Harb-???te se?im s?zle?meyi ?teledi

Harb-?? Sendikas? ola?an genel kurulu hafta sonu Ankara?da yap?lacak. Daha ?nce 1-2 Eyl?l?de yap?lmas? planlanan, ancak tT?S g?r??meleri nedeniyle ay sonuna ertelenen kongre nedeniyle ?u an Y?ksek Hakem Kurulu?nda bulunan s?zle?me...


Harb-?? Sendikas? ola?an genel kurulu hafta sonu Ankara?da yap?lacak. Daha ?nce 1-2 Eyl?l?de yap?lmas? planlanan, ancak tT?S g?r??meleri nedeniyle ay sonuna ertelenen kongre nedeniyle ?u an Y?ksek Hakem Kurulu?nda bulunan s?zle?me unutuldu. ??verenin esnek ?al??t?rma ve ta?eronla?t?rmay? dayatt??? s?zle?meye ili?kin bir ?ey yap?lmazken, kulis ?al??malar? son h?z?yla s?r?yor.
?ki listenin ??kaca?? genel kurulda, mevcut y?netim kurulunda yer alan Abdullah Erol ile ?stanbul, Ankara, Eski?ehir, Kayseri ve baz? ?ubelerin deste?ini alan ?zmir ?ube Ba?kan? Ahmet Kalfa genel ba?kanl??a aday olacak.
?Kararlar uygulanamad??
Geli?melerle ilgili g?r??t???m?z Harb-?? Genel Ba?kan? Osman ?imen, ?Herkesi kucaklayacak bir y?netim olu?mal?. Siyasal yap?la?ma Harb-???e zarar verecek, fakat ?z?lerek s?yl?yorum siyaset ?ne ??k?yor. Sendikam?zda ?u anda emek m?cadelesi konusunda isteneni yakalamada s?k?nt? ya??yoruz? diye konu?tu.
?imen, toplus?zle?menin Y?ksek Hakem Kurulu?nda oldu?unu, Cumhurba?kan? ve Devlet Bakan? Murat Ba?eskio?lu ile g?r??meler yapt?klar?n? belirterek, ?Giri?imlerimiz s?r?yor. Y?ksek Hakem Kurulu?nda oldu?u i?in do?rudan m?dahale edemiyoruz. S?zle?meyle ilgili olarak raport?r raporunu haz?rl?yor. ?ok madde ?zerinde anla?amad???m?z i?in b?t?n maddeleri tek tek okuyup inceliyorlar. Biraz zaman alacak karar vermeleri? dedi.
Sendikan?n kongreye kilitlendi?ini kabul eden ?imen, Ba?kanlar Kurulu kararlar?n? uygulayamad?klar?n?, ?u anda toplus?zle?menin sadece T?S Daire Ba?kan? ile kendisini ilgilendi?ini kaydetti. ?imen, hafta sonu kongre olacak olmas?na ra?men hi?bir ?ubeye ziyaret ger?ekle?tiremedi?ini, ama baz?lar?n?n ?ok yo?un bir ?ekilde kulis ?al??malar? y?r?tt???n? ifade etti.
?M?dahale edece?iz?
Genel ba?kan aday? ve ?zmir ?ube Ba?kan? Ahmet Kalfa da bir koltuk alt?nda iki karpuz g?t?rmeye ?al??t?klar?n?, baz?lar?n?n ise kongre d???nda bir ?ey g?rmedi?ini kaydetti.
Toplus?zle?me d?neminde verilen m?cadelenin yetersiz kald???n?, ?imdi ise YHK karar?ndan ?nce ??zme konusunda giri?imlerini s?rd?rd?klerini belirten Kalfa, Milli Savunma Bakan?, Maliye Bakan? ve Cumhurba?kan? ile g?r??meleri s?rd?rd?klerini s?yledi.
S?zle?menin genel kurula kadar bitmemesi durumunda Ba?kanlar Kurulu?nu toplayarak bir taraftan g?r??meleri s?rd?receklerini, bir taraftan da demokratik tepkilerini g?stereceklerini anlatan Kalfa, kazan?lm?? haklar?ndan taviz vermeden s?zle?meyi bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
M?cadeleci Harb-??
Harb-???in gidi?at?ndan rahats?z olan, yeniden i??ilerin hak ve ??karlar?n? korumay? hedefleyen ?ubelerin bir araya gelerek kendisinin ba?kanl???nda bir liste olu?turdu?unu belirten Kalfa, ??zmir, ?stanbul, Ankara, Eski?ehir, Kayseri ve baz? ?ubeler bir araya gelerek bir liste haz?rlad?k. ?u anda y?netim 7 ki?iden olu?uyor, biz bunun 5?e d???r?lmesini talep edece?iz. 13 ?ube ba?kan? imza vererek Abdullah Erol?u desteklediklerini a??klad?lar. Koltuklar?n? kaybetme kayg?s? duyanlar g??l? olduklar? g?r?nt?s?n? veriyorlar. Ancak bu 13 ?ubenin delegelerinden bizleri destekleyen de ?ok var? diye konu?tu.
Kalfa, ?Harb-???in hak etti?i, koltuk kayg?s? olmayan bir y?netim anlay???m?z var. ???ilerin ??karlar?n? koruyan bir Harb-???i yaratma ?abas? i?indeyiz. Harb-???in eski g?nlerine geri gelmesi aray???n? s?rd?rece?iz? dedi.
?Siyasi kadrola?ma yapmad?k?
Di?er ba?kan aday? ve ayn? zamanda Genel Ba?kan Yard?mc?s? Abdullah Erol ise YHK?da olan s?zle?meye m?dahale etmediklerini, sadece genel ba?kan?n diplomatik ili?kileri s?rd?rd???n? kaydetti. 22 ?ubenin 13??n?n kendisini destekledi?ini s?yleyen Erol, Kalfa?n?n sa?l?kl? bir liste olu?turamayaca??n? iddia etti. Erol, ?Biz d?rt y?ld?r buraday?z, asla bir siyasi kadrola?ma yapmad?k. 4 y?ld?r asla hi?bir misyonik organizasyonun alt?n ne imza att?m, ne de kat?ld?m. B?yle s?yleyenler her 15 g?nde bir toplant? yap?yorlar. Biz 3-4 ayd?r muhalefetiz, y?netim kurulu toplant?lar?na al?nmad?k, Ba?kanlar Kurulu?nda s?zle?meyle ilgili al?nan kararlardan haberimiz yok. Bu kararlar da eylemler de bizim inisiyatifimiz d???nda oluyor, s?zle?menin bilgilerini bile ?ubelerden, muhaliflerden ald?k? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
G?khan Durmu?
www.evrensel.net