?ZG?RCE

 • Marxizme g?re; ?cretlerin y?kseltilmesi, ?al??ma s?relerinin k?salt?lmas? ya da korunmas? yoluyla emek?i kesimlerin ya?am ko?ullar?n?n iyile?tirilmesi sendikalar?n en ?nemli g?revidir.


  Marxizme g?re; ?cretlerin y?kseltilmesi, ?al??ma s?relerinin k?salt?lmas? ya da korunmas? yoluyla emek?i kesimlerin ya?am ko?ullar?n?n iyile?tirilmesi sendikalar?n en ?nemli g?revidir. Ancak, ?cretlerin belli bir d?zeyin ?zerine ??kart?labilmesi sendikalar?n i?verenlerden ekonomik talepleri do?rultusunda y?r?t?lecek bir m?cadele ile sa?lanamaz. Zira, sermayenin yo?unla?mas? ve kapitalist sistemde ya?anan ekonomik krizler sendikalar?n m?cadele g?c?n? azalt?r. Bu nedenle sendikalar, s?n?f bilinci i?erisinde y?r?t?lecek siyasal bir m?cadelenin arac? olmak durumundad?r (?cretli Emek ve Sermaye ?cret, Fiyat ve K?r; ?ev: S.Belli, Sol Yay?nlar?).
  K.Marx ve F.Engels?in 19. y?zy?lda kapitalist sistemin i?leyi?i i?erisinde emek?i s?n?flar? temsil eden sendikalar?n nas?l bir m?cadele y?r?tmeleri gerekti?ini yukar?daki al?nt?da oldu?u gibi a??k?a ortaya koymu?lard?r. Yakla??k 150 y?l ?nce yap?lan bu belirleme, aradan ge?en zamana kar??n ge?erlili?ini korumaktad?r. Zira, Marx ve Engels?in o d?nemde kapitalist sistemin i?leyi?ine y?nelik analizleri, bug?n de aynen ge?erlidir. ?te yandan, bu sistem i?erisinde emek?i s?n?flar?n talepleri i?in ?nerilen m?cadele yolundan daha etkin bir yol da hen?z bulunamam??t?r. O halde aradan ge?en yakla??k 150 y?la kar??n Marxizm, bug?n de emek?i s?n?flar?n m?cadelesinde yol g?sterici olma ?zelli?ini korumaktad?r.
  Marxizmin kapitalist sisteme y?nelik analizleri ve bu analizler do?rultusunda s?m?r?ye kar?? emek?ilerin m?cadelesi i?in ?nerileri, burjuva iktidarlar?n?n i??i s?n?f?ndan gelen bask?lar ve kapitalizmin ??kmazlar?n? a?ma ihtiyac? kar??s?nda verdi?i bir tak?m tavizler ?zerine g?z ard? edilmi?tir. Di?er bir s?yleyi?le sendikalar, kendilerine tan?nan toplu pazarl?k masas?na oturma hakk? ve siyasi partilerde temsil edilme gibi tavizleri yeterli bularak, mevcut sorunlar?n nedenleri yerine sonu?lar? ile m?cadele etme yolunu se?mi?lerdir. B?ylece, sendikal m?cadele s?n?fsal bir i?erikten uzakla?arak, ?yelerinin ??karlar?n? korumaya ?al??an bir hale d?n??m??t?r. Bu nedenle de ?sermayenin yo?unla?mas? ve kapitalist sistemde ya?anan ekonomik krizler sendikalar?n m?cadele g?c?n? azalt?r? belirlemesi ger?ekle?mi? ve sendikalar, uzun d?nem i?erisinde emek?i s?n?flar?n daha fazla s?m?r?lmesine engel olamam??t?r.
  ?zellikle, kapitalist sistemin yeni liberal d?n???m s?recine girdi?i 1970?li y?llardan itibaren ?retim s?recindeki ve devletin i?levlerindeki de?i?ime ayak uyduramayan sendikalar, s?m?r?y? engel olamamakla kalmam??, i?verenlerle ?diyalog? ad? alt?nda girdikleri uzla?ma s?recinde s?m?r?n?n bir par?as? haline gelmi?lerdir.
