Y?z isimli ?ehir

D?nyaca ?nl? foto?raf ajans? Magnum Photos ?yesi olan, Amerikal? foto?raf sanat??s? Alex Webb?in ??stanbul: Y?z ?simli ?ehir? (City of a Hundred Names) adl? foto?raf sergisi, Mac Art Gallery?de izleyenleriyle bulu?maya devam ediyor.


D?nyaca ?nl? foto?raf ajans? Magnum Photos ?yesi olan, Amerikal? foto?raf sanat??s? Alex Webb?in ??stanbul: Y?z ?simli ?ehir? (City of a Hundred Names) adl? foto?raf sergisi, Mac Art Gallery?de izleyenleriyle bulu?maya devam ediyor.
30 Eyl?l?de sona erecek olan sergi, ?stanbul?un etnik mozai?inin, farkl? geleneklerinin ve ?e?itli sosyal s?n?flar?n?n bir arada ya?amas? ve bir bak?ma ?T?rkiye?nin imzas?? gibi bir nitelik ta??mas?n?n, foto?raf karelerine d??mesi gibi... Sanat?n her alan?nda oldu?u gibi bir foto?raf sanat??s? i?in de olduk?a cazip bir ?ehir olan ?stanbul?un, Alex Webb?in Amerikan sonras? Haiti, Meksika- Amerika s?n?r?ndaki illegal g??menler gibi di?er projelerinin niteli?i d???n?ld???nde ayr? bir yeri ve ?nemi var.
Alex Webb?in kompozisiyonlar?nda ?stanbul, mevcut oryantalist kadraj?n uza??nda yer al?yor. ??nk? Webb, alg?lad??? ?stanbul?u, ?y?zlerce etnik tad?n, say?s?z farkl? gelene?in ve ?e?itli sosyal s?n?flar?n bir arada ya?ad??? kaostaki d?zenin ?ehri? olarak tan?ml?yor. ?stanbul?un ?e?itli semtlerinin ?e?itli y?zlerini, oldu?u gibi objektifinden yans?tan sanat??, hayata bak?? a??s?n? da bu ??plak ger?eklerle belirliyor.
Sergideki S?leymaniye foto?raf?, en ?arp?c? karelerden biri. Ya?anan yorgunlu?un, g?zlerde ve omuzlardaki a??r bas?nc?... G?n bitiminin, i? yorgunlu?unun belki de son sigaras?. Tabureler toplanm??, ?ss?z bir ak?am ?st?ne haz?r. G?n ????? son demlerini ya?amakta, birazdan ?ekip gidecek. ??ten ??kan ve ayn? kaderin ortak paydalar?n? ya?ayan iki dost emek?inin a??r ad?mlar?. Fanusa kapat?lan, birbirinden yans?yan ve birbirlerini vitrin cam?yla ay?ran milyonlarca hayat?n sadece ?? sessiz y?z?... A??k al?nlar?nda, al?n terinin ve eme?in ma?rur ayd?nl???. Di?er objeler; vitrin cam?ndan yans?yan ya?l? binalar, kimsenin bakmad??? pencere, kirli sokak, a??nan cadde. Hepsi bu sessizli?in tamlayan?, fig?ran?... Evet sessiz! Ama ?u an... Vitrin cam? bu yans?malar?n a??rl???na fazla dayanamay?p her an k?r?lacak ve pencereden birileri bakacak gibi...
1952 y?l?nda San Francisco?da do?an Webb, Harvard?da tarih ve edebiyat , ard?ndan da Harvard Carpenter G?rsel Sanatlar Merkezi?nde foto?raf e?itimi ald?. Profesyonel olarak gazete ve dergiler i?in foto muhabirli?i yapan sanat??, 1976 y?l?nda Magnum Ajans??na ?ye oldu. Foto?raflar?, Amerikan sanat? ve modern foto?raf ?zerine yaz?lan bir?ok makaleye konu oldu. (?stanbul/EVRENSEL)
Nihat ?lbeyo?lu
www.evrensel.net