??la?an bask?lar? anlatt?

H?rriyet?in 22 y?ll?k yazar? Emin ??la?an, se?imden ?nce gazeteden nas?l at?ld??? konusunda yeni konu?maya ba?lad?. Bir internet sitesine verdi?i r?portajda ??la?an bir?ok yaz?s?n?n sans?rlendi?ini belirtti.


H?rriyet?in 22 y?ll?k yazar? Emin ??la?an, se?imden ?nce gazeteden nas?l at?ld??? konusunda yeni konu?maya ba?lad?. Bir internet sitesine verdi?i r?portajda ??la?an bir?ok yaz?s?n?n sans?rlendi?ini belirtti.
Emin ??la?an, H?rriyet?in se?imden ?nce de h?k?meti ele?tiren yazarlar?ndan biriydi. Birka? haftad?r H?rriyet?in tak?nd??? ?muhalif? tavr?n aksine AKP?nin m?dahalesiyle g?revine son verildi?i iddia edilen Emin ??la?an, s?re? hakk?nda ilk kez bu kadar a??k konu?tu. Gazeteport sitesinden Emin ?zg?n?l??n sorular?na yan?t veren ??la?an, ?Sayfaya konulmayan yaz?n?z oldu mu?? sorusuna kar??l?k ??yle dedi: ?Oldu tabii. AKP iktidar? ile ba?lant?l? bir?ok usuls?zl?k, yolsuzluk konulu ve belgeli yaz?m s?men alt? edildi. Aman bu konu ba??m?z? a?r?t?r denildi.?
??la?an, Ertu?rul ?zk?k??n kendisine ?? ?neride bulundu?unu anlatt?. Bunlar, Ba?bakan, Maliye Bakan? ve Abdullah G?l hakk?nda aleyhine yazmamak, y?ll?k izne ??kmak ya da istifa idi. ??la?an, ?zk?k??n istifa ederse kendisine ?y?kl? miktarda para? teklif etti?ini ?ne s?rd?. Yazar, H?rriyet ?al??anlar?ndan ?Alt? ay bekle, biz Ayd?n Bey?i ikna edece?iz, yeniden H?rriyet?e ba?layacaks?n? bi?iminde mesajlar ald???n? da iddia etti. Ancak arkas?ndan ?Art?k d?nmem? dedi.
Emin ??la?an, H?rriyet?te sans?rlenen h?k?meti ele?tiren yaz?lar?na yeni kitab?nda yer verece?ini belirtti. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net