K??lada? i?in savc?lar g?reve ?a?r?ld?

Ankara?daki baz? sendika ve kitle ?rg?tleri ile TMMOB?a ba?l? odalar taraf?ndan olu?turulan Beyaz Ad?mlar Platformu, mahkemeler taraf?ndan ?ED olumlu g?r??? ve i?letme ruhsat? hakk?nda ?y?r?tmeyi durdurma? karar? verilen ancak i?lemeye...


Ankara?daki baz? sendika ve kitle ?rg?tleri ile TMMOB?a ba?l? odalar taraf?ndan olu?turulan Beyaz Ad?mlar Platformu, mahkemeler taraf?ndan ?ED olumlu g?r??? ve i?letme ruhsat? hakk?nda ?y?r?tmeyi durdurma? karar? verilen ancak i?lemeye devam eden U?ak E?me?deki K??lada? Alt?n Madeni?nin, kapat?lmas? i?in savc?lar? g?reve davet etti.
Dan??tay ?n?nde bir araya gelen platform ?yeleri ? ?Alt?n?c? filo defol? yaz?l? d?vizler ta??d?lar. ?evre M?hendisleri Odas? Ba?kan? Ertu?rul ?nl?t?rk yapt??? a??klamada madene, ?evre ve Orman Bakanl????nca verilen ?ED olumlu g?r??? hakk?nda Dan??tay 6?nc? Dairesi ve i?letme ruhsat? hakk?nda da Manisa ?dare Mahkemesi taraf?ndan y?r?tmeyi durdurma karar? verildi?ini hat?rlatarak, tesiste ?al??ma yap?lmaya devam edildi?ini belirtti.
Maden sahas?nda milyonlarca ton siyan?rl? at?k bulundu?una i?aret eden ?nl?t?rk, yarg? kararlar?n?n gere?i olarak maden sahas?n?n rehabilite edilmesini istedi. ?nl?t?rk, a??klamas?nda yarg? kararlar?n?n gere?ini yerine getirmeyen U?ak Valisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan?, Sa?l?k Bakan? ile ?evre ve Orman Bakan? hakk?nda i?lem yapmak i?in savc?lar? g?reve ?a??rd?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net