Engelli s?m?r?s?ne son

Engelliler Federasyonu Ba?kan? Turhan ??li, Zihinsel Engelliler Federasyonu Ba?kan? ?mer Ko? ve T?rkiye K?rler Federasyonu Ba?kan? Hasan Tatar, engellilerin de kat?ld??? bir toplant?da, ?sosyal devleti? sorgulay?p ...


Engelliler Federasyonu Ba?kan? Turhan ??li, Zihinsel Engelliler Federasyonu Ba?kan? ?mer Ko? ve T?rkiye K?rler Federasyonu Ba?kan? Hasan Tatar, engellilerin de kat?ld??? bir toplant?da, ?sosyal devleti? sorgulay?p engellilerin s?m?r?lmesi, onlar ?zerinden devletin hortumlanmas?na son verilmesini istediler.
T?rkiye K?rler Federasyonu?nda d?zenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an ??li, Konya?da, ilk??retimdeki ?ocuklar?n ?zihinsel engelli? g?sterilerek devletin ??renci ba??na ayl?k 420 YTL hortumlanmas? skandal?n? hat?rlatarak bunun sadece a???a ??kan bir ?rnek oldu?unu s?yledi. Ortada bir zincir oldu?unu, bunun i?inde ?zel e?itim ve rehabilitasyon kurumunun, raporu veren hastane doktorlar?n?n ve raporlar? incelemeksizin i?leme koyan ?l Milli E?itim M?d?rl????n?n bulundu?unu aktaran ??li, 3 bin dosyan?n incelemeye tabi tutuldu?unu s?yledi. Bu olay?n, ?zel e?itim ve rehabilitasyon hizmetinin devletin elinden al?n?p, ?zel sekt?re verilmesinin yol a?t??? istismarlar?n son ?rne?i oldu?unu kaydeden ??li, devletin kaynaklar?n?n nas?l hortumland???n?n da ortaya ??kt???n? dile getirdi. ??li ?zel e?itimin devlet eli ile verilmesi gerekti?ine dikkat ?ekti.
?zel sekt?re terk edilemez
?mer Ko? zihinsel engellilerin i?inde bulundu?u tabloyu i?aret ederek, ?Burada sosyal devleti g?remiyoruz? dedi. Ko?, ?devletin bu alan? bo? b?rakamayaca??n?, e?itimin ?zellikle de ?zel e?itimin ?zel sekt?re terk edilemeyece?ini? s?yledi.
Hasan Tatar da engellilerin, ?geri b?rak?lm??, ihmal edilmi? bir topluluk oldu?unu? ve ancak y?zde 3-4??n?n e?itim g?rebildi?ini s?yledi. Bu alan?n istismara ?ok a??k oldu?unu s?yleyen Tatar, ??zel e?itim merkezleri? ad? alt?nda ?zel e?itim kurumlar?n?n ?o?ald???n?, bunlar?n k?r pe?inde oldu?unu, karanl?k i?lerle u?ra?anlar?n bile bulundu?unu duyduklar?n? anlatt?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net