AKP kadrola?maktan vazge?miyor

Birle?ik Ta??mac?l?k Sendikas? ?zmir ?ubesi, TCDD?nin 151. y?l d?n?m?n?n kutland??? bu g?nlerde kurumun bitme noktas?na getirildi?ini belirtti. T?rkiye?nin en k?kl? kurumu olan TCDD?nin ?yeniden yap?land?rma? ad? alt?nda ...


Birle?ik Ta??mac?l?k Sendikas? ?zmir ?ubesi, TCDD?nin 151. y?l d?n?m?n?n kutland??? bu g?nlerde kurumun bitme noktas?na getirildi?ini belirtti. T?rkiye?nin en k?kl? kurumu olan TCDD?nin ?yeniden yap?land?rma? ad? alt?nda tamamen tasfiyeye y?nelindi?ini ifade eden BTS y?neticileri, kurum ?al??anlar?n?n da b?y?k bir ayr?mc?l??a maruz kald???na dikkat ?ekti.
Sendika ?ube binas?nda d?zenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an BTS ?zmir ?ube Ba?kan? Birol Kutkan h?zl? tren projesinin ?lkenin ihtiya?lar? ile ?rt??memesine ra?men siyasi bir ?ova d?n??t?r?lerek uygulamaya sokuldu?unu belirtti. TCDD?nin son d?nemlerde her t?rl? harcaman?n hesaps?zca yap?ld???, i?yeri olarak kullan?lan b?rolar?n bo?alt?larak milletvekilleri i?in VIP salonuna d?n??t?r?ld??? bir kurum haline geldi?inin alt?n? ?izen Kutkan, kurumun tamamen tasfiye edilmeye ?al???ld???n? s?yledi.
B?t?n bunlar yap?l?rken ?al??anlar?n da ?yanda?l?k? ve ?kar??tl?k? temelinde ayr?ma tabi tutuldu?unu kaydeden Kutkan, ?al??anlar?n bask? ve vaatlerle ba?ka sendikalara ?ye yap?ld???n?, atama ve y?kselmeleri de bu sendikalardan al?nan referansla yap?ld???n? s?yledi.
?te yandan TCDD Genel M?d?rl????n?n ?spanyol CAF firmas?ndan sat?n ald??? 2 h?zl? tren setinden ilki 25 Ekim?de T?rkiye?de olacak. TCDD?nin h?zl? tren seti, 29 Ekim?de d?zenlenecek t?renin ard?ndan Ankara-Eski?ehir aras?nda dinamik test s?r??lerini ger?ekle?tirecek. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net