DURUM

 • Yeni bir anayasa ?zerine yap?lan haz?rl?klar ve tart??malar, laiklik, din ve t?rban sorunlar?n? yeniden politik g?ndemin en ?n s?ras?na yerle?tirdi. Malezyala?mak, mahalle bask?s? vb. gibi kavramlar bu tart??mada s?k?a ...


  Yeni bir anayasa ?zerine yap?lan haz?rl?klar ve tart??malar, laiklik, din ve t?rban sorunlar?n? yeniden politik g?ndemin en ?n s?ras?na yerle?tirdi. Malezyala?mak, mahalle bask?s? vb. gibi kavramlar bu tart??mada s?k?a kullan?l?yor. Tart??maya b?yle kat?lan taraflara bak?ld???nda, T?rkiye?nin yeni bir anayasaya sadece din ve devlet ili?kisini yeniden d?zenlemek i?in ihtiya? duydu?u gibi bir durum ortaya ??k?yor.
  Oysa mevcut anayasa ne kadar tadilattan ge?erse ge?sin 12 Eyl?l fa?ist askeri darbesinin ?r?n? ve ?lkenin demokratikle?mesi isteniyorsa, demokratik bir anayasan?n yap?lmas? zorunlu. Ancak gerek ?imdi tart???lmakta olan anayasay? haz?rlayan ?liberal? anayasa profes?r?n?n, gerekse de taslak metni ciddi bir incelemeye tutanlar?n ortak saptamas? ?u; bu anayasa metni 12 Eyl?l Anayasas??n?n ?iskeletini? -?zbudun?un deyimi- ve ?ruhunu? -anayasan?n demokratik olmas?n? isteyenlerin ele?tirisi- koruyor.
  Din, t?rban, laiklik tart???l?yor, ancak taslak metnin antidemokratik i?eri?i ve maddeleri, bask?n ??kacak tarzda tart???lm?yor. Di?er taraftan k?sa bir s?re ?nce TOBB?un inisiyatifi ile bir araya gelen, aralar?nda T?rk-?? ve Hak-?? gibi sendika konfederasyonlar?n?n da bulundu?u ?sivil toplum? kurulu?lar?, yeni bir anayasa yap?lmas? i?in giri?im ba?latm?? durumdalar. Ortaya nas?l bir ?ey ??kacak yak?nda g?rece?iz.
  Anayasa tart??malar? s?ras?nda dikkati ?eken ilgin? bir durum var. O da ?u; liberal ayd?nlar ve AKP?ye ba?lanm?? kesimler, AKP?nin demokratik bir anayasa yapaca?? konusunda b?y?k bir beklenti i?erisindeler. Oysa bas?na yans?yan ve hen?z AKP?nin kendi ?tasla??? olarak benimsemedi?ini a??klad??? yeni anayasa metninin de a??k?a kan?tlad??? gibi, ortada demokratik bir anayasa metni yok. AKP?nin dine biraz daha alan a?ma d???nda herhangi bir ?demokratik? niyeti de yok.
  Demek ki AKP?den demokratik bir anayasa beklemek ?l? g?z?nden ya? beklemek gibi bir ?ey. Ancak tart??maya laik?ilik ve devlet cephesinden girenlerin kald?rd??? toz bulutu aras?nda b?t?n bu ger?ekler g?zden kayboluyor, demokratik bir anayasa ihtiyac? ?zerinde tart???lm?yor. Laik?ilerin bu cepheden yapt?klar? itirazlara AKP?nin uzun s?re itiraz edece?i pek bir ?ey yoktur. AKP sonunda ?tamam ?yle olsun? tavr?na gelecektir. Bu durumda ortaya yeni bir 12 Eyl?l Anayasas??ndan ba?ka bir ?ey ??kmayacakt?r. Yani ?z? ve ruhu devleti toplumdan korumak olan bir anayasa!
  ???i sendikalar?n?n bu tart??malar i?erisinde benimsedi?i tutum dikkat ?ekicidir. Ba??ms?z bir tutum almad?klar? gibi, ortaya ciddi hi?bir ?neri de getirmi? durumda de?ildirler. Oysa yap?lacak bir anayasada demokratik, halk??, ba??ms?zl?k?? maddelerin yer almas? i?in ?aba g?stermek, i??iler aras?nda olup bitene ilgiyi art?racak bir tutuma girmek, i??i s?n?f?n?n ayd?nlanmas?, bilin?lenmesi ve demokrasi m?cadelesine girmesi a??s?ndan son derece b?y?k ?nem ta??yor.
  Tart??malara bu platform ?zerinden girmek, yeni bir anayasa ?zerine yap?lan t?m sahte ve i?eriksiz tart??malar?n ger?ek niteli?ini a??k se?ik ortaya ??karacakt?r. Demokrasi m?cadelesine aktif olarak kat?lmayan, demokrasi i?in di?er halk tabakalar?n? kendi platformu etraf?nda toplamak i?in ?aba g?stermeyen bir s?n?f?n, daha ileri hedefler i?in m?cadele edebilmesi d???n?lemez bile. Demokratik, halk??, ba??ms?zl?k?? bir anayasa i?in m?cadele etmek, i??i s?n?f?n?n, emek?i halk?n ve ?lkenin ger?ek ??karlar?n? savunmak anlam?na gelecektir. Aksi takdirde laik?ilerle, liberal dincilerin gerici uzla?mas?n?n ?r?n? olan, ufak tefek makyajlarla tadilattan ge?mi?, y?r?rl?kte olandan pek fark? olmayan gerici bir anayasam?z olacakt?r.
  Ahmet Ya?aro?lu
  www.evrensel.net