mi? d?nemin ayd?nlat?lmas? ve faili me?hul cinayetlerin a???a ??kar?lmas? gerekti?ini dile getiren ?abuk, ?Bunun i?in toplumun ?e?itli kesimlerinden tarafs?z insanlardan olu?an bir komisyon olu?turulmal?. Komisyon bu d?nemi ele al?r tart???r, karanl?kta kalm?? olaylar ayd?nlat?l?r. Ancak bu ?ekilde toplumun vicdan? bir ?ekilde tatmin edilir. Kimin ?z?r dilemesi gerekiyorsa ??kar ?z?r diler. Ancak bu ?ekilde yeni bir d?neme ge?ilir? ifadelerini kulland?. (?stanbul/EVRENSEL)
Mustafa Akyol
ÖNCEKİ HABER

Lojman ?n?nde bomba patlad?

SONRAKİ HABER

Bursa'da mahallelinin arsenikli su tepkisi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa