?Sa?l?kl? bir kalp i?in ailece kenetlenelim?

30 Eyl?l?de D?nye kalp G?n? kutlanacak.
Bu y?l sekizinci kez ger?ekle?tirilecek D?nya Kalp G?n??nde, kalp ve damar hastal?klar? ile bu hastal?klardan korunma yollar? konusunda bilgilendirme...


30 Eyl?l?de D?nye kalp G?n? kutlanacak.
Bu y?l sekizinci kez ger?ekle?tirilecek D?nya Kalp G?n??nde, kalp ve damar hastal?klar? ile bu hastal?klardan korunma yollar? konusunda bilgilendirme ama?l? etkinlikler yap?lacak.
T?rk Kardiyoloji Derne?i (TKD) D?nya Kalp G?n? ile ilgili olarak dernek binas?nda bas?n toplant?s?n? d?zenledi.
D?nya Kalp G?n??n?n bu y?lki ana slogan? ?Sa?l?kl? bir kalp i?in ailece kenetlenelim.? TKD Y?netim Kurulu Genel Ba?kan? ?etin Erol, ?Kardiyovask?ler risk fakt?rlerini tan?y?n, ?nleyici davran??lar? ?tak?m halinde? ya?am bi?imi haline getirin, dengeli beslenin, d?zenli egzersiz yap?n, sigaray? b?rak?n? dedi.
Y?lda 17.5 milyon ki?iyi ?ld?r?yor
Toplant?da d?nyada her y?l 17.5 milyon ki?inin hayat?n? kaybetmesine neden olan kalp hastal?klar?n?n ?lkemizde her y?l 200 bin can ald???n? ve bu say?n?n her y?l artt???n? vurgulad?.
TKD Genel Sekreteri Prof. Dr. ?mer Kozan ise, kal?tsal etkenler d???nda kalp ve damar sa?l???n? koruman?n insanlar?n kendi ellerinde oldu?una dikkat ?ekerek, ?Sa?l?kl? bir kalp i?in tansiyon ve kolesterol y?ksekli?ini ?nlemek, sigara ve alkoll? i?kilerden uzak durmak, ?i?manlamamak ve spor yapmak? ?eklinde konu?tu.
Bas?n toplant?s?na Profesyonel Futbolcular Derne?i Ba?kan? Turgay ?eren de kat?ld?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net