M?cadeleci sendika i?in ?a?r?

Harb-?? ?yesi i??iler ve delegeler, kongre d?neminde imzaya a?t?klar? bildiriyle t?m i??ileri m?cadeleci bir sendikal anlay??ta birle?meye ?a??rd?lar. Adana, Afyon, Kayseri, Eski?ehir, Ankara, ?zmir, ?stanbul ve ...


Harb-?? ?yesi i??iler ve delegeler, kongre d?neminde imzaya a?t?klar? bildiriyle t?m i??ileri m?cadeleci bir sendikal anlay??ta birle?meye ?a??rd?lar. Adana, Afyon, Kayseri, Eski?ehir, Ankara, ?zmir, ?stanbul ve ?e?itli i?yerlerinden onlarca delege ve y?zlerce i??inin imza verdi?i bildiride, h?k?metin ve sermayenin sald?rd??? bir d?nemde sendikan?n kongreden daha g??l? ??kmas? i?in sendikal anlay???n tart???lmas? gerekti?i belirtildi.
?Biz a?a??da imzas? olanlar; sendikam?z?n m?cadeleci, i??inin haklar?n? koruyabilen ve ?yesiyle kitlesel hareket edebilen, yapay bir ?ekilde sa?-sol diye b?l?nmeyen, sar? ve b?rokrat anlay??taki ittifaklar yerine, i??i s?n?f?n?n birli?ini temel alan bir y?netim ve anlay???n olu?mas?n? istiyoruz? denilen bildiride, yap?lmas? gerekenler ??yle s?raland?:
- Sendikam?z Harb-???in, son on y?lda 40 bin ?yeden 30 binlerin alt?na inmi? olmas? kabul edilemez. ?rg?tlenme sorunlar?n?n g?zden ge?irilmesi, yeni ?rg?tlenme olanaklar?n?n yarat?lmas?, T?rkiye i??i s?n?f?n?n sorunlar?n?n tart???laca?? bir platformun yarat?lmas?,
- Tasarruf ad? alt?nda malvarl?klar?n? satman?n, ?ube kapatman?n ??z?m olmayaca??n?n g?r?lmesi, ba?kaca yerlerden harcamalar?n k?s?lmas?, ?effaf ve i??ilerin ihtiya?lar?n? g?zeten bir sendikal mali yap?n?n ?rg?tlenmesi, her ay harcamalar?n t?m ?yelere ayr?nt?l? olarak verilmesi,
- E?itimlerin yerinde yap?lmas?yla s?n?f?n ihtiya?lar? g?zetilerek, turistik ama?l? ta??ma ve konaklama giderlerinin e?itim olarak ?yeye tekrar d?nmesi,
- ?ube dan??ma kurullar?n?n t?m ?yelere a??lmas? ile y?netime i??i inisiyatifinin yans?mas?n?n sa?lanmas?,
- Profesyonel y?neticilerin maa?lar?n?n i??inin ya?am standard?n? s?rekli an?msatacak seviyeye ?ekilerek, i??inin alm?? oldu?u en y?ksek ?cret d?zeyine indirilmesi,
- ??yerlerinde ta?eron uygulamalar?na son verilmesi, esnek ?al??ma gibi kimi uygulamalar?n bir an ?nce kald?r?lmas?, i??i sa?l??? ve i? g?venli?i tedbirlerinin al?nmas?, emekli olan i??ilerin yerine yeni i??ilerin al?nmas?, uygulanan k??la disiplini gibi kurallar?n son bulmas?,
- ??yeri temsilciliklerine i??inin inisiyatifi ve oylar?yla se?ilen temsilcilerin atanmas?.
?Hak verilmez al?n?r?
Harb-?? ?stanbul ?ube Sekreteri Erdal ?zerdo?an, 2. Ba?kan Sad?k T?rko?lu ve i?yeri temsilcileri ?zkan ?aner, Salim Tilkici ve Mustafa ?inar??n imzas?yla benzer taleplerin yer ald??? ba?ka bir ?a?r? metni daha imzaya a??ld?. Sendikan?n sald?r?lar? p?sk?rtecek anlay??tan tamamen uzakla?t???na dikkat ?ekilen metinde, sendikan?n sald?r?lar? p?sk?rterek ?Hak verilmez al?n?r? anlay???n? yerine getirecek g?c? b?nyesinde bar?nd?rd??? belirtildi. M?cadeleci bir anlay??la hareket etmenin en acil sorun oldu?u kaydedilen a??klamada, genel kurulda sendikal anlay??a k?kl? de?i?iklik yapacak kararlar?n al?nmas? gerekti?i ifade edildi. ??ncelikle ?rg?tlenme konusunda, i??i taban?n? d??lay?c?, b?rokratik yap?lanma terk edilerek taban?n kitlesel demokratik kat?l?m?n? sa?layacak, ?rg?tsel d?zenleme mutlaka yap?lmal?d?r. Buna ba?l? olarak k?t? bir gelenek olarak geli?en masa ba??c?l?k ve y?neticilerle s?n?rl? ?ovcu eylem anlay???n?n, yerini kitlesel ?rg?tl? m?cadeleye b?rakmas?na hizmet edecek d?zenlemeler yap?lmal?d?r? denilen metin ??yle devam etti: ?Sendikal m?cadele, i??i s?n?f?n?n sermayeye kar?? m?cadelesinin bir alan?d?r. Dolay?s?yla bu bir yan?yla patronlar ve sermaye h?k?metlerine kar?? i??ilerin ?al??ma ve ya?am ko?ullar?n?n iyile?tirilmesi m?cadelesi iken bir yan?yla da i??i s?n?f? i?inde sermayenin uzant?s? olan sendikal b?rokrasi ve b?rokratik sendikac? anlay??lar?na kar?? bir m?cadeledir.
B?rokrasiye kar?? m?cadelede taktik ittifaklar? gerektirdi?i durumlarda, ?nemli olan kararl?l?k i?inde b?rokratik anlay???n temellerini ortadan kald?racak bir ?abay? asla terk etmemektir. IMF?nin arkas?nda oldu?u sermayenin sald?r? program?n? ba?ar?s?zl??a u?ratma, i??ilerin ??karlar?n? koruma, i? g?vencesi, i?sizlik sigortas?, i?ten ??karmalar?n ?nlenmesi ve sendikal demokrasinin ger?ekle?tirilmesi amac?n? kapsayan bir taktik program etraf?nda olu?acak bir sendikal m?cadele platformu, i??ilerin sendika y?netimlerine gelmesi, sendikan?n yeniden in?as? i?in son derece ?nemlidir.? (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net