?stanbul?dan Patti Smith ge?ti

Babylon, dillerden d??meyecek bir Patti Smith konseriyle dokuzuncu sezon a??l???n? ger?ekle?tirdi. Herkes b?y?k bulu?ma i?in tam zaman?nda bulu?ma noktas?ndayd?.


Babylon, dillerden d??meyecek bir Patti Smith konseriyle dokuzuncu sezon a??l???n? ger?ekle?tirdi. Herkes b?y?k bulu?ma i?in tam zaman?nda bulu?ma noktas?ndayd?. Birazdan bir efsaneyle sadece birka? metre uzakl?kta beraber olaca??n? bilen toplulu?un enerjisinin t?m Babylon?u doldurmas? ise fazla zaman almad?. Bu enerjinin doru?a ula?t??? an, tabii ki Patti Smith?in en sakin tavr?yla sahneye ??kt??? and?. B?t?n gece alk?? tutmaktan ertesi g?ne kollar?nda hal kalmayacak izleyicinin ilk el ??rp??lar? olduk?a uzun s?rd?. Bu co?kunun Patti Smith?deki yans?mas? saniyeler i?inde b?y?k bir enerjiye d?n??t?. B?ylece Patti Smith ve seyircisi i?in yo?unlu?u hi? seyrelmeyecek muhte?em konser ba?lad?. Dancing Barefoot?la konserin a??l???n? yapan efsane, birbirine son derece uyumlu seyirci enerjisiyle gittik?e g??lendi. Daha ?ncesinde mekan?n -bir efsaneye g?re- k???kl???nden dolay? daha akustik bir performans sergileyece?i duyumlar?, bu g??l? enerjiyle yerini bamba?ka bir performansa b?rakt?. Patti Smith, akustik bir set-up kurulmas?na kar??l?k seyircisine dolu bir rock?n roll verdi. Children of Revelation, People Have The Power, seyircinin y?ksek iste?iyle g?rtlak patlat?larak s?ylenen Gloria gibi Patti Smith klasiklerinin yan?nda, Jimi Hendrix?ten Are You Experienced, Nirvana?dan Smells Like Teen Spirit gibi cover?lara da yer veren efsane, t?m konser boyunca kimsenin ayaklar?n?n yere basmas?na izin vermedi. ?ark? aralar?na serpi?tirilmi? sindirimi zor ?iirleri ise bir durak de?il yolculu?un g?lgeli b?l?mleriydi.
Zaman?n izafi bir kavram oldu?u herkes taraf?ndan tekrar kavrand???nda Patti Smith sahneden ayr?lm??t?. Ancak Babylon?un ta? duvarlar?n?n dahi dayanamayaca?? alk??, efsaneyi bir kez daha sahneye ??karmay? ba?ard?. Herkesin akl?ndan tek bir ?ey ge?iyordu: ?Ne olur sonsuza kadar s?rs?n!? (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net