Silah?n ?akas? yok

Bireysel Silahs?zlanma G?n? kapsam?nda Taksim?de ?Sessiz Ayakkab?lar?n Y?r?y???? etkinli?i d?zenlendi.
Enbe Orkestras??n?n m?zik dinletisi e?li?inde y?r?y??e kat?lanlar kan? ...


Bireysel Silahs?zlanma G?n? kapsam?nda Taksim?de ?Sessiz Ayakkab?lar?n Y?r?y???? etkinli?i d?zenlendi.
Enbe Orkestras??n?n m?zik dinletisi e?li?inde y?r?y??e kat?lanlar kan? sembolize eden k?rm?z? hal? ?zerine birer ?ift ayakkab? ile k?rm?z?, beyaz g?l ve karanfiller b?rakt?. Ayakkab?lar, ?An?lar? adl? m?zik eserinin seslendirilmesi s?ras?nda konuldu.
Edip Oral adl? bir vatanda? da, i?ine k?rm?z? ve beyaz karanfiller koydu?u tahtadan silah maketini hal?n?n ?zerine b?rakt?.
Ankara?da 8 Temmuz 2007 tarihinde i? yerinde televizyonda futbol ma?? izlerken sinirlenerek Galatasaray posterine ate? eden yan odadaki bir ki?inin silah?ndan ??kan kur?unlar?na ya?am?n? yitiren G?khan Kaygusuz?un annesi Aysel Kaygusuz, k?z karde?i Hale Kaygusuz ve arkada?? Alpay ?zkan??n da etkinli?e kat?ld?.
?Potansiyel katil?
Etkinlikte konu?an Umut Vakf? Kurucu Ba?kan? Nazire Dedeman, tek i?levi ?ld?rmek olan ate?li silahlar?n ?an ve ?erefin de?il, ancak ilkelli?in simgesi olabilece?ini vurgulayarak, silahl? ki?ilerin ?potansiyel katil? olduklar?n? dile getirdi.
D?nyadaki mevcut t?m silahlar?n y?zde 74??n?n sivillerin elinde bulundu?unu ve her dakika ate?li silahlarla birilerinin hayat?n? kaybetti?ini dile getiren Dedeman, T?rkiye?de de her 100 ki?iden 13??nde ate?li silah bulundu?unu ve y?lda ortalama 3 bin ki?inin bireysel silahlanma nedeniyle ?ld???n? ifade etti.
?Gen?leri ?eteler ?zendiriyor?
Nazire Dedeman, gen?lerin ate?li silahlar ve b??aklarla ?ok k???k ya?larda tan??t?klar?n? ifade ederek, her 10 gen?ten birinde delici kesici alet, her 20 gen?ten birinde ise ate?li silah bulundu?unu ve bunlar?n ???ete ?yesi?? olmaya ?zendiklerini dile getirdi.
Dedeman, T?rkiye'de mevcut 2,5 milyon ruhsatl? silaha ek olarak bunun en az 3 kat? ruhsats?z silah ve ger?e?e ?evrilebilen ?ok say?da kuru s?k? ve gaz tabancas? bulundu?unu dile getirdi.
Dedeman, bireysel silahlanman?n daha da yayg?nla?mas?n?n ?nlenmesi a??s?ndan kuru s?k? silahlar konusunda gerekli yasal d?zenlemelerin bir an ?nce yap?lmas? gerekti?ini ifade etti.
Dedeman, ?Kutlamalarda, e?lencelerde ate?li silahlarla kutlama yapman?n hi?bir gelenekte yeri olamaz? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net