Novemedli kad?nlara destek y?r?y???

Novamed Greviyle Dayan??ma Kad?n Platformu ?stanbul bile?enleri ?nceki g?n yapt?klar? eylemle Novamed grevine destek verdiler. Taksim Tramvay Dura???ndan eski T?YAP ?n?ne y?r?yen kad?nlar eylemin ard?ndan otob?slerle Antalya?ya ...


Novamed Greviyle Dayan??ma Kad?n Platformu ?stanbul bile?enleri ?nceki g?n yapt?klar? eylemle Novamed grevine destek verdiler. Taksim Tramvay Dura???ndan eski T?YAP ?n?ne y?r?yen kad?nlar eylemin ard?ndan otob?slerle Antalya?ya hareket ettiler.
?Novamed grevi 1. y?l?nda? pankart? arkas?nda tramvay dura??nda toplanan 500?? a?k?n kad?n, sloganlarla eski T?YAP ?n?ne y?r?d?. Yol boyunca ?Novamedli kad?nlar yaln?z de?ildir?, ?E?it i?e e?it ?cret?, ?Sendika sigorta 8 saat i? g?n?? sloganlar?n? atan kad?nlara, ?evrede bulunanlar da alk??larla destek verdi. T?rk?e ve K?rt?e yap?lan a??klamada, ?Kad?n eme?i ve kad?n bedeni ?zerindeki s?m?r?ye ve 1 y?ld?r grevde olan Novamedli kad?nlara destek vermek i?in sokaklarday?z? denildi. ?Ne Bursa?da yanan gen? kad?nlar, ne de f?nd?k toplamaya giderken ?len K?rt emek?i kad?nlar patronlar?n umurunda? denilen a??klamada, Novamedli kad?nlarla dayan??man?n devam edece?i belirtildi.
Y?r?y??e kat?lan DTP Milletvekili Sebahat Tuncel, Antalya?da Novamed i??ilerinin, Tuzla?da tersane i??ilerinin, Diyarbak?r?da Aky?l i??ilerinin s?m?r?ye kar?? m?cadele etti?ini belirterek, kad?nlar?n emek s?m?r?s?ne kar?? m?cadeleyi y?kseltmesi gerekti?ini ifade etti. Konu?malar?n ard?ndan kad?nlar daha sonra Antalya?ya hareket ettiler.
?cret de?il ba?kald?r? grevi
?te yandan, grevin birinci y?l?n? doldurmas? nedeniyle Antalya?da forum d?zenlendi. Rusya, Romanya ve ?spanya?daki sendikalar ile uluslararas? sendika temsilcilerinin kat?ld??? toplant?da konu?an Petrol-?? Genel Ba?kan? Mustafa ?zta?k?n, ??Bu grev bir ?cret grevi de?il, sendikal hakk?n kullan?l?p kullan?lmamas? ve kad?nlar?n ba?kald?r? grevidir?? dedi. Patronun, sendikan?n ?cret teklifini bile g?r??medi?ini belirten ?zta?k?n, patronun i??ilere sendikadan ayr?lmalar? i?in ?iddetli bask?lar uygulad???n? dile getirdi.
?zta?k?n, ?Bu grev ba?ar?yla sonu?lanacakt?r. Uluslararas? sendikal dayan??ma artarak devam ediyor. Bu nedenle i?veren tela?a kap?ld?. Zorluklar? a?t?k. ?imdi zorda olan i?verendir? diye konu?tu.
Rusya Petrol Gaz ve Yap? ???ileri Sendikas? Ba?kan Yard?mc?s? ve Uluslararas? Kimya, Enerji, Maden Genel ???ileri Sendikas? (ICEM) Kad?n Komitesi Ba?kan? Evgenia Esenina da Rusya?da kad?n ve erkeklerin Novamed?deki kad?n i??ilerin grevini bildi?ini ve destekledi?ini belirterek, ?Tek Rusya?da de?il, b?t?n Avrupa?da ?ngiltere?de insanlar sizleri destekliyor? diye konu?tu. ICEM Kad?n Komitesi Sorumlusu Carol Bruce ise grevci kad?nlar?n kararl?l??? kar??s?nda i?verenin masaya oturmak zorunda kalaca??n? belirtti.
Romanya Petrol ???ileri Sendikas? Ba?kan Yard?mc?s? ve ICEM Kad?n Komitesi ?yesi Elena Perovici, ?spanyol deri ve tekstil sekt?r?nde ?rg?tl? FITEQA Sendikas? Y?netim Kurulu ?yesi ve Kad?n ??leri Sorumlusu Ramona Para, Bel?ikal? kad?n aktivist Sandra Bruce, KESK Mali Sekreteri Dilek Adsan da grevdeki kad?n i??ileri desteklediklerini bildirdiler.
Alman Kimya Sendikas?n?n da genel merkezi Almanya?da bulunan firman?n ?st d?zey y?neticileriyle yapt?klar? g?r??melerde, bu grevin hemen bitirilmesini talep etti?i, aksi takdirde Almanya?da eylem yapacaklar?n? s?yledikleri kaydedildi. (?stanbul-Antalya/EVRENSEL)
www.evrensel.net