Ankara ve ?zmir?de ?eref Ayd?n i?in bulu?tular

T?rkiye i??i s?n?f? m?cadelesinin ve sosyalist hareketin ?nde gelen isimlerinden, Gazeteci-Yazar ?eref Ayd?n i?in ?l?m?n?n birinci y?l d?n?m?nde Emek Partisi (EMEP) Ankara ve ?zmir ?l ?rg?t? taraf?ndan anma toplant?lar? ...


T?rkiye i??i s?n?f? m?cadelesinin ve sosyalist hareketin ?nde gelen isimlerinden, Gazeteci-Yazar ?eref Ayd?n i?in ?l?m?n?n birinci y?l d?n?m?nde Emek Partisi (EMEP) Ankara ve ?zmir ?l ?rg?t? taraf?ndan anma toplant?lar? d?zenlendi. ?eref Ayd?n??n son nefesine kadar s?n?f m?cadelesinin ba?ar?ya ula?mas? i?in ?al??t??? belirtilen toplant?larda Ayd?n??n b?rakt??? yerden m?cadelenin s?rece?i vurguland?.
Ankara ?l ?rg?t??n?n EMEP Genel Merkezi?nde ger?ekle?tirdi?i anma etkinli?ine yakla??k 100 ki?i kat?ld?. Anmada konu?an EMEP Ankara ?l Y?neticisi ?brahim Akkaya, ?eref Ayd?n??n ya?am? boyunca kendisini adad??? davan?n en kararl? savunucusu oldu?unu belirtti. Ayd?n??n m?cadele hayat?nda bir an bile umutsuzlu?a kap?lmad???n?, zorluklar kar??s?nda hi?bir zaman teredd?t etmedi?ini belirten Akkaya, 12 Mart ve 12 Eyl?l askeri fa?ist cuntalar?nda cezaevlerinde ?ok a??r i?kencelerden ge?mi? olmas?na ra?men halk?na ve davas?na ba?l?l???n? her zaman korudu?unu s?yledi. Ayd?n??n i??i s?n?f? partisinin yarat?lmas? i?in b?y?k bir kararl?l?k g?sterdi?ini vurgulayan Akkaya, ?Onun ayn? zamanda partimizin bu g?nlere gelmesinde de b?y?k emekleri var? dedi. Akkaya, ??eref Ayd?n partimize, bizlere ??retmeye devam edecek, onun b?rakt??? bayra?? yere d???rmeyece?iz? diye konu?tu.
Sincan ?l?e binas?nda ger?ekle?en anmaya ise ?o?u i??i 25 ki?i kat?ld?. Konu?malarda ?eref Ayd?n?? anman?n onun ?mr?n? adad??? de?erlere sahip ??kmak oldu?u belirtilerek onun miras?na sahip ??k?laca?? vurguland?.
?M?cadelesini sahiplenerek anlayabiliriz?
EMEP ?zmir ?l ?rg?t??n?n 150?yi a?k?n ki?inin kat?l?m? ile yapt??? anmada da Ayd?n??n ya?am? ve m?cadelesi anlat?ld?. EMEP GYK ?yesi G?rsoy Turan, ?eref Ayd?n?? anman?n ve anlaman?n, bug?n?n devrimci g?revlerini yerine getirmek ?zere pratik ?al??man?n sorunlar?n? tart??maktan ge?ti?ini belirtti. ?M?cadeleye ilk at?ld??? y?llarda da, b?y?k g?revler ?stlendi?i sonraki y?llarda en basit i?lerden en zor ve karma??k i?lere kadar g?sterdi?i ciddiyet ve disiplini ?rnek alaca??z. B?yle yapabilirsek i??i ve halk televizyonu i?in her g?n 1 YTL atma, cesaretle emek?ilerin kap?lar?n? ?al?p onlar?n 1 YTL?lerini b?y?k bir m?cadele arac?na d?n??t?rme ?al??mas?na daha ilerden kat?labiliriz? diyen Turan, Ayd?n??n ard?ndan iki kitapta toplanan yaz?larda da direngenli?in, halka ba?l?l???n?n ve hayat?n? ortaya koymaktan ?ekinmeyi?inin ?rneklerinin yer ald???n? dile getirdi. Anma Ayd?n i?in yaz?lan yaz? ve ?iirlerin okunmas? ile son buldu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net