G?ZLEMEV

 • Kimileri diyor ki; ??nsanlar her zaman sava?m??lard?r, sava? insanlar?n i?indeki k?t? ruhun d?rt?s?d?r?.
  Yok yaaa!


  Kimileri diyor ki; ??nsanlar her zaman sava?m??lard?r, sava? insanlar?n i?indeki k?t? ruhun d?rt?s?d?r?.
  Yok yaaa!
  ?nsan?n do?as?nda iyi ruhlar, k?t? ruhlar oldu?unu kula??n?za kim ?fledi sizin?
  ?nsan, eninde sonunda i?inde ya?ad??? toplumun ?r?n?. Sava?, insanlar?n durup dururken birbirlerini ?ld?rmek istemelerinden do?muyor ki! Aksine, birbirini ?ld?rmek iste?i sava?larla geli?mekte. Sava??n tek nedeni, ??karlar? birbirleriyle ?at??an ?zamane? s?n?flar?n?n e?itsiz varl???nda. ?nsanlar ya?amlar? i?in de?il mal, toprak, para, petrol, hammadde ve di?er zenginlikleri ele ge?irmek i?in, bunlara g?venli pazarlar bulmak ve kurmak i?in sava??yorlar. ?Zamane? sava??n?n, sava?lar?n?n genel nedeni bu.
  Ya siz ne sanm??t?n?z?

  NEDENLER
  ?Zamane? sava?lar?, siz ne derseniz deyin, ya do?rudan do?ruya ya da dolayl? olarak emperyalizme ba?lanmakta. Emperyalizm, kendi ?retim sistemleri i?in en y?ksek k?r, yeni pazarlar ve hammaddeler pe?inde ko?arken de?i?ik emperyalist gruplar, hem birbirleriyle hem de d?nya halklar?yla anla?mazl?klara d???yor.
  Neden?
  ?Zamane? toplumunda sava?, emperyalizmin yay?lma h?rs?n?n bir sonucu olarak beliriyor da ondan. ?Zamane? sava?lar?, t?pk? eskiden oldu?u gibi politikan?n ba?ka yollarla, k?saca zorla devam ettirilmesini gerektiriyor da o y?zden. Tekelci sermayenin ilgisi, kendi ?lkesinin s?n?rlar?n? a?arak s?m?rgelere ve di?er ?lkelerin tekelci kapitalistleriyle rekabete kadar uzan?yor da o nedenle.

