Erdo?an, Ahmedinejad ile enerji anla?mas?n? konu?tu

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad ile BM?de yakla??k 30 dakika s?ren bir g?r??me ger?ekle?tirdi. G?r??meye D??i?leri Bakan? Ali Babacan da kat?ld?.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad ile BM?de yakla??k 30 dakika s?ren bir g?r??me ger?ekle?tirdi. G?r??meye D??i?leri Bakan? Ali Babacan da kat?ld?. Ba?bakanl?k kaynaklar?ndan edinilen bilgiye g?re, Erdo?an-Ahmedinecad g?r??mesinde, iki ?lke aras?ndaki ili?kiler ve enerji i?birli?i konular? ele al?nd?.
G?r??menin ard?ndan gazetecilerin sorular?n?, BM koridorlar?nda cevaplayan ?ran Cumhurba?kan? Ahmedinecad, iki ?lkeyi ilgilendiren konularda g?r?? al??veri?inde bulunduklar?n? belirterek, ?Erdo?an ile ?ok yararl? bir g?r??me yapt?k. T?rkiye ile ?zellikle enerji konusunda aram?zda hi?bir sorun yok? diye konu?tu.
Musevilerle g?r??t?
Erdo?an, Amerikan Musevi kurulu?u Anti-Defamation League??n (ADL-?ftira ve ?nkara Kar?? M?cadele Birli?i) Ulusal Direkt?r? Abraham Foxman ve New York?taki Musevi cemaati temsilcileriyle de g?r??t?. G?r??meden sonra a??klamalarda bulunan Foxman, dostlu?a dayal? ili?kileri hakk?nda konu?tuklar?n? belirtti. Foxman, ?T?rkiye?de Musevilere g?sterilen sayg? ve ho?g?r? i?in takdirlerimizi ifade ettik. Ayr?ca T?rk-ABD ili?kileri hakk?nda konu?tuk. ?ran, Suriye ve Ortado?u bar?? s?reci g?ndeme geldi. G?r??mede hem T?rkiye, hem Musevi cemaati hem de ABD i?in ?ok ?nemli olan T?rk-?srail ili?kilerini de konu?tuk? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net