G?NL?K

 • Asl?nda biz AB?ye girmi?tik?
  Malum; Beyefendi ve o zaman d??i?lerine bakan G?l bey, Ankara?da t?renlerle kar??lanm??lard?.


  Asl?nda biz AB?ye girmi?tik?
  Malum; Beyefendi ve o zaman d??i?lerine bakan G?l bey, Ankara?da t?renlerle kar??lanm??lard?.
  Yollara k?rm?z? hal?lar serilmi??
  G?nlere AB bayraklar? ?ekilmi?ti.
  Medyan?n ?ayd?nlanma? yanl?s? kadrosu tekmil i?ba??ndayd?.
  Toplant?lar? izlemi?ler?
  Ana haberleri bizzat AB merkezinden sunmu?lard?!
  Fakat i?in enteresan taraf? ?uydu:
  Medyam?z?n se?kin kadrolar??
  Anchormanlar??
  ?leri gelenleri, geri gidenleri?
  Bir yere gitmeyip ayn? yerde kalanlar??
  Hepsi oradayd?lar.
  Fakat ne hikmetse toplant?da olup bitenleri Reuters?den ??reniyorlard?!
  Ki, biz o zaman anlam??t?k?
  Bu ileri giden geri gelmeyen abilerin ne kadar ba?ar?l? olduklar?n?!
  Ger?i bu gibi ?eyler bize yabanc? de?ildi.
  Bu memleket 12 Eyl?l sabah? darbe oldu?unu da Amerikan televizyonlar?ndan ??renmi?ti!
  Bu ayd?nlanmac? abiler, gece yar?s? m?jdeli haberi ge?tiler.
  Tamam, AB pes etmi?ti!
  Ertesi g?n Ankara?da AB?ye giri? bayram? yap?ld?.
  Havaya patlang??lar at?ld?.
  ?nan olsun ilk kez IMF tasarruf tedbirlerine uyulmad??
  ***
  Ancak aradan biraz zaman ge?ince tam girmedi?imiz?
  Ama girmek ?zere oldu?umuz s?ylendi.
  Sonra, tam girerken kap? mente?elerinin g?c?rdad??? a??kland?.
  Araya K?br?s s?k??m??t?!
  Sonra, AB?nin yamuk yapt??? bilgisi s?zd?.
  Zamanla anla??ld?: AB bizi almam??t?!
  Demek, biz Ankara?da al?nmama bayram? yapm???
  Al?nmama i?in havaya havai fi?ekler atm??t?k.
  Zaten Tayyip ile G?ll? bey de halka AB?ye al?nmama selamlar? vermi?lerdi?
  Tam, ?yleyse biz nereye girdik diye endi?eleniyorduk ki?
  Son Amerika gezisinde vaziyeti anlad?k.
  Bush, Tayyip beyi, ?Demokrasi Ortaklar? Yuvarlak Masas?na? ?a??rd?.
  Bush ?a??r?nca Tayyip bey de mecburen ortaklar?n aras?na kat?ld?.
  Demokrasi ortaklar? da ??yleydi.
  Afganistan, Zambiya, Tanzanya? falan?
  Hani bunlarda demokrasi var? Bizde var?
  Bir ortakl?k eksikti, ?imdi o da oldu.
  AB?ye giremedik ama?
  Afganistan, Tanzanya, Zambiya?ya falan girdik.
  B?ylece AB?ye de dersini verip hadlerini bildirdik.
  Bir de bize, sizde demokrasi, az diyorlard??
  Uleynn bizde demokrasi az olsa, Afganistan, Tanzanya, Zambiya bizi demokrasi orta?? olarak kabul eder miydi bee?
  Hadeeee?Herkes i?ine!!!!
  Gazi olduysak da AB yolunda?
  Girecek bir yer bulduk i?te sonunda!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net