Mutfakta yang?n var

Temel g?da maddelerine Ramazan f?rsat bilinerek yap?lan y?ksek oranl? zamlar, mutfak enflasyonunu Eyl?l ay?nda y?zde 4.46?ya y?kseltti. B?ylece mutfakta son bir y?ll?k d?nemdeki fiyat art??? da y?zde 12.29?a ula?t?.


Temel g?da maddelerine Ramazan f?rsat bilinerek yap?lan y?ksek oranl? zamlar, mutfak enflasyonunu Eyl?l ay?nda y?zde 4.46?ya y?kseltti. B?ylece mutfakta son bir y?ll?k d?nemdeki fiyat art??? da y?zde 12.29?a ula?t?.
T?RK-?? taraf?ndan her ay d?zenli olarak yap?lan ?A?l?k ve yoksulluk s?n?r?? ara?t?rmas?n?n Eylel ay? sonu?lar? a??kland?. Buna g?re Eyl?l 2007 itibariyle, d?rt ki?ilik bir ailenin mutfak i?in yapmas? gereken ve ?a?l?k s?n?r?? olarak kabul edilen asgari harcama tutar? 655.65 YTL oldu.
G?dan?n yan? s?ra konut, giyim, ula??m, sa?l?k, e?itim, k?lt?r gibi di?er zorunlu harcamalar?n kar??lanabilmesi i?in eve girmesi gereken toplam tutar olan ?yoksulluk s?n?r?? da 2 bin 135.65 YTL olarak hesapland?.
T?rkiye genelinde hane halklar?n?n yapt??? t?ketim harcamalar? i?inde ?nemli paya sahip g?da maddelerine ?Ramazan ay?? f?rsat bilinerek yap?lan fiyat art??lar?, aile b?t?esini olumsuz etkiledi.
D?rt ki?ilik aile, sadece temel g?da maddeleri nedeniyle, ge?mi? aya g?re 28 YTL daha fazla harcama yapmak zorunda kald?. 2006 y?l?n?n ayn? ay?nda sadece g?da harcamas?n?n 583.90 YTL oldu?u dikkate al?nd???nda, son bir y?l itibariyle mutfa?a gelen ek y?k 71.75 YTL olarak hesapland?.
Beslenebilme rakam? asgari ?creti katlad?.
Asgari ?cretin halen net 419.50 YTL oldu?u dikkate al?nd???nda, d?rt ki?ilik bir ailenin sadece beslenme ihtiyac?n?n kar??lanabilmesi i?in 1.5 asgari ?cret gerekti?i ortaya ??k?yor. (Ankara/ANKA)

Memurun tenceresi bo? kald?

Memur-Sen?e ba?l? B?ro Memur -Sen?liler, memur maa?lar?na ?ng?r?len y?zde 2?lik zam karar?n? ?memurun tenceresi? ile protesto ettiler. Ba?bakanl?k yak?nlar?nda yap?lan tencereli, kep?e ve ?ay ka??kl? eylemde memurlar, ?H?k?met uyuma, memuruna sahip ??k? diye seslendiler.
G?venpark??n Ba?bakanl?k giri?inde a??klama yapan B?ro Memur-Sen Genel Ba?kan? Yusuf Yazgan, h?k?metin, i?ba??na geldi?inden beri memurlara ?a?? bakt???n?, memurlara ?kemer s?kmaya devam et? dedi?ini s?yledi. H?k?met i?ba??na geldi?inde ?milli ekonomi uygulanacak? umudu ta??d?klar?n?, ancak h?k?metin IMF re?etelerine teslim oldu?unu aktaran Yazgan, ?yoksulluk s?n?r?n?n alt?ndaki memura y?zde 2?lik zam, ahlaks?z tekliftir? diye konu?tu.
Ramazan ay? ve kurakl?k bahanesi ile memurun, vatanda??n mutfak harcamalar?n?n y?zde 35 artt???n?, bu art?? kar??s?nda h?k?metin y?zde 2?lik art???n?n komik kald???n? kaydeden Yazgan, ?H?k?met memura ?ay ka???? ile vermekte, kep?e ile geri almaktad?r? dedi. Yazgan bu durumu, ?zerinde ?memurun tenceresi? yaz?l? bo? bir tencere, ?ay ka???? ve kep?e ile de karikat?rize etti.
Yazgan, Bakanlar Kurulu?na ?a?r?da bulundu. Memur zamlar? konusunda son s?z? s?ylemeden ?nce, Bakanlar Kurulu ?yelerinin c?zdan?na 750 YTL koyarak, sepeti koluna tak?p ?ar??-pazar al?? veri?e ??kmas?n? istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net