Tar?m i??ilerine ?ad?r? bile ?ok g?rd?ler

K???n ?amur ve so?ukta yaz?n ise bunaltan s?caklarda ?ad?rlar?nda ?m?r t?keten tar?m i??ilerinin elinden ?imdi ?ad?rlar? da al?n?yor. Adana Valisi ?lhan At????n ?tar?m i??ilerine kal?c? konut? s?z? ile insanca ya?ayacak bir ev ...


K???n ?amur ve so?ukta yaz?n ise bunaltan s?caklarda ?ad?rlar?nda ?m?r t?keten tar?m i??ilerinin elinden ?imdi ?ad?rlar? da al?n?yor. Adana Valisi ?lhan At????n ?tar?m i??ilerine kal?c? konut? s?z? ile insanca ya?ayacak bir ev hayalleri kuran tar?m i??ilerine, ?ad?rlar?n? bir hafta i?inde bo?altmalar? s?ylendi. Ba?lar?n? sokacak yerleri olmad???n? s?yleyen tar?m i??ileri, ?aresizce ?Nereye gidece?iz? diye soruyorlar.
10 y?l? a?k?n s?redir Adana?n?n Karata? il?esine ba?l? Tuzla beldesinde ?ad?rlarda ya?amlar?n? s?rd?ren tar?m i??ilerine, Devlet Su ??leri?ne (DS?) ait sulama kanal?n?n etraf?na kurduklar? ?ad?r k?y? bir hafta i?erisinde bo?atmalar? s?ylendi. Adana Valisi ?lhan At????n kendilerine kal?c? konut s?z? verdi?ini hat?rlatan tar?m i??ileri, bo?altma bildirimi ile ?ok ya?ad?.
?imdi nerede kalaca??z?
5 y?l ?nce ??rnak?tan Adana?ya tar?m i??ili?i i?in gelen Musa Erin, Jandarman?n, kald?klar? ?ad?rlara gelerek DS??nin bulunduklar? arazinin bo?alt?lmas?n? istedi?ini bildirdi?ini s?yleyerek daha ?nce de DS??nin ?ad?rlar?n sulama kanal?n?n kar?? taraf?nda kurulmas?n? ?nerdi?ini dile getirdi. ??imdi DS? bize ?Buradan ?ekin gidin? diyor. Biz ne yapaca??z bilmiyoruz. K?? kap?ya dayand?. ?ad?rlarda olmazsa biz nerede kalaca??z? Bize ?Tarlalarda kal?rs?n?z? diyorlar. Tarlada nas?l kalal?m ki? diyerek ya?ad?klar? s?k?nt?lar? ifade ediyor.
Tarlan?n i?inde nas?l kalaca??z?
Bir ayd?r ?ad?rda k?? haz?rl??? yapt???n? anlatan Mehmet I??k ise ?ad?rlar?n kald?r?lmas?ndan en ?ok, okula giden ?ocuklar?n?n etkilenece?ini belirtti. I??k, ?ocuklar?n?n okullar?ndan uzakla?aca??n?, belki de okula bile gidemeyeceklerini s?yledi. DS??nin ?Tarlada kal?n? ?nerisini kabul etmediklerini ifade eden I??k, ?Biz tarlalarda nas?l kalaca??z ki, ya?mur ?amur i?inde ya?anmaz orada. ?ocuklar elektriksiz yerde nas?l ders ?al??acaklar? Onlar? okula g?t?ren servisler oralara gelemeyecekler. Hastam?z oldu?u zaman hi?bir yerden belge alamayaca??z? ?eklinde konu?tu.
Vali sorunu ??zs?n
Mustafa G?nd?z de Vali At????n konut s?z? verdi?ini hat?rlatarak ?Vali bizlere konut yapt?raca??n? s?yledi. Biz konut beklerken elimizdeki ?ad?rlardan oluyoruz? dedi. Kald?klar? yerde zar zor su, elektrik ve ikametgah sorununu haletliklerini anlatan G?nd?z, b?t?n bu sorunlar? tekrar ya?ayacaklar?n? anlatt?. G?nd?z, ?Biz kal?c? konut istiyoruz.Bizi buradan kovuyorlar. Aylard?r k?? i?in haz?rl?k yap?yoruz. ?ad?rlara branda ald?k. ?imdi buradan bir hafta i?inde ??k?n diyorlar. ??kal?m da ne yapaca??z biz? Bize konut s?z? veren Adana valisi bu sorunumuzu ??zs?n? diye konu?tu. (Adana/EVRENSEL)
Erman Ko?ak
www.evrensel.net