Sabah?ta yine atama krizi.

TMSF y?netimindeki Sabah Gazetesi?nde, Genel Yay?n Y?netmeni Ergun Babahan?a ra?men yap?lan atamalar, kurumdaki i?leyi?i zora sokuyor.
Ger?ek G?ndem sitesinin haberine g?re, son d?nemlerde Cumhurba?kan? ...


TMSF y?netimindeki Sabah Gazetesi?nde, Genel Yay?n Y?netmeni Ergun Babahan?a ra?men yap?lan atamalar, kurumdaki i?leyi?i zora sokuyor.
Ger?ek G?ndem sitesinin haberine g?re, son d?nemlerde Cumhurba?kan? Abdullah G?l?e iyice yak?nla?an ve Ba?bakan Erdo?an?? art?k gazetenin birinci sayfas?ndan g?rmemeye ba?layan Babahan, TMSF?nin de ?im?eklerini ?zerine ?ekiyor. TMSF de Babahan??n bu tavr?na kar??l?k olarak, farkl? taktikler deniyor. Bunlardan ilki, Polis - Adliye ?efi Mevl?t Y?ksel?in, Babahan??n haberi olmadan Merkez Haber Ajans??na atanmas?yd?.
Babahan bu atamaya kar?? ??ksa da, TMSF Y?ksel?i, g?reve ?vekaleten? atad?. Babahan da bunun ?zerine, Y?ksel?e ba?l? olan muhabirleri, haber merkezine kayd?rd?. B?ylece, Mevl?t Y?ksel?in alt?nda hi? muhabir kalmad?. Ancak Y?ksel bu duruma ald?r?? etmedi, odas?n? d?zenletti, masas?n? de?i?tirtti.
Y?ksel?in imza yetkisini alan Babahan??n, birka? g?n ?nce Fethiye?ye gitti?i belirtiliyor. Gazete y?netimi de bu s?rada, bir muhabiri yurtd???na yollamak istedi.
Genel Yay?n Y?netmen Yard?mc?s? Do?an Satm??, gerekli evraklar? haz?rlatt?ktan sonra, ka??tlar? ?nsan Kaynaklar??na yollad?. Ancak ka??tlar bir t?rl? imzalanmad?. Satm?? bunun ?zerine, yetkilileri arayarak, ??denek imzas? neden ??km?yor?? diye sordu. Verilen cevap ilgin?ti: ?Sizin imza yetkiniz yok. Mevl?t Bey imzalarsa yollar?z.?
Satm??, bunun ?zerine, evraklar? geri ald?rd?. Ergun Babahan??n Fethiye?den gelmesini bekledi. Bu s?rada, hi?bir muhabir de yurt i?i ve yurtd??? g?reve gidemedi. Yani gazete, bir anlamda kilitlendi. Muhabirler, kendilerini yurtd???na davet eden kaynaklar?na durumu anlatmakta zorluk ?ekti.
Babahan d?n tatilden d?nd???nde de bir ba?ka s?rprizle kar??la?t?. Medya Faresi?nin haberine g?re, Mevl?t Y?ksel bu kez asaleten Sorumlu M?d?r olarak atand?. Atama karar? tek c?mlelik bir elektronik postayla t?m ?al??anlara duyuruldu. Atama karar?n?n alt?nda ise Sabah??n en tepesindeki TMSF yetkilisi Mehmet A. Ya?in?in imzas? var.
H?k?metin s?k s?k m?dahale etti?i s?ylentileriyle g?ndeme gelen Sabah?ta sular durulaca?a benzemiyor. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net