Kendilerini su? i?lemi? gibi hissediyorlar

Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan ?Okullarda ya?anan ?iddetin ?nlenmesi i?in? okul ?nlerine polis yerle?tirme uygulamas?na ??renciler ve e?itimciler tepki g?stererek ?okullardaki ?iddetin sorumlusunu okul ?nlerinde aramas?nlar.


Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan ?Okullarda ya?anan ?iddetin ?nlenmesi i?in? okul ?nlerine polis yerle?tirme uygulamas?na ??renciler ve e?itimciler tepki g?stererek ?okullardaki ?iddetin sorumlusunu okul ?nlerinde aramas?nlar. ?iddetin sorumlular? okulda de?il d??ar?da? dediler.
??i?leri Bakanl??? ile Milli E?itim aras?nda imzalanan ?G?venli okul ve g?venli e?itim? protokol? ?er?evesinde her okula bir polis uygulamas? ??rencilerin ve e?itimcilerin tepkisine neden oldu.
??iddet sorunu b?yle ??z?lmez?
Milli E?itim Bakanl????n?n okullardaki ?iddetin kayna??n? ??renci olarak g?stermesinin bir mant??? olarak bu uygulamay? yapt???n? anlatan E?itim Sen Adana ?ube Ba?kan? G?ven Bo?a, ???rencileri ?iddeti ?rg?tleyen kesim olarak g?ren MEB?in bu uygulamas?n? do?ru bulmuyoruz. Bu mant?k okullar? karakola ?eviren bir mant?kt?r? dedi.
Bo?a, ?Okul d???nda ?iddeti ??zemeyen bir devlet okul i?inde nas?l ?iddeti ??zecek merak ediyorum? diye konu?tu. Milli E?itim Bakanl????n?n bu mant???na g?re her s?n?f?n ba??na bir polis koymas? gerekti?ini s?yleyen Bo?a, bunun sa?l?kl? bir politika olmad???n? s?yledi. E?itim sisteminin ?iddeti k?r?kleyen bir y?n? oldu?unu kaydeden Bo?a, okullardaki fiziki yetersizlik, ??rencilerin ya?ad??? ekonomik sorunlar ve ?SS ve OKS gibi s?nav eziyetlerinin ??rencilerin davran??lar?na da yans?d???n? belirtti.
???renciler korkuyor?
Okuldaki polislerden ??rencilerin korktu?unu anlatan lise ??rencisi Zeynel Aslan, ?Ama polislerden as?l korkmas? gerekenler korkmuyorlar. Bizler kap?n?n giri?inde polis g?rd???m?z zaman y?r?y???m?z bile de?i?iyor? diye konu?tu. Okuldaki kavgalar?n nedeni olarak gen?lerin ?etele?mesini g?steren Aslan, ?okulda herkes kendini mafya san?yor. Biraz g??l?yse, zevkine g??s?z ??rencileri d?v?yor? diyerek okullardaki durum anlat?yor.
Metin K?l?? isimli ??renci ise okullara polis konmas?n? yanl?? buldu?unu s?yleyerek, ?Sanki b?t?n kavgalar okulda oluyor. Okuldan ??kt?ktan sonra yine kavga ediyorlar. Polisle kavgalar? ?nleyemezler? diye konu?uyor. Polislerin okulda olmalar?n?n rahats?zl?k verici oldu?unu s?yleyen K?l??, okulun ?n?nde polisi g?rd??? zaman kendisini su? i?lemi? gibi hissetti?ini bunu da kendisini k?t? etkiledi?ini aktar?yor.
?Su?lu biz de?iliz ama bizim ba??m?za polis dikiyorlar? diyen lise ??rencisi Ne?et Aslan, ?Yap?lan uygulama hi? do?ru bir uygulama de?il. Biz su?luysak o zaman bize bir ?eyler ??retenler de su?lu? diyerek yap?lan uygulaman?n yanl??l???n? dile getiriyor.
Televizyonlarda yay?nlanan dizilerin ??rencileri k?t? etkiledi?ini anlatan Aslan, ???renciler, lacivert yerine Polat gibi siyah elbiselerle okula geliyor. Bunu hocalar da g?r?yor ama bir ?ey diyemiyor. ??nk? o kadar ?oklar ki hangisine k?zacaklar? ?eklinde konu?uyor. (Adana/EVRENSEL)

E?itim Sen, protokol?n iptalini istedi

E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, Milli E?itim Bakanl??? (MEB) ile ??i?leri Bakanl??? aras?nda imzalanan ?g?venlik protokol??n?n, ileride olumsuz uygulama ve ?rnekler ya?anmamas? i?in derhal iptal edilmesi gerekti?ini s?yledi. Protokol?n ba?l? ba??na bir skandal oldu?unu dile getiren Din?er, e?itimde sosyal ve ekonomik nedenlerden dolay? ortaya ??kan bir sorunun sadece ?g?venlik sorunu? olarak alg?lanmas?n?n m?mk?n olmad???n? belirtti. Okullarda sivil polis g?revlendirilmesinin, iddia edildi?i gibi ?iddet olaylar?n? azaltmayaca??n? vurgulayan Din?er ?Okullarda sivil polis g?revlendirilmesi aksine ??renci, ??retmen ve di?er e?itim ?al??anlar? ?zerinde psikolojik, hatta zaman zaman fiili bask? yaratacak sonu?lar ortaya ??karacakt?r? uyar?s?nda bulunarak, okullarda ?iddetin engellenmesini, toplumsal olaylarda ?nemli bir ?iddet kayna?? olan polislerin ve polisiye ?nlemlerin insaf?na b?rak?lmayaca??n?n alt?n? ?izdi. (HABER MERKEZ?)
Erman Ko?ak
www.evrensel.net