Lavrov ile Rice birbirine girdi

ABD ve Rusya d??i?leri bakanlar?n?n, ?ran ve bu ?lkeye y?nelik yapt?r?mlar nedeniyle birbirlerine girdikleri ??renildi.
ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ile Rusya D??i?leri Bakan? ...


ABD ve Rusya d??i?leri bakanlar?n?n, ?ran ve bu ?lkeye y?nelik yapt?r?mlar nedeniyle birbirlerine girdikleri ??renildi.
ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ile Rusya D??i?leri Bakan? Sergey Lavrov aras?ndaki tart??mada bakanlar?n, ?ran?a n?kleer faaliyetleri nedeniyle yapt?r?mlar uygulanmas? konusunda birbirlerine sert s?zler y?nelterek tart??t?klar? ifade edildi.
Lavrov ile ABD ve Avrupal? ?lkelerinin diplomatlar?, s?z konusu tart??man?n, Almanya?n?n, G-8 olarak bilinen ?Zenginler Kul?b?? d??i?leri bakanlar? onuruna d?zenledi?i ??le yeme?i s?ras?nda ya?and???n? belirttiler. Ad? gizli kalmak ko?uluyla a??klamada bulunan bir ba?ka kat?l?mc? da Rice ile Lavrov?un tart??ma s?ras?nda birbirlerine kar?? ?son derece heyecanl?? s?zler sarf ettiklerini kaydetti.
Toplant?n?n ard?ndan gazetecilerin ?Uzla?ma sa?land? m?? sorusuna Fransa D??i?leri Bakan? Bernard Kouchner ise g?lerek, ?Kesinlikle hay?r? diye cevap verdi. ?ngiliz yetkili Mark M. Brown ise ?toplant?daki tonun biraz sert oldu?unu? s?yledi.
Konuya ili?kin bas?na a??klamada bulunan Lavrov ise Rice ile aralar?nda, Uluslararas? Atom Enerjisi Ajans??n?n (UAEA) ?ran ile ge?mi? faaliyetleri hakk?nda anla?ma sa?lad??? bir s?rada yeni yapt?r?mlardan s?z etmenin zamanlamas?n?n do?ru olup olmad??? konusunda sert tart??malar ya?and???n? s?yledi. ABD?nin ge?mi?te yapt??? gibi UAEA?y? g?rmezden gelmek istedi?ini vurgulayan Lavrov, ?Biz UAEA?n?n uzmanl???na g?venmek istiyoruz? dedi. (DI? HABERLER)

?ranl? rekt?rlerden Balinger?e ders

?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad, BM Genel Kurulu i?in gitti?i ABD?de temaslar?na H?ristiyan din adamlar?yla bir araya gelerek devam ederken, ?ran?da 6 ?niversitenin rekt?r? ise Columbia ?niversitesi Rekt?r? l. Balinger?in, ?ran Cumhu?kan??na sayg?s?z davran??a tepki g?steren bir mektup yay?nlad?lar. ?ranl? rekt?rlerin itiraz mektubunda, Ahmedinecad??n se?imle i?ba??na gelen bir devlet ba?kan? oldu?u hat?rlat?ld? ve Balinger?in ger?eklerden habersiz oldu?u vurguland?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net