S?cak takibe K?rt kilidi!

T?rkiye ve Irak aras?nda PKK?nin tasfiyesine y?nelik s?ren uzla?? aray??lar?, Irakl? K?rtlerinin araya girmesiyle ??kmaza girdi. K?rt gruplar, T?rkiye ve Irak aras?nda, ?s?cak takip? maddesini de i?eren ve ?zerinde mutabakat ...


T?rkiye ve Irak aras?nda PKK?nin tasfiyesine y?nelik s?ren uzla?? aray??lar?, Irakl? K?rtlerinin araya girmesiyle ??kmaza girdi. K?rt gruplar, T?rkiye ve Irak aras?nda, ?s?cak takip? maddesini de i?eren ve ?zerinde mutabakat sa?land??? a??klanan anla?ma metnine itiraz etti. Bunun ?zerine d?n yeniden ba?layan g?r??melerin sabahki b?l?m? sonu?suz kald?. Taraflar aras?ndaki g?r??meler ??leden sonra devam etti.
K?rt sorununun ??z?m? i?in kendi K?rtleriyle diyaloga yana?mayan ve genel af gibi taleplere kulaklar?n? t?kayan Ankara, ABD, Irak ve ?ran?la girdi?i ???z?m? aray???nda istediklerini elde edemiyor. T?rkiye?nin, PKK?nin tasfiyesi i?in Irak?la ?? g?nd?r yapt??? pazarl?klar, K?rt Parlamentosu?nun itizar? ?zerine sonu?suz kald?.
Kerk?ki: Anla?ma ge?ersiz
K?rt Parlamentosu Ba?kanl???, T?rkiye ile Irak aras?nda d?n imzalanmas? beklenen ?g?venlik? anla?mas?nda, ?T?rk ordusunun s?n?r ?tesi operasyon d?zenlemesi?ne izin verecek bir maddenin bulunmas? halinde, bu anla?maya ?iddetle kar?? ??k?laca??n? a??klad?. K?rdistan TV?ye konu?an Parlamento Ba?kan Yard?mc?s? Dr. Kemal Kerk?ki, denetimleri alt?ndaki b?lgenin s?n?rlar?n?n ihlali ile ilgili bir konunun K?rdistan B?lge Parlamentosu?nun onay?ndan ge?mesi gerekti?ini kaydetti.
Irak ??i?leri Bakan??n?n ?d?? bir ?lkenin Kuzey Irak topraklar?n?n ihlal edilmesi?ne ili?kin bir anla?maya imza atma yetkisinin bulunmad???n? belirten Kerk?ki, bunun Irak ve K?rdistan parlamentolar?n?n onay?ndan ge?ip ba?bakan taraf?ndan karara ba?lanmas? gerekti?ini, aksi halde bu y?nde bir anla?man?n ge?ersiz olaca??n? duyurdu.
Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki?nin daha ?nce Irak Parlamentosu?nda yapt??? konu?mada, T?rkiye ile imzalanacak g?venlik anla?mas?nda ?s?n?r ?tesi operasyon?a ili?kin bir maddenin bulunmad???n? s?yledi?ini belirten Kemal Kerk?ki, ?K?rdistan B?lge Parlamentosu Ba?kanl???, K?rdistan topraklar?n?n bir ba?ka ?lke taraf?ndan ihlal edilmesini kesinlikle kabul etmeyecektir? dedi.
Bovani otelden izliyor
Irakl? K?rtlerden gelen itiraz ?zerine T?rkiye ve Irak aras?ndaki g?r??meler d?n yeniden ba?lad?. Ancak g?r??melerin sabahki b?l?m? sonu?suz kald?.
M?zakerelerden sonra a??klama yapan Irak ??i?leri Bakanl??? M?ste?ar? Ayd?n Halit, ?Daha g?n bitmedi, g?r??meler devam edecek? dedi. Halit, her iki taraf?n da siyasi otoriteye dan??abilece?ini s?yledi.
Irak??n Ankara B?y?kel?isi Sabah Cemil ?mran da, ?G?r?? ayr?l?klar? var, halletmeye ?al???yoruz? dedi. ?mran, anla?man?n imzalan?p imzalanamayaca??na ili?kin olarak da, ?Belli de?il? dedi. Irak ??i?leri Bakan? Cevad Bolani g?r??meleri kald??? otelden takip ediyor. (HABER MERKEZ?)

G?r??meleri t?kayan madde

Anla?mada t?kanmaya neden olan madde, T?rkiye?nin uluslararas? anla?malar ?er?evesinde kay?ts?z ?arts?z ?ter?r? operasyonlar?nda s?cak takibin mutabakat zapt?nda yer almas?n? isterken, Irak taraf? bunun ancak Irak h?k?metinin izni ?art? ile m?mk?n olabilece?ini belirtiyor.
S?n?rdaki PKK faaliyetleri ile m?cadele ve operasyon koordinasyonu i?in iki ?lke b?y?kel?iliklerinde ve s?n?r noktalar?nda irtibat g?revlileri bulunacak. Anla?man?n uygulamas? belli aral?klarla, i?i?leri bakanl?klar? ba?kanl???nda koordinasyon kurullar?nda de?erlendirilmesi konular?nda uzla?ma sa?lan?rken, k?rm?z? b?ltenle aranan PKK?lilerin iadesi ya da Irak?ta yarg?lanmas?, PKK?nin propaganda faaliyetlerinin durdurulmas?, televizyon yay?nlar?n?n engellenmesi h?k?mleri de mutabakat metninde yer al?yor.

K?rt y?netimi: Anla?may? uygulamay?z

Irak?taki K?rt Y?netimi S?zc?s? Cemal Abdullah, taraf? olmad?klar? bir anla?may? uygulamayacaklar?n? vurgulad?. NTV?ye konu?an ?zerk K?rt Y?netimi S?zc?s? Cemal Abdullah, ??mzalanacak bir anla?ma, Irak?taki t?m anayasal kurumlar?n, yani meclisin, cumhurba?kanl???n?n onay?n? almal?. Anla?ma ayr?ca K?rt b?lgesindeki anayasal kurumlar taraf?ndan da onaylanmal?. E?er bu anla?ma t?m bu anayasal kurumlar?n onay?n? alm?yorsa biz buna kar?? ??kar?z. T?m anayasal kurumlar?n onaylamad??? bir anla?ma hayata ge?irilemez? dedi.
K?rt y?netimi s?zc?s?, dahil edilmedikleri bir anla?may? uygulamayacaklar?n? da belirtti ve ?Herkesi ilgilendiren konularda, t?m taraflar masaya oturmal?, sadece belirli bir taraf de?il. Burada bir ki?i bir anla?ma imzal?yor ve biz i?eri?ini bile bilmiyoruz. Taraf? olmad???m?z, muhatap al?nmad???m?z, tart??mad???m?z hi?bir anla?may? uygulamay?z, uygulanmas?na da izin vermeyiz? yorumunu yapt?.

Rice: PKK?nin bitirilmesine ?nem veriyoruz

D??i?leri Bakan? Ali Babacan, New York?ta y?r?tt??? ikili temaslar kapsam?nda, ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ile bir araya geldi. Rice, ?PKK?nin sadece Irak?ta de?il t?m d?nyada bitirilmesine en ?st d?zeyde ?nem verdiklerini? s?yledi Rice, ayr?ca Irak??n b?l?nmesine de kar?? olduklar?n? ifade etti.
www.evrensel.net