?ZG?RL?KLER

 • Sen gel devletin bask?c? otoriter sistemini sorgulama; devlet fa?ist yap?lanma i?inde de olsa sesini ??karma; devlet yaks?n y?ks?n vatanda??n?, itiraz etme; ?imdi ??k halk/toplum i?indeki farkl? ya?am tarzlar?ndan ?eriat d?zeni ...


  Sen gel devletin bask?c? otoriter sistemini sorgulama; devlet fa?ist yap?lanma i?inde de olsa sesini ??karma; devlet yaks?n y?ks?n vatanda??n?, itiraz etme; ?imdi ??k halk/toplum i?indeki farkl? ya?am tarzlar?ndan ?eriat d?zeni tehlikesini yarat ve ?ne ??kar?ver!
  Demokrasiyi, devleti ham yapacak ?c? olarak g?r ve g?ster. O nedenle de ?aman asker merkezli s?k? rejimimiz de?i?mesin? de? ?K?lt?rel haklar ?lkeyi b?ler? de; ?ba??rt?s? b?ler. K?rtler b?ler, ?ingeneler b?ler, Rum, Ermeni b?ler? de?
  Irk??l?k yap. T?rk?? ol.
  Sak?n devlet yap?na s?z s?yleme.
  Demokrasiden korkmaya devam et.
  ?Demokrasi b?ler? de?
  Cumhuriyet?i kal.
  Devletin yap?sal olarak fa?izan ?zelli?inden hi? gocunma da, ?eriat?? tehlikeden s?z et.
  Devletin militer ?zelliklerinin s?rekli hale gelmesi seni hi? rahats?z etmesin. Bir z?mrenin egemenli?ine dayal? sistemi ya?at.
  Ya?at ki sen de ya?ayas?n; ne diyeyim.
  Rap rap y?r?yesin.
  Yurtseverli?i rap rap seslerinde g?rmeye devam et.
  Bilimde, sanatta, sporda, ?retimde, hayat?n ?e?itli alanlar?ndaki emeklerle ya?anan-ya?at?lan bir duyguyu ve bir tavr?, askere ?zg? k?l, onun tekeline b?rak?
  Roman yazar?n?n Nobel al???n? bir c?mlesine ba?lama cehaletini ve basite indirgeyici, yarat?c? eme?in ne demek oldu?undan habersiz tutumunu s?rd?r. ?a?da? d?nya de?erlerinden kopu?unu ve gericili?in reel olarak bir kanad?n? olu?turdu?unu unut.
  ?ktidar orta?? oldu?unu, devlet ideolojisini savundu?unu unut.
  Sen gel tam da T?rkiye?nin anayasal ve yasal sisteminin demokratikle?tirilmesi gere?ine i?aret edilmi?ken ve toplumun ?e?itli kesimleri, T?rkiye?nin demokratikle?mesi hamlesine kat?lmaya ?al???rken, bizim mahallede halledilecek bir konuyu ba?at konu ve sorun yap?ver.
  Vay be??Tam isabet? derler ya, ?yle bir durum bu?
  De?i?imden korkanlar?n, sar?lacak bir dal arayanlar?n imdad?na bizim mahallenin kad?nlar?n?n hatalar? yeti?ti gibi?
  ?Mahallemiz kapal?d?r beyler (?!)? dediler, zahir.
  Allah, Allah!
  B?t?n bir Anadolu, demek hepten ?irticac?? oldu ha!
  Demek halk?m?z gerici oldu; siz, i?kenceciler, yarg?s?z infazc?lar; k?yleri yakanlar ve bo?altt?ranlar; siz bu ?lkenin ayd?nlar?n? yazarlar?n? ?ld?renler ve hapsedenler; siz bu ?lkenin yazarlar?n? d???nceleri nedeniyle yarg?layanlar, dilleri yasaklayanlar ve buna olanak sa?layan sisteminiz; ?a?da? oldu, uygar oldu, ilerici oldu ha?
  Gidin i?inize.
  Demokrasiyi halk kuracak?
  H?sn? ?nd?l
  www.evrensel.net