Novamed grevcilerine ta?eron i??ilerden destek

Bir y?ld?r grevde olan Novamedli kad?nlar?n, ba?ar?ya ula?malar? ve umutlar?na destek olmak i?in Kocaeli?nden kad?nlar dayan??ma ?a?r?lar? g?nderiyor.Antalya Novamed fabrikas?nda 1 y?ld?r grevde olan kad?nlara destek olmak ...


Bir y?ld?r grevde olan Novamedli kad?nlar?n, ba?ar?ya ula?malar? ve umutlar?na destek olmak i?in Kocaeli?nden kad?nlar dayan??ma ?a?r?lar? g?nderiyor.
Antalya Novamed fabrikas?nda 1 y?ld?r grevde olan kad?nlara destek olmak i?in Dev Sa?l?k-?? Kocaeli Temsilcili?i, a??klama yaparak di?er kurumlar?n kad?nlar?yla birlikte destek mesaj? g?nderdi. ?zmit Postanesi ?n?nde a??klama yapan Sendika Marmara Temsilcisi Dilek Kaya, yemek servisinin olmad???, servislerde konu?man?n yasak oldu?u, y?netimin izni ile hamile kal?nd??? bir fabrikada verilen m?cadelenin ?nemine de?indi.
Vah?i ko?ullar
Antalya Serbest B?lgesi?nde de di?er serbest b?lgelerde oldu?u gibi ?al??ma ko?ullar?n?n vah?i oldu?unu s?yleyen Kaya, ?Kan seti ?reten Novamed?de ?al??anlar?n ?o?unlu?unu kad?nlar olu?turuyor. ?al??ma ko?ullar? ?ok zor. G?nl?k ?al??ma s?ras?nda 15 dakika mola, 25 dakika yemek aras? veriliyor. Yani ?al??t??? s?rece sadece 40 dakika ihtiya? molas? verebiliyor. Servis ara?lar?nda dahi konu?man?n yasak oldu?u fabrikada en ?ok ezilenler kad?nlard?. Kad?n i??iler evlenmek i?in fabrikadan izin al?rken, evliler ise hamile kalmak i?in izin al?yorlard?. Kad?n i??iler asla insan yerine konulmuyordu? dedi.
?Umutla selaml?yoruz?
?al??ma ko?ullar?na isyan eden Novamedli kad?nlar?n Petrol-?? Sendikas??nda ?rg?tlendiklerini belirten Kaya, 2 y?ll?k sendikal ?al??madan sonra toplu i? s?zle?mesine oturuldu?unu, ancak patronun anla?maya yana?mad???n? s?yledi. Kaya, ???verenin kat? tutumu ?zerine anla?ma sa?lanamad?, i??iler insana yak??an bir ya?am i?in 26 Eyl?l 2006 tarihinde greve ??kt?lar. Greve ??kan 84 i??inin 82?si kad?n. 1 y?l?n? dolduran bu grev ile kad?nlar, b?t?n ya?amlar?n? de?i?tirerek sermaye egemenli?ine kar?? m?cadeleyi grev ?ad?rlar?nda s?rd?r?yorlar. Biz de buradan bu onurlu m?cadeleyi s?rd?ren kad?n arkada?lar?m?z?, m?cadelemizin co?kusuyla, y?re?imizde ta??d???m?z umutla ve kazanaca??m?za inanc?m?zla selaml?yoruz.? dedi. Sonras?nda dayan??ma mesajlar? grevdeki kad?nlara g?nderildi. (Kocaeli/EVRENSEL)
www.evrensel.net