Hayatlar? kuyruklarda ge?iyor.

Malatya ?n?n? ?niversitesi?nde ula??m problemi yine g?ndemde. Otob?s say?s?n?n yetersiz olmas? ve tek durak uygulamas? y???lmaya neden olurken, ??renciler saatlerce otob?s bekliyor.


Malatya ?n?n? ?niversitesi?nde ula??m problemi yine g?ndemde. Otob?s say?s?n?n yetersiz olmas? ve tek durak uygulamas? y???lmaya neden olurken, ??renciler saatlerce otob?s bekliyor. ?nceki y?llarda sorunun ??z?m? i?in binlerce imza toplay?p belediyeye teslim eden ??rencilerin belediye ba?kan?ndan s?z almalar?na ra?men sorun ??z?lmedi.
??renciler ise tek durak uygulamas? y?z?nden b?t?n vakitlerinin durakta beklemekle ge?ti?ini belirterek, sorunun bir an ?nce ??z?lmesini istiyorlar.
?n?n? ?niversitesi ??letme B?l?m? ??rencisi Cihat ?etin, ?Otob?sler dolu geldi?i i?in saatlerce durakta bekliyoruz. Tek durak oldu?u ve otob?s say?s? yetersiz oldu?u i?in y???lma oluyor. Yar?m saatlik yol i?in 2 saat bekliyorum. Ba?ka otob?se de binmiyorum, ??nk? akbil alm???m ve beklemek zorunday?m. Belediyenin bu sorunu ??zmesini istiyorum? diye konu?tu.
Kamu Y?netimi ??rencisi Seda Hanl?o?lu, belediye ile g?r??t???n?, ya?ad??? sorunu dile getirdi?ini ifade ederek hi?bir geli?me olmad???n? s?yledi. Hanl?o?lu, ?Otob?s say?s? art?r?labilir. Ve sorun ??z?lebilir? dedi. Elektrik Elektronik M?hendisli?i ??rencisi Yakup ?ahin ise ?Benim a??mdan en b?y?k s?k?nt? tek durakta yolcular?n indirilmesi. ??nk? tek durak y???lmaya neden oluyor. Ve okudu?um fak?lteye uzak? dedi. E?itim Fak?ltesi ??rencisi Mehmet Lay?k, ?Hayat?m?z kuyruklarda ge?iyor. Zaman?m?z bo? yere israf ediliyor. Belediye ve ?niversite bu i?i birlikte ??zmeliler? diye konu?tu. (Malatya/EVRENSEL)
www.evrensel.net