M?s?r?da i??iler fabrikay? i?gal etti.

M?s?r?da tekstil i??ileri, ?cret art??? ve ?al??ma ko?ullar?n?n iyile?tirilmesi talepleriyle yapt?klar? bir dizi eylem dahilinde, ?lkenin en b?y?k tekstil fabrikas?n? i?gal etti.


M?s?r?da tekstil i??ileri, ?cret art??? ve ?al??ma ko?ullar?n?n iyile?tirilmesi talepleriyle yapt?klar? bir dizi eylem dahilinde, ?lkenin en b?y?k tekstil fabrikas?n? i?gal etti. Devlete ait olan fabrikay? i?gal eden i??ilerin, fabrika ba?kan?n?n g?revden al?nmas?n? ve eylemler nedeniyle tutuklanan 5 i??i temsilcisinin sal?verilmesini talep ettikleri de ??renildi.
M?s?r Helvan ?plik ve Dokuma ?irketi?ne ait El Kubra Mahallesi?ndeki fabrikadaki eylemlerin pazar g?n?n ba?lad??? ifade edilirken, i??ilerin fabrikay? ?ar?amba g?n? i?gal ettikleri ??renildi. ?lke genelindeki eyleme 27 bin tekstil i??inin kat?ld??? ??renilirken, fabrikay? i?gal eden i??ilerin ise bah?ede davullar ?ald??? ve fabrika ba?kan? Muhib Salah El Din?in g?revinden al?nmas?n? istedikleri ??renildi. ???ilerin ayr?ca ge?en sene h?k?metle var?lan, ancak tekstil ?irketlerinin yerine getirmedi?i ?cret art??? anla?mas?n?n da y?r?rl??e girmesini talep ettikleri ifade edildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net