  BOYUNDURUK ALTINDA YA?AMAK
  ?imdi siz, b?t?n bu s?zlerin ard?ndan a??r aksak ilerleyen ?zamane? ?lkelerinin ortak kaderinin emperyalist g?c?n g?d?m?nde ya?amlar?n? s?rd?rmekten ibaret oldu?una m? inan?yorsunuz?
  Aldan?yorsunuz.
  Hatalar?n?za hata ekliyorsunuz.
  ?Zamane? emperyalistleri, kaz?n aya??n?n b?yle olmad???n? biliyor ve g?stermelik demokrasilerle, sar? sendikalarla, i?birlik?i kompradorlarla egemenliklerini koruma sistemleri kuruyor. Sonra da kapitalizmin kendi i?indeki durgunlu?u a?mas? i?in sava?? hem hedef, hem de silah olarak kullan?yor. Dikkatlice se?ilerek e?itilmi? subaylar, sorgulama tekni?i ad? alt?nda yeti?tirilmi? i?kenceciler, halk g?sterilerine kar?? silahland?r?lm?? ?zel timler, iktidarlara ak?t?lan dolarlarla bar??? engellemeye ?abal?yorlar ve de ne yaz?k ki ba?ar?yorlar, kazan?yorlar.
  ?Emperyalizm sava? demektir? diyorlar.
  Kan emiyorlar.
  D?NYAYI PAYLA?IM SAVA?LARI
  An?msay?n?z l?tfen... I. D?nyay? Payla??m Sava?? ve bunu izleyen Ulusal Kurtulu? Sava?lar? ?in?de, Afrika?da, Asya?da ve s?m?rgelerin ?o?unda ne kanlar d?kt?, ne canlar ald?. Ama bunlar Avrupal? ve beyaz olmad?klar? i?in kimse umursamad?. Burjuva tarih?ileri de bu sava?lar?n bir?o?unu barbarl???n sald?r?s? olarak yorumlay?p, zaten i?i ba??nda kestirip att?. II. D?nyay? Payla??m Sava?? sonras? Kore?de, Hindistan?da, Biafra?da, Vietnam?da, Yunanistan?da, Filistin?de ya?anan sava?lar uluslar?n kurulu?lar?na giden yolu aralarken, kapitalistlerin korkulu g?nleri neredeyse ecele d?n??t?. D?n?p ??yle bir arkan?za bak?verin... Noel baban?n torbas?n?n i?inde cehennemin dibine yollanan ge?ti?imiz y?zy?l, insanl???n ya?ad??? ?zamane? dramlar?yla nas?l da dopdolu! Burjuvazi, h?l? bar?? ve demokrasiden dem vuruyor. E?itim ve ??retim kurumlar?nda ?bar?? i?inde bir arada ya?ama? tezini hi? mi hi? utanmadan dejenere ederek anlatmay? nas?l da s?rd?r?yor!
  Sonralar?, bize anlat?lan mavallar?n alt?n? birazc?k kaz?y?nca anlad???m?z? anl?yoruz ki, sava? g?n?m?z?n ola?an bir olay?d?r. Bar??, sadece ve sadece iki sava? aras?ndaki soluk alma s?recidir. ?stelik bar?? diye gargara yapt???m?z da ger?ek bar?? olmaktan hayli uzakt?r. Bar?? d?nemleri d?nyan?n ezilen ?lkelerindeki milyonlarca insan?n haince ve g?nl?k ya?ay???na kadar indirilen bir i?kence d?nemidir. Bu i?kenceleri ise ?zamane? emperyalizmi haz?rlamakta ve uygulamaktad?r.
  G?NCELLENEN SAVA?
  ?imdi de gelelim ?zamane? sava?lar?n?n ?imdiki zaman?na. Emperyalist ?lkelerin devlet g?c?, g?n?m?zde kendi emperyalist sistemini geli?tirici, geli?imini kolayla?t?r?c?, yabanc? ?lkeleri kontrol alt?na al?c? politika; bir ba?ka anlat?m bi?emiyle di?er ?lke kapitalistleriyle en iyi ?ekilde rekabet etme olana?? veren bir politika s?rd?rmekte. S?rd?r?len bu politika, do?al olarak sava?? beraberinde getiriyor.

  HAN? NEREDE VER?LEN S?ZLER
  Sava?...
  ?undan ?unca??z y?l ?nce sava?s?z, ?at??mas?z, kaossuz, yeni, yepyeni, d?zenli bir d?nya vaat edenler; K?rfez, Bosna, Somali, ?e?enistan, Afganistan?dan sonra 2003 y?l?nda Irak?? nas?l da kana bulad?!
  Bu ?zamane? k?y?m?n?n hakl? nedeni a??klanam?yor, ??nk? neden yok.
  Amerikan Washington Post gazetesi ise ?nceki g?n, Irak?taki ABD ordusuna ba?l? keskin ni?anc?lardan olu?an ?zel birliklerin, direni??ileri tuza?a d???rmek gerek?esiyle baz? yerlere ?yem? olarak ?e?itli silah malzemeleri b?rakt?klar?n? ve bunlar? almaya kalk??anlar? ?ter?rist? varsayarak vurduklar?n? saptad? ve a??klad?.
  Sen misin a??klayan, sen misin bu haberi okuyan?
  Geceleri d???me Irakl? kad?nlar, ?ocuklar, analar, babalar, ya?l?lar, delikanl?lar yeniden konuk olmaya ba?lad?.
  Onlar?n g?z k?lhanlar? alt?nda g?z?me uyku girmiyor, uyuyam?yorum.
  ?st?n Akmen
  www.evrensel.net