Hekimler ma?dur

Aile hekimli?inde pilot il se?ilen ?zmir?de uygulaman?n halk sa?l??? a??s?ndan ta??d??? risklerin yan? s?ra sistemi kabul etmeyen hekimler i?in de ciddi ma?duriyetlere neden oldu?u belirtildi.


Aile hekimli?inde pilot il se?ilen ?zmir?de uygulaman?n halk sa?l??? a??s?ndan ta??d??? risklerin yan? s?ra sistemi kabul etmeyen hekimler i?in de ciddi ma?duriyetlere neden oldu?u belirtildi.
Aile hekimli?inin uygulanmaya ba?land??? 4 ay i?inde ya?ananlar? ?zmir Tabip Odas??nda d?zenlenen bas?n toplant?s?nda de?erlendiren Oda Ba?kan? Suat Kaptaner, yaz aylar? boyunca birinci basamak sa?l?k hizmetlerinde b?y?k bir karga?a ya?and???n? s?yledi. Yazl?k yerlerde aile hekimli?i se?imi dolay?s?yla bo?alan sa?l?k ocaklar?na, grup ba?kanl?klar?na, hastane acillerine ve 112?lere yap?lan ge?ici g?revlendirmelerin aile hekimli?ini kabul etmeyen hekimler i?in adeta bir s?rg?ne d?n??t???n? belirten Kaptaner, hekimlerin 3-4 yerde ge?ici g?reve g?nderildi?ini kaydetti. Kaptaner, hekimlerin bu g?revlendirmeler nedeniyle y?ll?k izinlerini kullanamad?klar?n?, i?yeri hekimli?i faaliyetlerinin de aksad???n? s?yledi. Hekimlerin ge?ici g?revlendirmeleri s?ras?nda yolluk ve harc?rahlar?n ?denmedi?ini kaydeden Kaptaner, uygulaman?n ba?lamas?ndan bu yana birinci basamak sa?l?k hizmetlerinin en ?nemli a?amalar?n?n yap?lamad???n? ve toplumun b?y?k sa?l?k sorunlar? ile kar?? kar??ya kalaca??n? s?yledi. Uygulamay? kabul etmeyen ve toplum sa?l??? merkezlerinde ?al??t?r?lan hekimlere yap?lan haks?zl?klara performans y?netmeli?inin eklendi?ini bildiren Kaptaner, konu ile ilgili dava a?acaklar?n? da s?zlerine ekledi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net