Termik santralin tabelas?na bile kar??lar.

Alia?a yak?nlar?nda 18 y?l aradan sonra kurulmas? yeniden g?ndeme gelen termik santrale kar?? m?cadele geli?iyor. Ege ?evre ve K?lt?r Platformu (EGE?EP) taraf?ndan b?lgenin tarihi k?ylerinden Kozbeyli?de ger?ekle?tirilen halk ...


Alia?a yak?nlar?nda 18 y?l aradan sonra kurulmas? yeniden g?ndeme gelen termik santrale kar?? m?cadele geli?iyor. Ege ?evre ve K?lt?r Platformu (EGE?EP) taraf?ndan b?lgenin tarihi k?ylerinden Kozbeyli?de ger?ekle?tirilen halk toplant?s?nda kurulmas? yeniden g?ndeme gelen termik santral t?m y?nleri ile masaya yat?r?ld?.
K?y kahvesinde ger?ekle?en toplant?da ilk s?z? alan Yazar H?seyin Yurtta?, termik santral yap?lma giri?imlerinin ba?lamas? ile birlikte ?evre k?ylerdeki arazi fiyatlar?n?n d?n?m? 125 bin YTL?ye kadar ??kt???n?, termik santral kurmak isteyenlerin fiyatlar? art?rarak halk? santral i?in ikna etmeyi ama?lad?klar?n? s?yledi. Yurtta?, b?lgede zaten a??r sanayi nedeni ile yo?un bir kirlilik oldu?unu, zeytinlerin toplanamaz hale geldi?ini, a?a?lar?n da kurudu?unu ifade etti.
Yenifo?a Belediye Ba?kan? Osman Yurtseven, Enka holdingin kendi belediye s?n?rlar? i?erisinde termik santral yapma giri?imlerini bas?ndan ??rendiklerini aktararak, T?rkiye?deki yasalar?n halk? yat?r?mc?n?n insaf?na b?rakt???na dikkat ?ekti. Yurtseven, ?Sadece ??kacak olan gaz de?il, k?m?r?n nakliyesi, ??kacak olan c?rufun bertaraf? da, gemi trafi?inde olu?acak art?? da sorun? dedi. Yurtseven, b?lgede, turizm b?lgesi ile a??r sanayi b?lgesinin kom?u oldu?unu, haritada sanal bir ?izgi ile ayr?ld???n? dile getirerek ?Biz termik santrale de?il, levhas?n?n varl???na bile kar??y?z. B?lgedeki belediyeler olarak g?? birli?i yapaca??z? diye konu?tu.
Bunlar? sadece halk?n g?c? durdurabilir
Jeofizik M?hendisleri Odas? ad?na toplant?ya kat?lan Erhan ???z, Alia?a ve ?evresinin 1. derece deprem b?lgesi oldu?unu hat?rlatt?. Y?re halk? istemezse termik santrali kimsenin kuramayaca??n? belirten ???z, ?K?r ve para h?rs?n?n kar??s?nda sadece halk?n g?c? durabilir? dedi.
ZMO ad?na toplant?ya kat?lan Vezan Karabulut ise termik santral bacas?ndan ??kacak partik?llerin ?evreye verece?i zararlar?n saymakla bitmeyece?ini anlat?rken EMO ?zmir ?ubesi eski Ba?kan? Musa ?e?en ise, ?Genel olarak termik santrallere kar?? de?ilim, ama a??r sanayi ile kirlenmi? Alia?a?da en iyisine bile kar??y?m. Santralden g?nde 20-25 ton k?l ??kacak, deniz girilemez hale gelecek, fauna bozulacak ve Akdeniz Foku?nun b?lgede ya?amas? zorla?acak? dedi. EGE?EP D?nem S?zc?s? Arif Ali Cang?, Alia?a?daki mevcut kirlili?inin, sadece il?eyi de?il, ?zmir?i ve di?er il?eleri de olumsuz etkiledi?ini belirtti.
?zin vermeyece?iz
76 ya??ndaki H?samettin ?i?ek, b?lgenin art?k cehenneme d?nd???n? belirterek, ?Santral kurulursa insanlara ?tenazi uygulans?n? diye konu?tu. 18 y?l ?nceki termik santrale kar?? m?cadeleyi hat?rlatan Maksut Yurtta? adl? k?yl? ise ?Santralle bizi memleketimizden s?rg?n edecekler. Daha ?nce de direnmi?tik, ?imdi de sonuna kadar direnece?iz? dedi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net