Myanmar yang?n yeri...

G?neydo?u Asya ?lkesi Myanmar?da cunta y?netimi, haftalard?r devam eden eylemleri bast?rmak i?in sald?r?lar?na h?z verdi. Demokrasi eylemlerine ilk sald?r?y? ?nceki g?n yapan cunta, d?n de eylemcilere ate? a?t?.


G?neydo?u Asya ?lkesi Myanmar?da cunta y?netimi, haftalard?r devam eden eylemleri bast?rmak i?in sald?r?lar?na h?z verdi. Demokrasi eylemlerine ilk sald?r?y? ?nceki g?n yapan cunta, d?n de eylemcilere ate? a?t?. ?l? say?s?na ili?kin kesin bir bilgi bulunmazken, biri Japon foto?raf?? iki ki?inin ?ld??? ??renildi.
Manast?rlara da gece operasyonu d?zenleyen polis, y?zlerce rahibi tutuklad?. ?u ana kadar 7 ki?inin ?ld?r?ld??? kanl? sald?r?larda, ?l? say?s?n?n artmas?ndan endi?e ediliyor.
Myanmar g?ndemiyle toplanan BM G?venlik Konseyi ise cuntaya ?s?kunet? ?a?r?s? yapt?. Kulislerde, AB ile ABD?nin ?lkeye y?nelik yapt?r?mlar? sertle?tirece?i konu?uluyor.
Ate? a?t?lar!
Myanmar??n Yangon kentinde yasa?a ra?men yine y?zlerce g?sterici sokaklara d?k?ld?. Sule Tap?na?? yak?nlar?nda toplanan g?stericilerin say?s? 10 bini buldu. Ancak polis y?r?y??? zor yoluyla da??tt?. Cunta kar??tlar?na ?nce cop ve biber gaz?yla sald?ran polis ard?ndan, rahiplerin ba??n? ?ekti?i y?r?y??e otomatik silahlarla ate? a?t?. Olaydan sonra binlerce ki?inin sokaklara do?ru ko?maya ba?lad??? belirtilirken, g?zalt?na al?nanlar da askerler taraf?ndan d?v?ld?. Cuntaya ba?l? g?venlik g?c?, en az 200 ki?iyi daha g?zalt?na ald?.
Kentin do?u kesimindeki Kyaikkasan ile Yankin semtlerinde de k???k gruplar sokaklara d?k?ld?. Polis, g?stericileri da??tmak i?in havaya ate? a?t?.
Myanmar?da a?ustosta beri devam eden cunta kar??t? g?sterilere ilk kez ?nceki g?n sald?ran polis, 5 rahibi ?ld?rm??, onlarcas?n? yaralam?? ve bir o kadar?n? da g?zalt?na alm??t?.
Rahipler hedefte
Cunta y?netimine ba?l? g?venlik g??lerinin ?nceki gece, Budist manast?rlar?na bask?n d?zenleyerek rahipleri tutuklad??? bildirildi. G?rg? tan?klar?na g?re kap? ve pencereleri k?rarak manast?rlara giren askerler, uyuyan rahipleri d?vd?. Operasyon s?ras?nda en az bir ki?inin vuruldu?u s?ylendi.
Yangon?da 200 Budist rahibi tutuklan?rken, Yankin?deki tan?klar, il?edeki Mogaung manast?r?nda 500, Ngwe Kyaryan manast?r?nda ise 150 Budist rahibin tutukland???n? bildirdi.
BM endi?eli
Bu arada Myanmar g?ndemiyle toplanan BM G?venlik Konseyi ise y?r?y??lerin ?iddetle bast?r?lmas?ndan endi?e duydu?unu a??klad? ve bu ?lkeye ?zel bir temsilci g?ndermesine izin verilmesini istedi.
Konseyin, ?nceki gece kapal? kap?lar ard?ndan yap?lan toplant?s?n?n ard?ndan Fransa?n?n BM Daimi Temsilcisi Jean-Maurice Ripert, ?Myanmar h?k?metine s?kunet ?a?r?s?nda bulunmaktad?r? denildi. Cunta y?netiminin, BM?nin g?nderdi?i temsilci ile g?r???p, g?r??meyece?i ise merak konusu.
?Safran Devrimi? ifadesi
?te yandan Burma?daki olaylar uluslararas? bas?nda da daha fazla yer bulmaya ba?lad?. ?zellikle ?ngiliz medyas?nda, Burma?daki g?steriler i?in ?Safran Devrimi? ifadelerinin kullan?lmas? ve ?in?in rol?ne vurgu yap?lmas? dikkat ?ekti.
ABD?li Washington Times, man?etinde BM?nin ?a?r?s?n? ?ne ??kar?rken, ?ngiliz gazetelerin b?y?k bir k?sm? ise d?nk? man?etlerini Myanmar?a ay?rd?.
?ngiliz The Independent, ?Burma: Safran Devrimi?nin ??inden? ba?l???yla verdi?i man?et haberinde, ?Operasyon ba?larken, ?l?m, karga?a ve d?nya ?ap?nda ?fke var? ifadelerini kulland?.
Times?taki makalede ise ?Yapt?r?mlar? unutun, bar???? ??z?m?n anahtar? ?in ve Hindistan?da? denilirken, Financial Times?ta ise ??in istikrars?z kom?usu taraf?ndan test ediliyor? yorumuna yer verildi. (DI? HABERLER)

Burma?n?n saklanan kirli cuntac?lar?

Myanmar?da askeri y?netim, muhaliflere y?nelik kanl? bir operasyon ba?lat?rken, ?lkeyi 1992 y?l?ndan bu yana demir yumrukla y?neten ?Devlet Bar?? ve Geli?im Konseyi? (SPDC) ve cuntac? ?yeleri hakk?nda ise ?ok az bilgi bulunuyor.
?Uluslararas? ?effafl?k? (TI) taraf?ndan haz?rlanan indekste Irak??n ?n?nde Somali ile birlikte 179. s?rada yer alarak, r??vet bata??n?n dibinde yer alan Burmal? generaller, g?z ?n?ne seyrek ??k?yorlar.
SPDC?ye General Than Shwe ba?kanl?k ediyor. Monar?i ihtiraslar? oldu?u s?ylenen Shwe?nin, ?yan?ndakileri kendisinden daha k?sa sandalyelere oturttu?u ve aile ?yelerinin birbirlerini kraliyet adlar?yla ?a??rd?klar?na? dair s?ylentiler de bulunuyor. Shwe ayr?l?k?? Karin gerillalar?na kar?? giri?ti?i kanl? operasyonlarla tan?n?yor.
Di?er generaller
Diktat?r Shwe?nin en yak?n iki adam? ise Devlet Ba?kan? Yard?mc?s? General Maung Aye ile Savunma Bakan? General Shwe Mann. General Aye de, patronu Shwe gibi ayr?l?k?? b?lgelerde az?nl?klara kar?? giri?ti?i zalim y?ntemleriyle halka korku salm??t?. SPDC i?inde yoksul Burma?n?n kodamanlar?yla en iyi ili?kileri olan ?yesi olan Aye?yi askeri hiyerar?ide yine Karin gerillalar?na kar?? katliamlara giri?en Mann izliyor. Mann?a, Shwe?nin ?halefi? olarak bak?l?yor.
?Ba?bakan? Orgeneral Soe Win ise ?lkede bug?nk? eylemlere benzer eylemlerin patlak verdi?i 1988 isyan?n?n kanl? bir ?ekilde bast?r?lmas?nda kilit rol oynam??t?. Win?in, Depayin Katliam??n?n emrini verdi?i de biliniyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net