  Emek?ilerin ??karlar?n? savunacaklar?n? s?yleyerek onlardan aidat alan sendikalar?n kendilerini var eden emek?ilerin daha fazla s?m?r?lmesine ortakl?k etmesine bir?ok ?rnek vermek m?mk?nd?r. Bunlardan bir tanesi, sosyal ortak ad? alt?nda AB i?erisinde sermayenin ??karlar?n? me?rula?t?ran ETUC?dur (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu). ?te yandan son g?nlerde sermaye ?rg?tleri ile birlikte, devletin temel ideolojisini belirleyen Anayasa?n?n yenilenmesinde s?zbirli?i eden T?rk-??, Hak-?? ve Kamu-Sen?in bu tavr?n? da ayn? ?er?eve i?erisinde almak gerekir. Ayr?ca, ?e?itli sekt?rlerdeki i? cinayetlerine, insanl?k d??? ?al??ma ko?ullar?na, ?rg?tlenmeye kar?? bask?lara kar?? ??kmay?p, bunlar?n sorumlusu olan iktidar sahipleri ve sermayedarlar ile ??karlar?n?n ortak oldu?unu s?yleyen ve onlarla ?irkin uzla?malara girenler de s?m?r?ye ortak olan sendikalar i?erisinde yer almaktad?r.
  Elbette, eme?in s?m?r?lmesine ortakl?k etmek sadece sermayeyle uzla?ma ile de olmamaktad?r. Emek?ilere y?nelik bir tak?m tehditlere kar?? gereken zamanda harekete ge?meyen ve tepkisiz kalan sendikalar da ?zerlerine d??eni yerine getirmeyerek s?m?r?n?n artmas?na ortakl?k etmektedir. ?rne?in Sosyal G?venlik Reformu, Kamu Y?netimi Reformu, ?zelle?tirmeler vb. kar??s?nda yeterli m?cadeleyi ?rg?tleyemeyen sendikalar? da bu kapsam i?inde de?erlendirmek gerekir.
  G?r?ld??? gibi emek m?cadelesi a??s?ndan olduk?a vahim bir tablo ortadad?r. Belki birka? sendika d???nda, T?rkiye?deki sendikal yap?lar?n ?ok ?nemli bir b?l?m?, temsilcisi olduklar?n? iddia ettikleri emek?i s?n?f?n daha fazla s?m?r?lmesine ortak olmaktad?r. Bu durum kar??s?nda emek m?cadelesinin yoluna devam edebilmesi i?in iki se?enek vard?r. Bunlardan biri bu ihanetin bir par?as? olmak istemeyen emek?ilerin sendikalar?n? terk edip, sendikal yap?lar d???nda ?rg?tlenmesi yani, sendikalar? tarihe g?mmesidir. Di?er bir se?enek ise emek?ilerin sendikalar?na sahip ??karak bu gidi?i k?k?nden durduracak bir sendika i?i m?cadeleyi ba?latmalar?d?r.
  A??k?as? son d?nemlerde birinci se?ene?in yani ?sendikalardan hay?r gelmez, b?rakal?m tarihe g?m?ls?n? d???ncesinin daha a??rl?kl? olarak savunuldu?una tan?kl?k etmekteyim. Bu d???ncenin ard?ndaki tepkiye hak vermekle birlikte, emek?i s?n?flar?n ?retim s?recinde sermaye ile m?cadelesinde maalesef sendikalardan daha etkili olabilecek bir m?cadele arac?n?n da hen?z varolmad???n? d???n?yorum. Bu nedenle de ?sendikalar, s?n?f bilinci i?erisinde y?r?t?lecek siyasal bir m?cadelenin arac? olmak durumundad?r? belirlemesinden hareketle sendika i?i m?cadele yoluyla sendikalar?n s?n?f bilinci i?erisinde siyasal bir m?cadelenin arac? haline d?n??t?rmek gerekti?ine inan?yorum.
  ?zg?r M?ft?o?lu
  www.evrensel.net