?ftardan kalanlar? topluyorlar

?stanbul?da ?ehrin bir?ok semtine kurulan Ramazan ?ad?rlar?, uzayan kuyruklar, yard?m eli bekleyenler ve art?k yemek toplayan vatanda?lar?n feryatlar?, ?refah d?zeyi y?kseliyor? diyen AKP H?k?meti?ni yalanl?yor.


?stanbul?da ?ehrin bir?ok semtine kurulan Ramazan ?ad?rlar?, uzayan kuyruklar, yard?m eli bekleyenler ve art?k yemek toplayan vatanda?lar?n feryatlar?, ?refah d?zeyi y?kseliyor? diyen AKP H?k?meti?ni yalanl?yor. ?ftar ?ad?rlar?nda herkes yeme?ini yiyip kenara ?ekildikten sonra ba?ka bir tela? ba?l?yor. Evde bekleyen ?ocuklar?na yemek g?t?rmek isteyen yoksul vatanda?lar, masalar? tek tek dola?arak art?k yemekleri topluyor.
K???k?ekmece Belediyesi?nin a?t??? Be?yol iftar ?ad?r?nda T?rkiye?nin ger?e?i yans?yor objektiflerimize. Sonu gelmeyen kuyruklarda herkes yoksunluklar?n? anlat?yor birbirine. Kay?t cihaz?n? g?renler ise bir bir d?k?yor i?ini.
Art?klar i?in bekliyorlar
?ftar a??ld?ktan sonra, art?k yemek ve ekmekleri toplamak i?in ?ad?ra gelen 5 ?ocuk annesi ?i?dem Bak?rc?, ?Ge?inemiyoruz. Yeti?tiremiyoruz? diyerek a??klamaya ?al???yor durumunu. E?inin bir tekstil at?lyesinde ?al??t???n? anlatan Bak?rc? 450 YTL ile hi?bir ?eye ellerini s?remediklerini ifade ediyor. ?Ge?inmek ger?ekten ?ok zor. Bizlere yard?m etsinler. K?z?m protez baca?? ile tekstilde ?al???yor ama buna mecburuz? diyen Bak?rc?, masalardan toplad?klar?n? g?steriyor bir yandan da.
Zor durumda olduklar?n? ve yard?m beklediklerini dile getiren Esra Topa? da kalan yemekler i?in bekleyenlerden.
Ekmekleri toplad?lar
S???tl? ?e?meden gelen Alt?n ?kten, bir solukta anlat?yor nelerle bo?u?tuklar?n?. Tunceli?den ?ta?? topra?? alt?n? diyerek g?? etti?i ?stanbul?da umduklar?n? bulamayan ?kten, bodrum kat?nda iki g?z odada 5 ki?i kal?yor. 15 ya??nda ?z?rl? bir k?z? olan ?kten, en ?ok k?z? i?in bir ?ey yapamad???na ?z?l?yor. ?kten, masalardan toplad??? ekmekleri bir torbaya koymu? ?yle poz veriyor.
E?i ?ahin ?kten ise memleketlerine geri d?nemediklerini s?yl?yor ba??n? e?erek. Emekli maa?lar?n?n ya?amlar?n? s?rd?rmeleri i?in yeterli olmad???n? anlatan ?ahin ?kten, ??ocuklar?n ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in g?n? birlik i?lerde ?al???yorum? diye konu?uyor.
Herkesin derdi ayr?
?ftar ?ad?r?n? garibanlar?n sofras? olarak tarif eden Selehattin ?ehito?lu zor durumda oldu?u i?in ?ad?r? tercih etti?ini belirtirken Kanarya?dan gelen 1 ?ocuk annesi Nuriye Keskin de ge?inmenin zor oldu?unu, masraflardan k?smak i?in ?ad?r? tercih etti?ini anlat?yor. ?ocu?unun havale ge?irdi?ini ve maddi imkans?zl?klardan dolay? tedavi edilemedi?ini anlatan Keskin yetkililerin sesini duymas?n? istiyor.
?AKP?ye oy verdik bir ?ey de?i?medi?
Sefak?y?de bir bekar evinde ya?ayan L?tf? Bayram ise ihtiya?tan dolay? iftar ?ad?r?nda oldu?unu s?yl?yor. Ailesinin A?r??da ya?ad???n? anlatan Bayram, ?stanbul?da in?aatlarda s?vac?l?k yaparak kazand??? paray? ailesine g?nderiyor. Se?imlerde AKP?ye oy vermek i?in ?stanbul?dan A?r??ya gitti?ini s?yleyen 6 ?ocuk babas? Bayram, ?100 YTL yol paras? vererek A?r??ya oy kullanmaya gittim. 8 ki?i oyumuzu AKP?ye kuland?k. De?i?en bir ?ey olmad?. Eskiden de zor durumdayd?m ?u anda da zor durumday?m. Herhangi bir yard?m da alm?yorum. Evimde ne buzdolab? ne ?ama??r makinesi ne de televizyon var. Sadece k?yden getirdi?im bir kilim. Onun ?zerinde uyuyorum? dedi.
G?steriler ya da kalabal??? tercih edenler
Arkada?lar? ile birlikte yemek isteyen, kalabal??? tercih eden vatanda?lar da vard? ?ad?rda. ?lhan Akda? arkada?lar?yla birlikte iftar a?mak i?in ?ad?ra geldi?ini belirtirken Nergiz Bulut de?i?iklik olsun diye iftar ?ad?r?n? se?ti?ini s?yl?yor. Belediye ara?lar?n?n yapt?klar? duyurular ?zerine ?ad?ra geldi?ini s?yleyen S?d?ka ?zdemir de kalabal??? sevdi?ini dile getiriyor.
G?lderen Ta?demir de g?steriler e?li?inde orucunu a?mak i?in ?ad?ra ?ocuklar? ile birlikte gelenlerden. (?stanbul/EVRENSEL)
Ye?im ?zdemir/B?lent Zeytin
www.evrensel.net