tersine d?nya

  • ??phesiz ki ya?am? tersten ya?amak daha g?zel hatta m?kemmel olurdu. Nas?l m?? Bir tahta sand?k i?ersinde uyan?yorsunuz, herkes kar??n?zda saf durmu?, iyili?inize dua ediyor ve t?m haklar helal edilmi? vaziyette.


    ??phesiz ki ya?am? tersten ya?amak daha g?zel hatta m?kemmel olurdu. Nas?l m?? Bir tahta sand?k i?ersinde uyan?yorsunuz, herkes kar??n?zda saf durmu?, iyili?inize dua ediyor ve t?m haklar helal edilmi? vaziyette. Tabuttan do?ruluyorsunuz, ya?l?, olgun ve a??rba?l? olarak. Herkes etraf?n?zda, b?y?k br itibar, iltifatlar, ?ocuklar torunlar hepsi haz?r. Araban?za kurulup evinize gidiyorsunuz. Do?ar do?maz devlet size maa? ba?l?yor, ayl?k veya ?? ayda bir maa??n?z? al?yorsunuz. Ne g?zel, haz?r maa?, haz?r ev... Altm??l? ya?lara kadar her ?ey garanti, huzur i?inde ya??yorsunuz. Sa?l???n?z gittik?e d?zeliyor. Kaslar g??leniyor, kuvvetleniyorsunuz.
    Bir g?n ?al??mak istiyorsunuz ve i?e ilk ba?lad???n?z g?n size ho?geldin hediyesi olarak bir plaket ve alt?n kol saati veriyor patronunuz. Ve y?ksek bir makamdan tecr?beli bir insan olarak i?e ba?l?yorsunuz. V?cudunuzda da baz? ho?a giden hareketler de ba?l?yor. Gittik?e zay?fl?yor forma giriyorsunuz. Aman ne g?zel g?nler ba?l?yor... Derken birg?n patron size art?k ?niversiteye gitsen daha iyi olur diyor. Bu arada baban?z do?uyor ve ?Fazla ?al??t?n? diyor ?art?k eve d?n, i?i b?rak, okumaya ba?la, har??l???n benden olsun...? Keyfe bakar m?s?n?z ? Okudu?unuz dersler gittik?e kolayla??yor. Ekmek elden su g?lden bir d?nem ba?l?yor. Derken anne ve baban?z sizi ?zel yap?lm?? d?rt tekerlekli bir arabada ta??maya ba?l?yor, otob?se binme derdi de yok art?k... G?n?n birinde sizi okuldan da al?yorlar, ?Evde otur, keyfine bak, oyuncalaklar?nla oyna? diyorlar... Maman?z a?z?n?za veriliyor, zaman zaman alt?n?z? bile temizliyorlar, hatta bu durum al??kanl?k yarat?yor ve hi? tuvalet kullanmamaya ba?l?yorsunuz. Derken anneniz bir g?n size s?t verme karar? al?yor ve ba?ka bir keyifli d?nem ba?l?yor. Mama art?k her yerde, her an ve en taze ?eklinde haz?r. Bir g?n karanl?k ?l?k ve s?cak bir ortama giriyorsunuz. Beslenmek i?in a?z?n?z? a?maya dahi gerek yok. Bir kordondan besleniyor, s?cac?k, yumu?ac?k, g?r?lt?s?z ve pat?rs?z bir ortamda ya??yorsunuz. K???l?yor, k???l?yor, ufac?k bir h?cre halini al?yorsunuz.
    www.evrensel.net